Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik Verksamhetsberättelse för 2015

Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik
Verksamhetsberättelse för 2015
Föreningen har under året haft 690 betalande medlemmar, varav 387 är familjemedlemmar.
Styrelsen har under 2015 bestått av:
Andro Stenman Ordf.
Suppleanter:
Viktoria Liv kassör
Dan Norlin sekreterare
Tobias Wikman
David Rocksén v. ordf
Monika Norberg
Helen Forsgren
Jenny Svaneby
Jenny Nilsson
Revisorer: Anette Andersson, Roland Agnemo, Eva Holmström(suppl)
Styrelsen har under året haft 9 protokollsförda styrelsemöten. Därutöver har ett antal arbetsmöten
genomförts, samt ett längre möte med Örnsköldsviks kommun.
I Naturskyddsfonden har vi påverkat kommunen att starta en LONA-projektansökan för Öfjärden där en
handikappanpassad utsiktsplats skapas vid fågelreservatet. Våra medlemmar har samlat in 30.000:- och
fonderat pengarna i Naturskyddsfonden för att hjälpa till med ekonomin för projektet!
Vi avser att där passa på och långvarigt honorera två av våra stora medlemmar; Jan Mascher och Lars G
Högberg, som gått bort. Dessa var dessutom med om att på våren 1977 starta Naturskyddsföreningen
här i Ö-viks kommun. Bägge två har haft ”Maschers lada” som en säker replipunkt. En metallplakett
kommer att föreviga dessa framsynta medlemmar för framtiden.
I Naturrådet har vi agerat aktivt för att förstärka kravet för Brynge kulturområde till att även omfatta
aktiv vård och skötsel för att säkerställa kultur- och ängsväxternas miljö. Kommunen har initierat ett
LONA-projekt där, som kanske blir en början till ett kompletterande kultur/naturreservat.
Våren 2015 hölls en studiecirkel ”Att guida ute” med 9 deltagare. För att följa upp fjolårets årsbok ”Den
flamsäkra Katten” har vi förberett en studiecirkel för en giftfri vardag, och bemöta detta med ett
hållbart handlande! Studiecirkeln ”Giftfri vardag – Hållbar livsstil” planeras gå våren 2016.
Föreningen restaurerar blomsterängen i Järvvik, där orkidéer och fältgentiana tidigare vuxit. Vår
förhoppning är att den nu rödlistade fältgentianan liksom Tvåbladet nu åter snart ska kunna vakna till liv
från ängens fröbank. Innevarande år har David Rocksén lett arbetet och haft kontakter med ägare,
länsstyrelse och frivilliga krafter. Vid tre tillfällen har större insatser genomförts på ängen, med
ängsvård, slåtter och lupinbeskattning. David arbetar nu med att hitta finansering för att med
länsstyrelsens stöd byta ut det yttersta jordlagret i det lupinindränkta landsvägsdiket.
Mycket kraft och möda har förbrukats för att försöka rädda och återskapa förlorade naturvärden i
Herrgårdspark-området i Köpmanholmen. Ett tidigare beslut i kommunen att där inrätta ett kommunalt
Naturreservat övergavs hastigt med för naturen destruktiva konsekvenser. Efter flera skrivelser, propåer
och påstötningar och har vi nu fått kommunen att i ett LONA-projekt skapa ett reservat i området. Vi
har inventerat, skissat och förevisat vad denna nyckelbiotop hade för kvaliteter. I av oss föreslagna
möjliga restaureringsåtgärder kan långsiktigt kvalitéerna återskapas, men det tar tid!
Under våren deltog våra medlemmar i en skogskurs i Sollefteå för att lära sig inventera skogar med höga
naturvärden. En repetitions- och fortsättningskurs att genomföras innevarande år (augusti).
1
Under året har flera välbesökta naturvandringar arrangerats. Den viktigaste var De vilda blommornas
Dag, liksom ”Naturnatta” och besök på en gammal barktipp med många ovanliga arter.
