Last ned høstens brosjyre

EXECUTIVE SHORT
PROGRAMMES
HANDELSHØYSKOLEN BI
Intensiv oppdatering på få dager HØST 2016
bi.no/esp
1
VERDIFULL KOMPETANSE
– FOR DEG OG DIN ARBEIDSGIVER
Executive Short Progammes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå. Kursene går over 2 – 5 dager. Du deltar i
et dynamisk og inspirerende læringsmiljø der vi veksler mellom forelesninger, refleksjon, case og gruppeoppgaver.
Når du drar tilbake til kontoret, har du med deg nye praktiske verktøy som du umiddelbart kan ta i bruk i jobbhverdagen.
MER ENN ET KURS. Vi legger til rette for at læringen ikke bare skjer de dagene selve kurset varer. I forkant av kurset vil du få tilsendt relevante fagartikler. Du får også mulighet til å sende inn en beskrivelse av de utfordringer du
møter i din arbeidshverdag og som du ønsker å diskutere under kurset.
INSPIRERENDE MØTEPLASS. På våre Executive Short Programmes møter du mennesker med ulik erfaringsbakgrunn fra mange ulike bransjer. Kursene er tilrettelagt for ledere og spesialister, og de representerer en
unik anledning til å få impulser fra andre miljøer enn det du selv jobber i. På nettverksmiddagen etter første kursdag får du også god mulighet til å diskutere med forelesere og øvrige deltakere. Den nye kompetansen kan du ta i
bruk umiddelbart når du er tilbake på jobb.
VERDI FOR ARBEIDSGIVER. Arbeidsgiveren din nyter også godt av kompetansehevingen. Alle virksomheter har
behov for kompetente medarbeidere som bidrar til innovasjon og forretningsutvikling. Gjennom å diskutere og
løse relevante case, får du verdifull innsikt som har direkte relevans for din arbeidsgiver. Tilbake på jobb kan du dele
din nye kunnskap med kollegaer.
bi.no/esp
KURSOVERSIKT
HØSTEN 2016
September
Strategisk HR for bedre prestasjoner
20. – 22. september side 4
Oktober
Lede og implementere strategisk endring
Strategy in Action
Deg som leder
Økonomiforståelse for ledere
Digitalization for Growth and Innovation
Strategisk prosjektledelse 11. – 13. oktober
17. – 19. oktober
18. – 20. oktober
24. – 26. oktober
25. – 29. oktober
26. – 28. oktober
side 5
side 6
side 7
side 8
side 9
side 10
November
Ledelse i en digital tid
Forretningsforståelse for teknologer
Lederutvikling i organisasjonen
Supply Chain Management
Green Growth as Competitive Advantage Verdiskapende forhandlinger og avtaleutforming
Public Relations Measurement and Evaluation
Kontraktsledelse og kontraktsforhandlinger
Building and Running Successful Loyalty Programmes
8. – 9. november
14. – 16. november
15. – 17. november
16. – 18. november
21. – 23. november
22. – 24. november
28. – 30. november 29. november – 1. desember
30. november – 2. desember
side 11
side 12
side 13
side 14
side 15
side 16
side 17
side 18
side 19
Desember
Lean for økt lønnsomhet Data Science at Work
5. – 7. desember
7. – 9. desember
side 20
side 21
Med mindre annet er oppgitt i kursbeskrivelsene, holdes kursene i Oslo
Inspirerende og interessant å delta på Executive Short Programmes og møte et
godt miljø med spennende fagpersoner. Veldig profesjonelt tilrettelagt, med en
effektiv og praktisk gjennomføring som lett lar seg kombinere med jobb. Fint at
foreleserne er engasjert i deltakernes problemstillinger og at det legges inn mange
case for god gruppe-dynamikk. Alt i alt en veldig positiv opplevelse.
