PRIDELOVALEC REKORDER!®

JESEN 2016 | IZVOD SLOVENIJA | SORTE ZA NAJBOLJŠI PRIDELEK
sortni izbor
***
PRIDELOVALEC
REKORDER!®
***
Iščemo najboljšega
­pridelovalca v Sloveniji!
***
sortni izbor / jesen 2016
STRAN 2
PRIDELOVALEC REKORDER!
Iščemo najboljšega pridelovalca v Sloveniji!
Napredek na naših kmetijah je odvisen od več dejavnikov: ekološke razmere, tehnologija
pridelave in potencial sort, ki jih uporabljamo. Z globalizacijo je tudi Slovenija postala del
globalnega trga in cenam, ki na teh trgih veljajo, se bomo
morali prilagoditi. Kaj lahko pridelovalci sami storimo, da
bi ekonomika na naših kmetijah omogočala vsaj preživetje,
***
če že ne razvoja kmetije?
PRIDELOVALEC
Zagotovo lahko veliko storimo z izbiro primerne sorte in
kvalitetnega semena, ter sorti primerne tehnologije.
Marjeta MOHORIČ
vodja trženja
REKORDER!
***
Iščemo najboljšega
­pridelovalca v Sloveniji!
***
Katalog, ki je pred Vami, predstavlja optimalno izbiro
semen ozimnih žit in oljne ogrščice, ki jih bo za setveno
sezono 2016/2017 moč dobiti v vseh bolje založenih
kmetijskih trgovinah. Še posebej bi želeli izpostaviti nekatere sorte, s katerimi so bili
pridelovalci še posebej zadovoljni v žetveni sezoni 2016. Nekatere rekordne pridelke v
poljedelski proizvodnji v sezoni 2016, kot so ozimni ječmen HANNELORE s kar 9,2 t/ha
(Cigut Štefan, Noršinci, Pomurje) in 8,5 t/ha (Bohinc Rok, Praše pri Kranju, Gorenjska) ali
ozimna pšenica LUKULLUS s povprečnim pridelkom 7,2 t/ha s kakovostjo A (Gojkovšek
Tomi, Draženci, Podravje). Zagotovo pa je letošnji rekordni donos s preko 1.300 EUR/ha
dosegla ozimna pšenica AMICUS s povprečnim pridelkom 9,4 t/ha in kakovostjo B1
(Klemenčič Stanko, Nova vas pri Ptuju, Podravje).
VODJA TRŽENJA
Marjeta MOHORIČ
Mobi: 041/669 178, Tel: 05/995 63 65
[email protected]
PRODUKTNI VODJA
Zvonko GLAŽAR
Mobi: 051/340 250, Tel: 05/995 61 50
[email protected]
saatbau d.o.o.
Hajdoše 1b, 2288 Hajdina, SLO
Tel: 05/995 61 50, Fax: 02/754 00 46,
­www.­saatbau.­com, [email protected]
Zagotovo pa lahko omenimo tudi nekatere rezultate iz poskusnih polj, kot na primer
ozimni ječmen HANNELORE na kmetiji Žalik v Gornji Bistrici (Pomurje) z 8,9 t/ha ali
ozimni ječmen ANEMONE, ki se je v poskusu v Cankovi, med 12 različnimi ječmeni, ki
jih najdemo v ponudbi v Sloveniji izkazal kot najbolj donosen. Ozimna tritikala
­CLAUDIUS je bila v istem poskusu v Cankovi najbolj donosna in kar 9% boljša od prve
naslednje. Še posebej pa velja omeniti letošnjega rekorderja v poskusih, to je ozimna pšenica AMICUS, ki je na poskusnem polju Klemenčič Stanka v Novi vasi pri Ptuju presenetila
s kar 13,4 t/ha.
STROKOVNO SVETOVANJE
Pomurje, Podravje, osrednja Slovenija
Franc JURŠA, Mobi: 051/660 573
Gorenjska, Dolenjska, Primorska
Janez VREČEK, Mobi: 041/533 693
Skupaj si želimo dobro setev – dobro žetev!
