Ladda ner - Fastighetsfirman Pettersson & Son AB

Räkan 18 i Tomelilla
Skolgatan 2, 273 34 Tomelilla
Anbud kontoret tillhanda senast 2016-02-05
Visning endast efter överenskommelse med fastighetsmäklaren
1. Belägenhet
Fastigheten Räkan 18 i Tomelilla har ett mycket centralt läge i Tomelilla. Gångtiden till
tågstationen är ca 5 minuter.
2. Allmänt
Inom fastigheten finns 1 byggnad som inrymmer: 2st bilverkstäder, 1st butikslokal samt 2st
bostadslägenheter. Den totala uthyrda arean (inkluderat källarutrymmen) uppgår till ca 1330
kvm. Fastigheten är fullt uthyrd.
Den totala tomtarealen uppgår enligt fastighetsutdraget till ca 3071 kvm.
3. Omgivning
Omgivningen utgörs av andra industrilokaler, småhus och affärer. Tomelilla har goda
förbindelser med de större städerna i regionen då ”Pågatågen” stannar i Tomelilla, samt via
riksväg 11 och 19.
I tätorten bor ca 6 500 invånare och totalt i kommunen bor ca 13 000 invånare.
4. Tomtbeskrivning
Gräsmatta framför byggnaden ut mot rödljuset. Asfalterade ytor som används som
parkeringsplats på sidan/baksidan av byggnaden. Total tomtareal uppgår enligt
fastighetsutdrag till 3071 kvm.
5. Byggnadsbeskrivning
Byggnaden är uppförd år 1929 i 1-plan samt mindre del i 2-plan med delvis utgrävd källare.
Ombyggnadsåret är ca 1945. Byggnaden inrymmer på våning 1 trappor upp till
bostadslägenheterna omfattande 3 respektive 4 rok. I källaren under bostadslägenheterna
finns 2st tvättstugor med nyare tvättmaskin och torktumlare i den ena tvättstugan samt
tvättmaskin och torkskåp i den andra tvättstugan, mindre relaxavdelning samt
förrådsutrymmen. Bottenvåningen inrymmer försäljningslokal med kontorsutrymme, 2st
verkstadshallar med verkstadskontor, verkstads- och försäljningslokal samt fastighetsförråd.
Källaren under verkstäderna används som lager och förråd. På byggnadens baksida finns 3 st
bilgarage. Verkstadsdelen är tillbyggd 1978.
Den totala uthyrbara arean uppgår till ca 1330 kvm.
Byggnadsteknisk beskrivning:
Lägenheterna, butikslokalen
Grundmur av betong
Bjälklag av betong
Pelare och balkar av betong
Stomme av tegel
Fasad av tegel
Taklag av trä belagt med takpapp alt. Tegelpannor
Fönster med kopplad båge
Verkstadslokalerna
Uppförd 1978 i ett plan.
Byggnadsteknisk beskrivning:
Platta på mark
Pelar/balkkonstruktion av betong
Ytterväggar av lättbetongelement
Taklag av lättbetongelement belagt med isolering och papp
Fönster med 2-glas
Porthöjd ca 3 meter x 3 meter
Installationer
El anslutet till allmänt nät
Fjärrvärme
Vatten och avlopp anslutet till kommunalt nät
Uppvärmning sker via vattenburet system kopplat mot fjärrvärmenätet
Mekanisk ventilation
Rökluckor i yttertak.
Bostadslägenhet 1.
Ca 130 kvm
Förråd
Korridor
Toalett med badkar, Kakel och klinker
Vardagsrum/kök
Parkettgolv och plastmatta
Kök med diskmaskin
3 Sovrum
Bostadslägenhet 2.
Ca 88 kvm
Hall
Toalett med ångbastudusch, kakel och klinker
Parkettgolv
Sovrum
Vardagsrum/Kök med diskmaskin
Balkong med markis
Markiser över samtliga bostadslägenhetsfönster på långsidan mot sydöst.
6. Lagfaren ägare
Lagfaren ägare är Alf Larsson, Tomelilla
7. Särskilda förutsättningar
Fastigheten utgörs endast av industrienhet, annan övrig byggnad (typkod 433). På
fastigheten har tidigare funnits en bensinmack. 2011 genomfördes en miljöanalys av
fastigheten(bifogad), där så konstaterades att inga föroreningar inom mätpunkterna
översteg tillåtna gränsvärden.
Denna objektsbeskrivning är ej av sådan karaktär att det kan läggas till grund för talan enligt
jordabalken. Servitutsutredning är ej genomförd.
8. Energideklaration/OVK
Energideklaration och obligatorisk ventilationskontroll är beställd.
