nominera kandidater

nominera
kandidater
SENAST 1 APRIL 2016
Veterinärförbundets fullmäktigemöte (FM) äger
rum i Stockholm den 30 maj 2016. FM väljer
nedanstående förtroendeposter men alla
medlemmar i veterinärförbundet har
möjlighet att nominera kandidater.
Nominering – hur gör man?
● Valet 2016 avser:
– Ordförande och tre övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
– Ordförande i SVS
– Valberedning
● Alla förbundsmedlemmar som är röstberättigade kan nominera kandidater till förtroendeposterna och är också valbara. Mandatperioderna
är fyra år (FM 2016–FM 2020).
● Nominering ska vara skriftlig (kan även ske via e-post) och innehålla
följande uppgifter för att vara giltig:
– Namn på den nominerade kandidaten, personnummer och alla kontakt- och adressuppgifter.
– Vilken av ovanstående förtroendeposter som avses.
– Skriftlig bekräftelse av den som nominerats att hon/han accepterar att
kandidera till den aktuella posten för den gällande mandatperioden.
– Kontaktadresser till den person som står bakom nomineringen.
Det finns en särskild nomineringsblankett på veterinärförbundets hemsida www.svf.se, Förbundet/Blanketter/Övriga blanketter. Den går även
att beställa via e-post, [email protected] alternativt genom att ringa kansliet, 08-545 558 20.
● Nuvarande innehavare av posterna som valet avser kan nomineras för
omval om de accepterar det.
● Samtliga ledamöter i förbundsstyrelse respektive SVS kollegium finns
publicerade i varje nummer av SVT. Listan på nuvarande fullmäktiges
ledamöter finns på den lösenordsskyddade delen på förbundets hemsida www.svf.se, under fliken Förbundet och Fullmäktige. Medlemmar
kan även få den informationen från förbundskansliet.
● Nomineringen ska vara förbundskansliet tillhanda senast den
1 april 2016
Utnyttja
möjligheten
att
nominera
kandidater!