Kristin Stormanger
Catergory Director, Stokke AS
bi.no/esp
3
Effektiv HR handler om å forstå sine medarbeidere, hva
som skaper lojalitet og virkelig gode prestasjoner. Altfor mange organisasjoner er opptatt av å
kopiere andres verktøy og systemer, uten kunnskap
om hva som egentlig virker.
Bård Kuvaas, professor
Professor Bård Kuvaas.
STRATEGISK HR FOR BEDRE PRESTASJONER
En helhetlig HR-strategi er avgjørende for verdiskaping. Manglende kunnskap om
effekten av egne HR-tiltak kan koste selskapet dyrt.
I kurset får du forskningsbasert og veldokumentert kunnskap om effektiv HR som øker produktiviteten og lønnsomheten i din
organisasjon. Med dette kurset blir du bevisst på hva vi vet fungerer, og hvordan dette kan omsettes i praksis.
FOKUSOMRÅDER
• Hva er HR – og effektiv HR?
• HR-tiltak som forsterker hverandre
• Hvordan sikre at ønsket HR faktisk blir implementert?
• Opplever linjen at HR-tiltakene faktisk bidrar til økt produktivitet?
• HR for gode relasjoner, høyt engasjement og gode prestasjoner
MÅLGRUPPE
Kurset henvender seg like mye til ledere innenfor HR-funksjonen som til ledere med linjeansvar.
KURSANSVARLIG
Bård Kuvaas, professor
20.– 22. september, Oslo
PRIS kr 19 900
bi.no/esp
4
Selv om en strategi oppleves tydelig for de
som har formulert den, vil den ikke nødvendigvis oppleves slik for resten av organisasjonen.
Ragnhild Kvålshaugen, professor
og Helene Loe Colman, førsteamanuensis
Førsteamanuensis Helene Loe Colman og professor Ragnhild Kvålshaugen.
LEDE OG IMPLEMENTERE STRATEGISK ENDRING
Å realisere gode og relevante strategier er noe mange organisasjoner sliter med. For å implementere ny strategi må det ofte krevende endringsprosesser til.
Dette kurset gir deg kunnskap om sentrale faktorer som bidrar til vellykket realisering av strategi. Kurset er forankret i anerkjent
forskningsbasert kunnskap om strategirealisering og endring. I tillegg trekkes det fram praktiske eksempler for diskusjon og
refleksjon.
FOKUSOMRÅDER
• Ledelsens rolle i implementering av strategi, herunder både topp- og mellomledelse
• Hvordan skape en god prosess for implementering?
• Hvilke faktorer hemmer realisering av strategi?
• Hvordan realisere strategiske endringer?
MÅLGRUPPE
Kurset henvender seg til deg som har ansvar for strategiarbeid, med spesielt fokus på å realisere strategien i organisasjonen.
KURSANSVARLIGE
Ragnhild Kvålshaugen, professor og Helene Loe Colman, førsteamanuensis
11.– 13. oktober, Oslo
PRIS kr 19 900
bi.no/esp
5
En vellykket strategi avhenger
av kvaliteten på de strategiske
beslutningene og hvordan de
gjennomføres i organisasjonen.
Amir Sasson, professor
Professor Amir Sasson.
STRATEGY IN ACTION
Få innsikt i grunnleggende strategisk tenkning og få trening i å ta vellykkede beslutninger basert på
strategisk analyse.
Du lærer hvordan strategiarbeid er nært relatert til økt lønnsomhet og engasjement i organisasjonen. Deltakernes erfaringer
med strategiske prosesser er en viktig del av diskusjonene. Etter endt kurs vil du være godt rustet til å bidra i strategiprosesser
og i selskapets strategiutvikling.
FOKUSOMRÅDER
• Strategisk analyse
• Intern analyse: Verdiskaping, ressurser og konkurransestyrke
• Ekstern analyse: Analyse av organisasjonens omgivelser
• Strategiprosesser, implementering og kontroll
• Ulike konkurransestrategier
• Konsernstrategier – Internasjonale strategier
• Vertikal integrasjon, oppkjøp, outsourcing
• Strategiske allianser
MÅLGRUPPE
Kurset henvender seg til deg som har ansvar for strategiarbeid, eller har ambisjoner om å ta større del i strategiarbeidet i organisasjonen.