PRIJAVNICA ZA NAGRADNI NATEČAJ PRIDELOVALEC REKORDER!
Podrobna pravila so objavljena na www.saatbau.com; Facebook saatbau slovenija.
Ime in priimek: .....................................................................................................................................................................................................................................
Naslov (naselje in hišna številka): ....................................................................................................................................................................................................
Poštna številka in pošta: ...................................................................................................................................................................................................................
Mobi: ..................................................................................................................... e-naslov: .....................................................................................................
Vrsta in sorta:
o ozimna pšenica
o ozimni ječmen
o ozimna tritikala
(ustrezno obkroži)
Podatki o parceli: površina: ............................ o oljna ogrščica
k.o., parc. št.: ........................podpis: ������������������������������������������������������������
Izjavljam, da so podatki resnični in pravilni. Seznanjen sem s pravili nagradnega natečaja. Soglašam, da me saatbau d.o.o. obvešča o svojih aktivnostih in novostih. Strinjam
se, da saatbau d.o.o. uporablja pridobljene podatke za namene trženja podjetja saatbau d.o.o. Soglašam, da saatbau d.o.o. obišče polje s katerim kandidiram na natečaju.
KRUŠNA SORTA PŠENICE
AMICUS
Nagradi Vas s pridelkom
AMICUS je nova, zelo zgodnja sorta ozimne pšenice, potomka
sorte Apache, žlahtnjen ravno za naše klimatske razmere. Klas je
v tipu golice, v katerem je zrnje za dobro moko. Rezultati
uradnega preizkušanja potrjujejo, da je AMICUS v samem vrhu
po pridelku zrnja. Njene genetske lastnosti so zgodnost, stabilnost rastline in izredno velik potencial za pridelek. Tudi po
kakovosti izjemno donosna sorta.
• zelo velik pridelek na sušnih tleh
• zgodnja sorta
• stabilna rastlina
• eden izmed staršev sorte AMICUS je sorta apache, katera je
požlahtnjena na naše pridelovalno območje
sortni izbor / jesen 2016 / ozimna žita
STRAN 4
KAKOVOSTNA SORTA PŠENICE
LUKULLUS
Odlična kombinacija kakovosti in pridelka
LUKULLUS odlikuje maximalen pridelek, najboljše zdravstveno
stanje in kakovostna skupina A/B (Q7) – bolj optimalno preprosto ne gre! V skupini najbolj kakovostnih pšenic, dosega sorta
LUKULLUS najvišje pridelke, tako na poskusnih poljih, kot tudi
pri pridelovalcih. Klas je v tipu resnice. Zelo dobro izkoristi
dodani dušik. Sorta LUKULLUS je zelo tolerantna proti pšenični
pepelovki, rjam, še posebej pa proti fuzariozam klasa. Zrnje
LUKULLUSa ima veliko absolutno in hektolitrsko maso, izstopa
pa tudi z visokim padnim številom, kar skupaj zagotavlja
kakovostno moko, kakršno iščejo mlinsko predelovalna podjetja.
Zelo pomembna mlinarska lastnost sorte LUKULLUS je "izplen
moke iz zrnja", ki je 75,8-76,1 %. Ostale sorte, ki s primerne za
sušna območja imajo razpon izplena moke od 63,5 do 76,5 %.
• srednje zgodnja in zdrava sorta
• velika vsebnost beljakovin
• najboljši izplen moke
• izjemna kakovost: A/B (Slovenija),
BQG 7 (Avstrija), I/II Hrvaška
KAKOVOSTNA SORTA PŠENICE
ANGELUS
Odličen namig za dobra tla
BIO
PŠENICA IZBOLJŠEVLJKA
ALBERTUS
Boljše kvalitete pšenica še ni imela!