Under Miljövänliga veckan anordnade vi tillsammans med Miljövårdsgruppen ett Eko-café hos
Studiefrämjandet. Jenny och Helen var ute på stan med plakat för att synliggöra arrangemanget och
samtidigt agera för ett ekologiskt tankesätt och beteende. 56 intresserade besökare kom till caféet och
bjöds på ekologisk morots- och rödbetskaka samtidigt som vi informerade om miljövänliga alternativ.
Besökare fick dessutom information om klimatproblematiken inför Paris-konferensen.
I april anordnades en video-överföring på Studiefrämjandet av Svante Axelssons föredrag i Sundsvall, för
att informera allmänheten om hållbar livsstil, men också för att informera om behovet och
möjligheterna att klara 1,5-2° -enl miljööverenskommelsen i Paris. Klimatinformation och energistrategi
är kommande områden vi i naturskyddet måste engagera oss i!
Årets skogsutflykt gick till Kunnådalen, där vi medlemmar tillsammans med Lars G Högbergs släktingar
kunde återuppleva de långsiktiga inventeringsåtgärderna han deltagit i, vilket emanerade i det jättelika
hänsynsområdet som skogsbolaget Holmen avsatte härom året!
Under vårvintern har Tobias Wikman och Elias Forsberg hittat ett område med Långskägg i
Kärrsjöberget. Efter förhandling i fält med Holmens personal kunde det akuta hotet avvärjas och
området kunde detaljinventeras. Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen har tittat på området och
inarbetat detta i möjliga reservatsmöjligheter tillsammans med redan befintliga områden!
Föreningen har ytterligare i en exkursion inventerat och belyst naturvärdena.
Föreningen har förhandlat med Holmen om att avsätta en framtida buffert i FSC-avsättningarna i sitt
skogsinnehav! För att möta eventuella reservatsinlösen från Länsstyrelsen och markbyten med Svea
Skog har bl. a. hela Solbergsplatån avsatts som hänsynsområde, en följd av de där befintliga
naturvärden. Vi har inom Naturrådet levererat möjligheterna att bilda ett frilufts- och naturskyddsområde, som kommunen kan stoltsera med för naturintresserade friluftsmänniskor från när och fjärran!
Sista lördagen i augusti hade alla ideella organisationer under ”Naturens Dag” utställnings-aktiviteter vid
Hälsans stig runt Höglandssjön. Drygt 900 vandrare fick olika inslag från organisationerna. Vårt
huvudämne för dagen var att sprida information om vikten av ett långsiktigt ekologiskt tänkande och
framhålla fördelarna med att välja ekologiska produkter när vi handlar. Vi marknadsförde även behovet
att göra en uppföljning av de luftmiljöundersökningar som gjorts efter den omfattande lavdöden här på
1960-talet och uppvisade de 7 olika lavarna som används som luftmiljöindikatorer på försurning.
Föreningen försvarar naturintressen i samband med vindkraftsutbyggnaderna, nu senast i Skorped.
Föreningen stöder andra naturvårdande grupper såsom Berguv NORD, ÅOF m.fl. Vi har ännu inte kunnat
etablera Fältbiologer och Natursnokar! Men vi ger inte upp, utan fortsätter våra strävanden!
Vi ingår i kommunens Naturråd och representerar där den ideella naturvården. Där redovisas
restaureringen av Husåns övre lopp. Gamla dammar rivs på Naturskyddsfondens tillskyndan. SNF-Riks
har tillskjutit mycket pengar för att möjliggöra ett snabbt återskapande av fiskvandring i hela ån!
Tack för ett innehållsrikt år 2015 tillsammans. Väl mött på vårt årsmöte, som går av stapeln onsdagen
den 23 Mars på Studiefrämjandet kl 18.30.
Styrelsen
http://ornskoldsvik.naturskyddsforeningen.se
2