poster - Unicef

DHUKKUBA HOOQXOO (CITTOO) QULQULLINA KEENYA EEGUUDHAAN
FI WAL'AANSA BARBAACHISAA GOCHUUDHAAN HAA ITTISNU!
Dhukkubni hooqxoo dhukkuba gogaa
ilbiisota ijaan hin mul'anne maayit
jedhamaniin dhufuudha
Hooqsisuu fi shifiiwwan xuqaalee fakkaatan
mallattoo isaan adda dureedha.
KARAALEE DHUKKUBA HOOQXOO ITTIIN OFIRRAA ITTISNU
Harka bishaan fi saamunaadhan dhiqachuu
Qaamaa fi Rifeensa yeroo yeroodhaan dhiqachuu
Uffata yeroo yerootti saamunaadhan miiccuu
Uffata Siree, Uffata Qorraa (Baanaa) fi
Firaasha Aduu irratti afanii qoorsuun