Pri ocenjevanju najpomembnejših pokazateljev kakovosti zrnja in
moke, sorta ALBERTUS dosega prvo mesto. Najboljša ocena (ocena
1) za hektolitrsko maso, sedimentacijsko vrednost in vsebnost
beljakovin. Prav tako izstopajo lastnosti: stabilnost padnega števila,
zrnje v klasu ne kali, tolerantnost na bolezni in še mnoge druge.
• zgodnja sorta
• najvišja sedimentacijska vrednost
• odlična ocena za vsebnost beljakovin
in hektolitrsko maso
• izjemna kakovost: A (Slovenija), BQG 9 (Avstrija), I (Hrvaška)
Sorta ozimne pšenice ANGELUS je srednje pozna, primerna za
setev na težjih tleh. ANGELUS je kakovostna pšenica v tipu
resnice. Kakor večina pšenic iz podjetja saatbau, spada tudi sorta
ANGELUS v skupino, ki omogoča doseganje najvišjih kakovostnih
pekarskih parametrov. Zelo pomembna mlinarska lastnost sorte
ANGELUS je »izplen moke iz zrnja«, ki je 73,8-74,1 %. Ostale sorte,
ki s primerne za težja tla imajo ta razpon od 65,6 do 76,1 %. Dobro
prenaša nizke zimske temperature.
• odlični pridelki zrnja in slame
• sedimentacijska vrednost vedno nadpovprečna
• odličen izplen moke
• dobra kakovost: A/B (Slovenija),
BQG 7 (Avstrija), I/II (Hrvaška)
PŠENICA IZBOLJŠEVLJKA
ANTONIUS
Sinonim za kakovostno pšenico
Kdor želi za peko kruha uporabljati najbolj kakovostno moko z
veliko vsebnostjo beljakovin, prideluje sorto ANTONIUS. Že več
let je na vrhu seznama najbolj kakovostnih sort kakovostnega
razreda A (Q8), uvrščena med sorte izboljševalke. Odlična genetska lastnost sorte ANTONIUS, ki jo je vredno poudariti, je dobro
zdravstveno stanje. Izjemna je tolerantnost na fuzarioze klasa
(pomembno in zelo pozitivno za pekarsko živilska podjetja).
Sorta ANTONIUS je tolerantna tudi na pepelovko in rje. Je
mednarodno priznana sorta, ki zaradi svojih najboljših pekarskih lastnosti pridelovalcem omogoča višjo prodajno ceno.
• zelo visoka vsebnost beljakovin
• stabilna rastlina
• odlično zdravstveno stanje
• izjemna kakovost: A (Slovenija),
BQG 8 (Avstrija), I (Hrvaška)
KRMNA SORTA PŠENICE
BALITUS
Od vzhoda do zahoda - preprosto najboljši!
Izpod rok žlahtnitelja je prišla popolnoma nova sorta ozimne
pšenice BALITUS. Eden izmed staršev sorte BALITUS je
Balaton. Že sam izvorni genetski material nam pove , da pri
BALITUSu govorimo o izjemno rodnem materialu s krušno
kakovostjo. Rastlina odlično prenaša ostre zime, je nizka in zelo
zgodnja. Ni naključje, da je bila BALITUS že v dveh letih
uradnega preizkušanja priznana v vseh vzhodnih evropskih
državah, kjer se stalno soočamo s sušnimi leti.
• najvišji pridelek
• odlično prenaša zelo nizke temperature
• zelo zgodnja, najboljša za sušna pridelovalna območja
• zdrava in stabilna rastlina
KRUŠNA SORTA PŠENICE
TACITUS
KRMNA SORTA PŠENICE
HENRIK
Najboljša prezimitev in ­carski pridelek
Več v rezervoarju, več v jaslih
TACITUS je preizkušena, zgodnja sorta. Klas je v tipu golice.
Največji prednosti TACITUSa sta odlična prezimitev in velik
pridelek. TACITUS je ena izmed zgodnejših sort in je odlična za
setev na sušnih območjih. Je nižja in je primerna za zelo intenzivne tehnologije. Pridelki so v kakovostnem razredu B (Q5), še
posebej na sušnih območjih, kjer dosega najvišje pridelke.
