Pitkänen, Karhunmaanneva, julkipano

Kalajoen kaupunki
Ympäristölautakunta
Julkipanoilmoitus
1.9.2016
29/11.01.07/2016
Päätöksen antopäivä
2.9.2016 Nro 3
Maa-aineslupapäätös Reijo Pitkänen, Karhunmaanneva
Kalajoen kaupungin ympäristötarkastaja antaa päätöksensä Reijo Pitkäsen maaaineslain mukaisesta lupahakemuksesta merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen
tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Hakemus koskee hiekka- ja sora-aineksen
ottamista Kalajoen kaupungin Etelänkylässä tilalla Ylänkö RN:o 8:129.
Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallintooikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä ko. päivää lukuun ottamatta.
Viimeinen valituspäivä on 3.10.2016. Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat pidetään valitusajan nähtävillä kaupungintalolla ympäristötarkastajan työhuoneessa.
Terttu Kerola
toimistosihteeri
Tämä ilmoitus on julkipantu yllä mainitun kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle
1.9.2016.
Todistaa
Valitusosoitus
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, postiosoite PL 189, 90101 OULU. Valitusaika on kolmekymmentä (30)
päivää päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viranpuolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Kalajoen kaupunki | Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI | p. +358 (0)8 469 11 | Y-tunnus 0185924-7 | www.kalajoki.fi