KURSANSVARLIG
Amir Sasson, professor
17.– 19. oktober, Oslo
PRIS kr 19 900
bi.no/esp
6
Når du blir leder stilles det helt nye
krav og forventninger til deg.
Anders Dysvik, professor og
Lars Glasø, professor
Professor Anders Dysvik og professor Lars Glasø.
DEG SOM LEDER
For å lykkes i overgangen som ny leder trenger du kunnskap, verktøy og metoder.
Kurset gir deg ferdigheter som gjør deg mer trygg og effektiv i lederrollen. Du deltar i en læringsprosess hvor du blir mer bevisst
på dine lederegenskaper, samtidig som du blir kjent med de siste forskningsfunnene på hva god ledelse er.
FOKUSOMRÅDER
• Hva er ledelse? Ulike former for ledelse og deres effektivitet
• Hvordan virker ledelse? Motivasjon, holdninger, sosiale relasjoner, bruk av mål og tilbakemeldinger
• Dine utfordringer i lederrollen
MÅLGRUPPE
Kurset er relevant for deg som ønsker å utvikle deg som leder, enten du er ny i lederrollen eller allerede har ledererfaring.
KURSANSVARLIGE
Anders Dysvik, professor og Lars Glasø, professor
18.– 20. oktober, Oslo
PRIS kr 19 900
Gode eksempler og praktiske oppgaver var med
på å øke forståelse av det faglige
stoffet. Kurset gav meg økt motivasjon i min
lederrolle.
Marit Brenne Ottesen
Sales Coach, Grünenthal Norway AS
bi.no/esp
7
Jeg er mektig imponert over
begge forelesernes kunnskap
og evnen til å formidle på en
forståelig måte for meg som
“ikkeøkonom”. Fra første minutt
hadde de meg på tuppen av
stolen; og slik satt jeg til jeg
gikk hjem tredje dag. Veldig
bra!
Arild Risholm Sæther,
Sales Manager High Seas,
ProNav AS
ØKONOMIFORSTÅELSE FOR LEDERE
For ledere er det viktig å forstå og anvende økonomisk informasjon for styring og utvikling.
Kurset gir deg verktøy en leder bør ha god kjennskap til for å ta gode og raske beslutninger. Du lærer å tolke og analysere
økonomiske måltall som fanger opp viktige aspekter ved den økonomiske utviklingen.
FOKUSOMRÅDER
• Samspillet mellom strategi og økonomisk styring
• Sammenhengen mellom resultatregnskap, balanse og kontantstrøm
• Økonomisk analyse – årsregnskap, risiko, kredittvurdering
• Beyond Budgeting – budsjett eller ikke budsjett? • Kommunikasjon av økonomisk informasjon
MÅLGRUPPE
Kurset henvender seg til ledere, beslutningstakere og styremedlemmer som har behov for helhetsforståelse for økonomiske
sammenhenger. Kurset krever ingen formell økonomiutdanning.
KURSANSVARLIGE
Pål Berthling-Hansen, førsteamanuensis og Espen Skaldehaug, førstelektor
24.– 26. oktober, Oslo
PRIS kr 19 900
bi.no/esp
8
Senior Lecturer Rangvald Sannes, and Associate Professor Espen Andersen.
DIGITALIZATION FOR GROWTH AND INNOVATION
Digitalization is what happens when computers become capable, free and ubiquitous, and companies, governments and individuals start to use them as the default rather than an option.
As reflected in the recent annual conference of the Norwegian Employer’s organisation, the impact of computers is now very
much on the agenda for politicians, executives and intellectuals. Join us for four days in France and learn from one of the leading
digitalisation environments at the Sophia Antipolis Science Park.