HENRIK je izjemno rodna sorta ozimne krmne pšenice. Sorto
odlikujejo velika tolerantnost proti fuzariozam na klasu, pepelovki, pšenični rji in Septoriji. Z uporabo fungicidov pri HENRIKu
omogočamo, da izkoristi svoj velik potencial za pridelek.
Rastlina je nižja in je primerna za njive, ki so pregnojene z
dušikom.
• dobra prezimitev in zdravi listi
• zgodnja in zelo stabilna sorta
• visoko padno število
• krušna kakovost: B/C, C/B (Slovenija), BQG 5 (Avstrija)
• najvišji donosi
• nižja rastlina
• odlično za posestva, ki uporabljajo gnojevko
• krmna sorta
OZIMNI JEČMEN, DVOVRSTNI
HANNELORE
Priboljšek v jaslih
Ječmen HANNELORE zagotavlja kakovostno in ješčno zrnje, za
katerega Vam bodo živali hvaležne. Pridelovalci so zelo zadovoljni s sorto HANNELORE, ker je izjemno stabilna in rodna.
Kombinacija odličnega pridelka in stabilnosti rastline z zdravo,
stabilno slamo, sta genetski lastnosti ječmena HANNELORE.
Velikost in dobra meljava zrnja ter dobra absolutna in hektolitrska masa so pri HANNELORE posebnost. Sortni profil dopolnjujejo dobra tolerantnost na listno progavost in ožig. V topli jeseni
je dana možnost za nalet uši in pri zgodnji setvi nevarnost
infekcije z virusom BYDV.
• zelo velik pridelek
• izjemna velikost zrnja
• stabilna rastlina
• tolerantnost na listni ožig in progavost
OZIMNI JEČMEN, DVOVRSTNI
OZIMNI JEČMEN, VEČVRSTNI
RENI
MARISSA
Izjemno dober za pitanje prašičev
Odlična alternativa
Že leta je sorta RENI del pomembne ponudbe med dvovrstnimi
ječmeni. RENI nas prepriča tako s stabilnostjo, pridelkom,
zdravstvenim stanjem in kakovostjo zrnja. Zrnje RENIja ima
visoko absolutno in izstopajoče veliko hektolitrsko maso.
MARISSA je večvrstni ječmen z velikimi pridelki. Pomembna
lastnost sorte je tudi zelo majhna občutljivost na ječmenovo rjo.
Višja, vendar stabilna MARISSA je po času zorenja primerljiva z
dvovrstno sorto HANNELORE.
• zelo zdrav
• stabilna rastlina
• prenaša pozno setev
• odlično kakovost zrnja
• višje rasti in zelo odporen na poleganje
• po zrelosti podoben sorti HANNELORE
• na dobrih tleh lahko pričakujemo fantastičen pridelek
• rezistentnost na BYMV virus
BIO
OZIMNI JEČMEN, DVOVRSTNI
ANEMONE
Prašiči radi dobo jédo
ANEMONE je nova, izjemno rodna in stabilna sorta dvovrstnega
ječmena. V obdobju preizkušanja je sorta ANEMONE dosegala
celo pridelke kot najboljše večvrstne sorte. Vsi, ki poznamo
HANNELORE lahko za sorto ANEMONE povzamemo, da sta si
sorti podobni po višini, času zorenje in velikosti zrnja, je pa
ANEMONE še boljša po pridelku, posebej pa izstopa njeno dobro
zdravstveno stanje.
• odlična stabilnost
• zelo visoka krmna vrednost
• velika absolutna masa zrnja
• maksimalna toleranca proti
rumenenju ječmena (BYMV virus)
OZIMNA RŽ, SORTA
DUKATO
Vreden zlata
DUKATO je novejša sorta, vodilna po pridelku. Kdor prideluje
populacijsko sorto rži, seje DUKATO. DUKATO predstavlja
zadnji žlahtniteljski dosežek pri razvoju novih populacijskih sort.