9. Adressuppgifter
Skolgatan 2, 273 34 Tomelilla
10. Servitut
Last, Fjärrvärme, rättighetsbeteckning 1270-932.1
11. Inteckningar
2st inteckningar om totalt 1 850 000kr
12. PLANFÖRHÅLLANDE
Fastigheten omfattas av detaljplan S19 (Bifogad).
13. TAXERING
Värderingsobjektet har typkod 433 (Industrienhet, annan byggnad). Taxeringsvärdet för
värderingsobjektet uppgår till 1 248 000 kr.
14. Besiktning och undersökningsplikt
Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa
sig om dess skick, gränser osv. före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand
eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom
om det skick vari den befinner sig.
OBS! visning sker endast efter överenskommelse med fastighetsmäklaren.
Fastighetsfirman Pettersson & Son AB ikläder sig ej ansvar för av
uppdragsgivaren/fastighetsägarens felaktigt lämnade sakuppgifter, är oriktiga eller
ofullständiga.
15. HYROR
Nedan presenteras de nuvarande hyresgästerna, uthyrd yta samt hyresintäkter.
Hyresgäst
Area
kr/kvm.
kr/år
346 kr
206 760 kr/år
AB Joacim Westrin
Kontraktstid till 31/12 2018
Bv: förs.lokal, kontor
253 kvm
Kv: pers.utr, lager
246 kvm
Bv: verkstad
97 kvm
(Varmhyra)
Anehedens Bilservice
Kontraktstid till 30/6 2019
Kontraktstid
Bv: verkstad
210 kvm
556 kr
116 264 kr/år
(Varmhyra)
Alfs fastighet o Bil AB
Kontraktstid 31/10 2018
Bv: verkstad
261 kvm
Bv: verkstadsutrymme
46 kvm
664 kr
204 000 kr/år
(Varmhyra)
Bostadslägenhet 1.
Uthyrd
130 kvm
553 kr
Bostadslägenhet 2.
Uthyrd
72 000 kr/år
(Varmhyra)
88 kvm
818 kr
72 000 kr/år
(Varmhyra)
Total hyresintäkt
1331 kvm
504 kr
671 024 kr/år
Driftkostnader*
Fastighetsskatt:
6 240 kr
Drift/underhåll industridel:
333 900
(300 kr/kvm)
Drift/underhåll bostäderna:
76 300 kr
(350kr/kvm)
Totalt:
416 440 kr
Driftnetto:
254 584 kr
*Driftkostnaderna baserar sig inte på faktiska kostnader utan på schablon, statistik och erfarenhet
16. Visning och anbudsförfarande
Med hänsyn till hyresgästerna i lokalerna och bostäderna sker visning endast efter
överenskommelse med fastighetsmäklaren.
Indikativa anbud skall skriftligen vara kontoret tillhanda senast 2016-02-05 på bifogad
anbudsblankett.
Fri prövningsrätt förbehålles.
Objektsbeskrivningen grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra
källor. Ingen garanti lämnas avseende objektsbeskrivningens riktighet. Säljaren samt
Fastighetsfirman Pettersson & Son AB friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel
eller ofullständigheter i försäljningspromemorian eller i annan information, muntlig eller
skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en
långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt
förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor
som är av vikt för spekulanten. Mottagare av objektsbeskrivningen förbinder sig att endast
använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt
tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller
försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.
Jacob Einar-Sjöö
Reg. Fastighetsmäklare
Fastighetsfirman Pettersson & Son AB
0380-18030
Bilagor
Anbudsblankett
Fastighetsutdrag
Tomtkarta
Detaljplan S19
Miljöanalys
ANBUDSBLANKETT
Undertecknad(e) anmäler härmed sitt intresse av att förvärva Räkan 18 i Tomelilla till en
prisnivå uppgående till: _________________________________________________ kr
(belopp med bokstäver)
_______________________________________kr
(belopp med siffror)
Beloppet skall ovillkorligen preciseras.
Förutsatt att budet är bland de högsta har jag/vi möjlighet att i förhandling uppjustera
ovanstående bud. Säljarens fria prövningsrätt gäller.
__________________________ den____ /____ 2016
(underskrift)
Bankreferens :
___________________________________________________________________________
(bank, kontaktperson samt telefonnummer)
Namn, textat eller maskin: ________________________________
Person eller org.nummer: _________________________________________
Adress: _________________________________________
Postnummer: ____________________________________________
Telefon/Mobil: ________________________________________________
E-post: ________________________________________________
Villkor eller övrig information: _________________________________________
Denna anbudsblankett skall senast 2016-02-05 vara Fastighetsfirman Pettersson & Son AB
tillhanda till: Box 295, 571 23 Nässjö.
[email protected]
Tel: 0380- 180 30