OBVESTILO O DRAZBI

IZVRŠITELJ
NIKOLA TRIFUNOVIC
Mušičeva 15, 80,00 Novo mesto
Opro št.:
Ozn.spisa:
IN -2013/01144
IZV 2013/01088
::~I;~
'v
OBVESTILO O DRAZBI
V izvršilni zadevi upnika
HRANILNI CA LON d.d.
Bleiweisova 2, 4000 Kranj
1. POŠT AJNER, trgovina in storitve. d.o.o, 2.
POŠT AJNER PROJEKT, svetovalno storitvena
družba d.o.o.
zoper dolžnika
l.Ravne 21, 3325 Šoštanj 2. Ulica Frankolovskih žrtev 28,3000
Celje
Zaradi izterjave glavnice: 188.377,02 EUR spp
Datum: 25.1.2016
Obveščam vas, da bo javna dražba dne:
ob:
na naslovu: -
02.03.2016
12:30 uri
l.Ravne 21, 3325 Šoštanj
Dražbaje: prva - druga
)
Na dražbi se bodo prodajali naslednji ocenjeni predmeti:
Zap.št,
l
Opis predmeta
Zaloge, na naslovu
RAVNE 21,
332SŠOŠT ANJ
Št. Stavbe 699
(priloga
seznam
zalog 352 strani)
Opomba
Hramba
Vrednost EUR
52.421.,89
Cenilna vred. EUR
Končna vred. EUR
Status
Če na prvi dražbi ni dosežena cena, enaka ocenjeni vrednosti, določi izvršitelj na predlog stranke novo dražbo ( ... drugo)
stvari prodati pod ocenjeno vrednostjo, vendar ne pod tretjino te vrednosti. (94. čl. ZIZ )
Javne dražbe se smejo udeležiti le tisti, ki prej položijo varščino. Varščine sta oproščena upnik in zastavni upnik. Ponud i i, katerih ponudbe
niso bile sprejete, dobijo varščino nazaj po javni dražbi.( I 85.člen ZIZ)
Matična št. 1503789
TIR: Nova Ljubljanska banka d.d, Ljubljana, enota Novo mesto
IDENTIFlKAClJSKA
ŠT. :S1I8997082
02970-0091106542
E-mail: [email protected]
sklicujte se na opravilno št. zadeve sodišča
tel: 07-33-77-431
fax: 07-30-21-365
IZVRŠITELJ
NIKOLA TRIFUNOVIC
Mušičeva 15, 8000 Novo mesto
Obveščeni: upnik
dolžnik
sodišče (oglasna deska)
)
Matična št. 1503789
lDENT!FlKACIJSKA ŠT. :S!l8997082
E-mail: [email protected]
TTR: Nova Ljubljanska
banka d.d. Ljubljana, enota Novo mesto
02970-0091106542
sklicujte se na opravilno št. zadeve sodišča
tel: 07-33-77-431
fax: 07-30-21-365