Med primerljivimi sortami dosega najvišje pridelke zrnja.
• najboljši pridelki med populacijskimi sortami
• stabilna rastlina
• zdravo, močno steblo
• dobra tolerantnost na snežno plesen in rjo
BIO
OZIMNA TRITIKALA
AGOSTINO
OZIMNA RŽ, HIBRID
BRASETTO
Odlična v težkih pogojih
Vrhunec hibridizacije
Ali iščete nizko, stabilno, intenzivno in zgodnjo sorto tritikale?
Sorta AGOSTINO je zagotovo najboljša odločitev. AGOSTINO je
izjemno nizka sorta (15 cm nižja od standarda), prav tako se
odlikuje v dobri stabilnosti bili. Sorta AGOSTINO se odlično
razrašča. Odlikuje se z odličnim zdravstvenim stanjem in
zaradi dobre tolerantnosti proti snežni plesni odlično prezimi.
Hibridna rž je postala stalnica našega sortimenta, saj setev
hibridne rži BRASETTO zagotavlja vsaj 1.000 kg/ha več pridelka!
Z BRASETTOm si zagotovite največji hektarski donos. Veliko
cvetnega prahu, ki je rezultat sodobne genetike Pollen­Plus®
tehnologija, pripomore k velikemu pridelku in zmanjšanju
pojava rženih rožičkov.
• izjemen pridelek
• nizka in stabilna rastlina, odlična izbira za posestva z gnojevko
• popolnoma zdrava listna masa in klas
• odlična prezimitev
• zmagovalec po pridelku
• nizka rastlina, odlična stabilnost
• PollenPlus® tehnologija
• 1.000 kg/ha večji hektarski pridelek s hibridno ržjo
OZIMNA TRITIKALA
CLAUDIUS
Tukaj vlada pridelek
NOVO
Ugotovitve kažejo, da se prednost tritikale v primerjavi z
ostalimi vrstami žit kaže tudi v primernosti pridelave na
marginalnih območjih. Nova sorta tritikale CLAUDIUS nas je v
letih uradnega preizkušanja v Avstriji prepričala, da je žlahtniteljem uspelo ustvariti sorto s potencialom za najvišji pridelek. Kot
edina sorta z oceno 1 za višino pridelka zrnja in oceno 2 za
tolerantnost na zmrzal je CLAUDIUS najboljše, kar je do danes
možno. CALUDIOS na vseh pridelovalnih območjih z višino
pridelka odstopa, najbolj pa na slabših tleh.
• ocena 1, po pridelku zrnja
• odlična tolerantnost na zmrzal
• srednje visoka bil
• zelo zdrav
sortni izbor / jesen 2016 / tehnologija pridelave
STRAN 10
PRIPOROČENA TEHNOLOGIJA PRIDELAVE OZIMNIH PŠENIC
Značilnost sort: AMICUS, BALITUS: primerne za zgodnejšo setev (oktobra), setvena norma je večja, prvo dognojevanje je izdatnejše
Za dobre pridelke ozimnih pšenic moramo posevku že jeseni zagotoviti okoli 40 kg N/ha
ANTONIUS [8]ALBERTUS [9]LUKULLUS [7]ANGELUS [7]AMICUS [6]BALITUS [4]HENRIK [2]
Dognojevenje z dušikom (N), kg/ha
1. dognojevenje (EC 21-29, začetek vegetacije)
40-60
30-50
40-60
30-60
60-80
60-80
50-60
2. dognojevenje (EC 31-32, začetek kolenčenja)
30-60
30-50
30-50
30-50
30-50
30-50
50-70
3. dognojevenje (EC 49-55, začetek klasenja)
40-70
40-60
40-60
40-60
40-50
40-50
40-50
Varstvo rastlin
Regulator rasti: Za uresničevanje velikih donosov je uporaba regulatorja rasti priporočljiva. (Primeren čas: začetek vegetacije EC 28-30)
Stabilnost:
3 4
5 3 2 23
Zdravje listne mase: Le z uporabo fungicidov lahko izkoristimo genetski potencial sorte. Upoštevamo navodila prognostične službe.