KEY TOPICS
• Digitalization of your organisation
• Technological development, disruption and change of competition
• The connection between technological change, organisational change and change of strategy
• Tools and techniques for analysing business opportunities with technology
• The Digital Manager – a changer or a follower with a digital mindset?
• Digital strategies and digital solutions
TARGET GROUP
The course is suited for leaders, employees, groups, teams and organisations who want to have an active relation towards
digitalization.
COURSE RESPONSIBLE
Espen Andersen, Associate Professor, and Ragnvald Sannes, Senior Lecturer
25– 29 October, Sophia Antipolis, France
FEE NOK 24 900
The course will be held in English.
bi.no/esp
9
Vil du lede din bedrift er det prosjektet som
tar deg dit du skal.
Jonas Söderlund, professor
Professor II Jon Lereim og professor Jonas Söderlund.
STRATEGISK PROSJEKTLEDELSE
For å lykkes med prosjektarbeid er det avgjørende med tydelig eierskap, solid prosjektledelse og
ikke minst god koordinering av parallelle prosjekter.
Kurset legger vekt på hvordan du skaper prosjektsuksess. Hva er de strategiske suksessfaktorene? Du får god forståelse for
prosjekteierskap og hvordan du utvikler god porteføljestyring av prosjekter.
FOKUSOMRÅDER
• Strategisk prosjektvirksomhet
• Prosjektets rolle i bedriften
• Strategisk porteføljeledelse av prosjekter
• Eierstyring av prosjekter i et strategisk og operativt virksomhetsperspektiv
• Organisering og ressursstyring
MÅLGRUPPE
Kurset er relevant for linjeledere, prosjekteiere og prosjektledere, samt andre som er involvert i prosjektbaserte virksomheter.
KURSANSVARLIGE
Jonas Söderlund, professor og Jon Lereim, professor II
26.– 28. oktober, Oslo
PRIS kr 19 900
Meget bra og inspirerende kurs med gjenkjennelige
problemstillinger. Også veldig ok med deltakere fra
mange forskjellige bedrifter og offentlige etater.
Kirsti Fjeldstad
Rådgiver fag/produkt, Knif Trygghet Forsikring AS
bi.no/esp
10
Donatella De Paoli, førsteamanuensis
LEDELSE I EN DIGITAL TID
Ledelse i en digital tid er utfordrende. Du opplever kanskje å miste kontakt og innflytelse når du
sjeldent ser dem du leder ansikt-til-ansikt. Engasjementet for oppgavene og organisasjonen kan
også svikte i en digital arbeidshverdag. Når du leder folk gjennom skjerm og digitale media blir ditt
handlingsrom som leder endret, men også premissene for ledelse endres.
I dette kurset utfordres eksisterende forestillinger og kunnskap om ledelse, basert på etablert forskning og innsikt om ledelse i
en digital tid.
FOKUSOMRÅDER
• Hva er de største utfordringene med å lede mennesker digitalt?
• Hvilken tilnærming til ledelse vil egne seg best i en digital tid?
• Hvordan lede virtuelle team og prosjekt?
• Hvordan skape gode møter og god kommunikasjon i det digitale?
• Hvordan legge til rette for meningsfulle møter ansikt-til-ansikt?
Etter endt kurs vil du ha klarhet om hva slags leder du kan være i det digitale samfunnet. Du vil bevisstgjøres ledelsesperspektiver og tilnærming og du vil ha konkrete verktøy for å kommunisere, påvirke og engasjere i det digitale.
MÅLGRUPPE:
Kurset henvender seg til alle som leder mennesker digitalt eller som driver med utvikling av ledere med ansvar for medarbeidere
som er lokalisert andre steder.
KURSANVSVARLIG
Donatella De Paoli, førsteamanuensis
8.– 9. november
PRIS kr 14 900
bi.no/esp
11
Virksomheter som lykkes med strategisk bruk
av teknologi, kjennetegnes av god dialog
mellom forretningsutviklere og teknologer.
