Lenke til årsplan Kvås skole ()

Årsplan 2016
Kvås skole
Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om
enheten.
Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede
målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.
Årsplanen viser hvilke resultater som det arbeides for å
oppnå og hvordan enheten skal få til ønskede resultater.
Om enheten:
Kvås skole er en barneskole med elever til og med 7.trinn. Den ligger på Moi i Kvås og består av to
bygninger. Skolebygningen er fra 1963, og sambrukshuset stod ferdig til å bli tatt i bruk ved skolestart
1997.
Tallet på elever har vært økende. Skolen er fådelt - det vil si at flere trinn utgjør en klasse. Elevene
deles i fire klasser. Skolen har skolefritidsordning (SFO). Inneværende skoleår benytter 61% av
barna på 1. - 4.trinn seg av SFO.
Skolen har plikt til å gi elevene en undervisning som er i tråd med opplæringsloven. Det viktigste er at
elevene får en undervisning i tråd med sine evner og forutsetninger. Skolen har følgende
fokusområder: grunnleggende ferdigheter, vurdering for læring (VFL) og klasseledelse
Fakta om enheten
Antall ansatte
Antall årsverk
Antall brukere
Budsjettramme i mill. kr (netto)
2014
4,4
2015
4,7
2016
4,8
Økonomi
Det er en stor utfordring for enheten å klare å holde seg innenfor den økonomiske rammen som er
tildelt.
Skolen har klasser som trenger ekstra voksentetthet i forbindelse med elever som må ha ekstra
oppfølging. Selv om skolen tar grep for å forsøke å kompensere dette, er det ikke nok. Et grep er ofte å
slå sammen flere trinn i enkelte fag med en lærer. Da sparer en ressurser på et område som kan settes
inn på et annet Det er grenser for hvor mye en kan benytte dette da det kan gå ut over kvaliteten på
undervisningen og følgelig elevenes læringsutbytte.
Medarbeidere
I 2016 vil enheten ha fokus på området - faglig og personlig utvikling i tillegg til -fysiske arbeidsforhold
Medarbeidertilfredshet
Styringsindikator
Organisering av arbeidet
Resultat 2015
4,9
Mål 2016
-
Resultat 2015
4,8
Mål 2016
5,0
Resultat 2015
Mål 2016
Prioriterte tiltak:
 Oppgradering av utstyr
Styringsindikator
Helhetsvurdering
Prioriterte tiltak:
 Mer tid og oppfølging med hver ansatt
Høyt nærvær
Styringsindikator
Sykefravær
5,1%
4,0%
Resultat 2015
52,0
Mål 2016
51
Resultat 2015
56,0
Mål 2016
52
Resultat 2015
51,0
Mål 2016
52
Prioriterte tiltak:
 Gjøre sitt beste for at hver ansatt skal ha god trivsel på jobb.
 Følge opp kurs i relasjonsledelse i enheten
 Tettere oppfølging av ansatte
Tjenestekvalitet
Gode læringsresultater - Nasjonale prøver
Styringsindikator
Lesing
Prioriterte tiltak:
 Fokus på sammensatte tekster
 Fokus på sammensatte tekster
 Språkløyper - gir lærere økt kompetanse innen lesing og skriving
 Leseuker
 Felles leseplan for alle skolene
Styringsindikator
Regning
Prioriterte tiltak:
 Statistikk - skal det arbeides mer med i alle fag
 Kg og gram skal det arbeides mer med i undervisningen
Styringsindikator
Engelsk
Prioriterte tiltak:
 Elevene må få mer trening i å finne informasjon ut av tekster i engelskundervisningen.
Høy trivsel og godt læringsmiljø - Elevundersøkelsen
Styringsindikator
Vurdering for læring
Resultat 2015
3,7
Mål 2016
4,0
Resultat 2015
1,4
Mål 2016
1,1
Prioriterte tiltak:
 Elevene skal bli bedre til å vurdere hverandre - kameratvurdering
 Lærervurdering: "To stjerner og et ønske"
 Teori i klassen blir etterfulgt av samtale mellom elevene.
 Tilbakemeldinger fra lærer til elev
Styringsindikator
Mobbing på skolen
Prioriterte tiltak:
 Elevene besvarer friminuttslogg
 Bruke et verktøy for å forebygge og avdekke skjult mobbing
Høy trivsel og gode rammer for skolefritidsordninge - Brukerundersøkelse SFO
Styringsindikator
Informasjon
Resultat 2015
3,8
Mål 2016
-
Resultat 2015
3,8 %
Mål 2016
3,0 %
Prioriterte tiltak:
 Tilbud til foresatte om samtale med SFO- leder i vårhalvåret
 Tilbud til foresatte om samtale med SFO - leder i høsthalvåret
 Foresatte kan se i en bok hva dagens aktiviteter i SFO har vært.
 Sende melding til alle foreldre på mobilskole
Redusere behovet for spesialundervisning
Styringsindikator
Spesialundervisning
Prioriterte tiltak:
 Iverksette nye rutiner for spesialpedagogiske team
 Månedlig møte rektor, kontaktlærer, spesped.koordinator