Zdravje klasa: Pri intenzivni proizvodnji s škropljenjem med cvetenjem minimaliziramo Fuzarioze v klasu.
PRIPOROČENA TEHNOLOGIJA PRIDELAVE OZIMNEGA JEČMENA, RŽI IN TRITIKALE
Dvovrstni ječemeni (dv): večji setveni odmerek, dognojevanje z dušikom izdatnejše, rastlina je stabilnejša, zrnje je večje
sorto HANNELORE sejemo šele po 5. oktobru
Rž: Med vsemi ozimnimi vrstami žit (ječmen, pšenica, rž) je v primerjavi znotraj vrste sorta-hibrid, največji pridelek pri hibridni rži
Za dobre pridelke ozimnih žit moramo posevku že jeseni zagotoviti okoli 40 kg N/ha
ANEMONEHANNELORE MARISSABRASETTO DUKATO AGOSTINO
ječmen, dv
ječmen, dv
ječmen, vv
rž, hibrid
rž, sorta
tritikala
Dognojevenje z dušikom (N), kg/ha
1. dognojevenje (EC 21-29, začetek vegetacije)
60-80
60-80
40-60
50-60
45-50
40-50
2. dognojevenje (EC 31-32, začetek kolenčenja) 40-60
40-60
30-50
30-40
30-40
40-50
3. dognojevenje (EC 49-55, začetek klasenja)
20-30
20-30
20-30
Varstvo rastlin
Regulator rasti: Za uresničevanje velikih donosov je uporaba regulatorja rasti priporočljiva. (Primeren čas: začetek vegetacije EC 28-30)
Stabilnost:
3
2 3 55 4
Zdravje listne mase: Zagotovilo za najboljši pridelek pri ječmenu: fungicid (1-2x), pri dolgi in topli jeseni že uporaba insekticida jeseni
Več informacij najdete na www.saatbau.com
CERTIFICIRANO SEME
Izhodišče za uspeh!
• pridelovalcem zagotavljamo seme prve
množitve (C1) za vse sorte
• kakovostna dodelava semena
• kontrolirana kakovost semena AGES
(Inštitut za preizkušanje sort Avstrija)
sortni izbor / jesen 2016 / oljna ogrščica
STRAN 11
OLJNA OGRŠČICA, HIBRID
GRAF
Vladati je lepo
Poskusi z oljno ogrščico na nevtralni inštituciji za preizkušanje
sort v Avstriji (AGES), kmetijskih šolah, na poljih kmetijske
zbornice in privatna testiranja so pokazala, da je pridelek pri
hibridih v primerjavi s sorto tudi do 700 kg zrnja na hektar
višji. Na podlagi tega je program žlahtnjenja v zadnjem
obdobju usmerjen bolj k razvoju novih hibridov.
Po treh letih uradnega preizkušanja je bil hibrid GRAF leta
2013 registriran kot hibrid z nadpovprečno dimenzijo pridelkov. Poleg izjemnega pridelka zrnja in olja, je hibrid GRAF
odlikovan tudi s primernostjo za pridelavo na sušnih območjih,
hitrim mladostnim razvojem in zgodnjim časom zorenja.
Priporočeni čas setve je od 25. avgusta do 20. septembra.
Željeni sklop rastlin je 40-50 zrn/m².
Hibrid GRAF se odlikuje z veliko prednostmi. Ima zelo hiter
mladostni razvoj, zato priporočamo uporabo rastnega regulatorja. Zgodaj zacveti. Hibrid GRAF je zgodnje zrelosti.
• najvišji pridelki
• odlična vsebnost olja
• tolerantnost na strese med vegetacijo
• rezistenčnost na Phoma (suha trehnoba stebla)
OLJNA OGRŠČICA, SORTA
JIMMY
Rekorder v pridelku zrnja med sortami
Jimmy je linijska sorta oljne ogrščice z vrhunskim donosom
zrnja. Odlikuje pa se tudi z zgodnjo zrelostjo in odlično
stabilnostjo. Pridelovalce je s svojimi odličnimi lastnostmi
JIMMY prepričal, da je prava izbira! V obdobju preizkušanja
in priznavanja sorte, od leta 2007 do 2009, je bila sorta
JIMMY na Slovaškem in mnogih drugih državah Evrope, prva
po pridelku med linijskimi sortami. Dobra prezimna lastnost
in visoka sposobnost regeneracije še dodatno odlikujeta sorto
JIMMY.
Odlična je tudi njena tolerantnost na bolezni: bela zrnata gniloba
ogrščice (Sclerotinia sclerotiorum) in suha trohnoba stebla
ogrščice (Phoma lingam).
• linijska sorta
• srednje zgodnja zrelost
• med sortami najvišji pridelek zrnja
• odlično zdravstveno stanje in prilagodljivost
BIO ponudba
kg/ha
Št. zrn/m²
Pridelek
Hektolitrska masa
Prezimitev
Velikost zrnja
Vsebnost sur.
beljakovin
Stabilnost
Višina
Zgodnjost
Tip klasa
PREGLED SORT
Dvovrstni ozimni ječmen
HANNELORE632 636 45
310-340
160-210
ANEMONE633 737 54
300-360
140-200
RENI655 636 46
280-330
150-210
BIO
Večvrstni ozimni ječmen
MARISSA56343 72
280-320
130-180
Padno
Sedim.
Ozimna pšenica, izboljševalka, kakovostni razred Q 8-9; (A) številovrednost
ANTONIUS (8)
R563 2,552 26
300-430
130-200
BIO
ALBERTUS (9)
R364 121 17
300-400
130-200
Ozimna pšenica, kakovostna, kakovostni razred Q 7; (A/B, B/A)
LUKULLUS (7)
R455 3,532 33
300-400
130-200
BIO
ANGELUS (7)
R66
4,5 552 43
300-380
130-180
SW KADRILJ (7)
G552 442 63
400-450
175-200
Ozimna pšenica, krušna, kakovostni razred 5-6; (B, B/C, C/B)
AMICUS (6)
G332 534 42
400-500
160-230
TACITUS (5)
G343 534 43
300-400
160-200
Ozimna pšenica, krmna, kakovostni razred 2-4; (C)
BALITUS (4)
G233 435 3
1,5
400-500
160-230
HENRIK (2)
G643 837 82
320-360
175-190
Večzrna pira
EBNERS ROTKORN797 149 57
120-170 (klaskov)
180-240
Ozimna rž, hibrid
BRASETTO745 74 63
255
3 VREČE/HA
Ozimna rž, populacijska sorta
DUKATO555 75 46
300-350
120-145
BIO
Tritikale
AGOSTINO634
77 43
300-350
130-150
CLAUDIUS666 78 51
250-400
120-200
Vir: AGES - Inštitut za preizkušanje sort Avstrija
Legenda
[1] zelo zgodnja, zelo nizka, zelo stabilna, visoka vsebnost beljakovin, zelo veliko zrnje, zelo dobra prezimitev, visoko padno število, visoka sedimentacijska
vrednost, velika hektolitrska masa, velik pridelek
[9] zelo pozna, zelo visoka, zelo nestabilna, nizka
vsebnost beljakovin, drobno zrnje, slaba prezimitev,
nizko padno število, nizka sedimentacijska vrednost,
nizka hektolitrska masa, majhen pridelek
[G] golica
[B] resnica
[Q9] zelo velik
[Q1] nizek
saatbau d.o.o.
Hajdoše 1b, 2288 Hajdina, SLO,
Tel: 05/995 61 50, Fax: 02/754 00 46, ­www.­saatbau.­com, [email protected]