Espen Andersen, førsteamanuensis
Førstelektor Ragnvald Sannes og førsteamanuensis Espen Andersen.
FORRETNINGSFORSTÅELSE FOR TEKNOLOGER
Sett av tre dager og lær mer om hvordan du kan bidra til bedriftens strategiske utvikling gjennom
teknologiske muligheter.
Kurset gir deg forståelse for hvilke teknologiske tiltak som er viktige i strategisk forretningsutvikling og som bidrar til økt verdiskapning. Du blir også bedre i å kommunisere teknologiske muligheter med andre som ikke har samme teknologiske innsikt.
FOKUSOMRÅDER
• Teknologiutvikling over tid. Påvirkning på forretningsmuligheter
• Bransje- og konkurranseforhold når teknologier går gjennom ulike faser
• Forståelse for teknologiens rolle og utvikling innenfor din egen bransje
• Fra strategisk tenkning til konkrete tiltak og løsninger
MÅLGRUPPE
Kurset passer for deg som jobber med teknologi og teknologiutvikling og som ønsker å bidra i den strategiske utviklingen av
virksomheten.
KURSANSVARLIGE
Espen Andersen, førsteamanuensis og Ragnvald Sannes, førstelektor
14.– 16. november, Oslo
PRIS kr 19 900
bi.no/esp
12
Ledelse er å skape oppslutning om
målrettet samarbeid gjennom å
gjøre det meningsfullt.
Jan Ketil Arnulf, professor
Professor Jan Ketil Arnulf.
LEDERUTVIKLING I ORGANISASJONEN
Norske bedrifter investerer store summer i lederutvikling. De færreste vet hva de får igjen.
Gjennom disse tre dagene gir vi deg nye perspektiver på hvordan bedriften best kan tilrettelegge for lederutvikling. Du får innsikt
i hvilke prosesser som skaper bedre ledere, og lærer å kartlegge din organisasjons sterke og svake sider innenfor ledelse.
FOKUSOMRÅDER
• Hvordan virker ledelse og kan ledelse læres?
• Trender i ledelse og lederutvikling: Hva er effektivt?
• Transformasjonsledelse, transaksjonsledelse, farlig ledelse, fravær av ledelse
• Lederutvikling som integrert HR-strategi – hvordan gjør vi det?
• Metoder og verktøy for utvikling av internt lederutviklingsprogram
MÅLGRUPPE
Kurset passer for ledere og mellomledere som tilrettelegger for lederutvikling i bedriften.
KURSANSVARLIG
Jan Ketil Arnulf, professor
15.– 17. november, Oslo
PRIS kr 19 900
bi.no/esp
13
Lars Huemer, professor, og Marianne Jahre, professor.
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Samarbeid blir stadig viktigere for alle deler av næringsliv og offentlig sektor. Årsaken er økende
spesialisering og stadig sterkere krav til nyskaping og reduserte kostnader. Samarbeid gir verdi og
konkurranseevne, men kan også skape risiko. Forsyningskjeder og ledelse av disse har derfor blitt
sentralt.
Hvordan analyserer og minimerer fremgangsrike virksomheter risiko? Hvordan bygger og håndterer de sine relasjoner for å
skape verdi og redusere risiko sammen med andre? Disse spørsmålene er sentrale temaer som vi i løpet av tre dager behandler
gjennom en praktisk rettet kobling av teori, analyseverktøy og casearbeid.
FOKUSOMRÅDER
• Forsyningskjedenes strategiske betydning
• Verdiskaping gjennom relasjoner
• Interaktiv ressursanalyse
• Konkurransefortrinn og samarbeidsfortrinn
• Verktøy for å identifisere og forberede seg på risiko
• Strategier for å håndtere risiko i forsyningskjeden
MÅLGRUPPE
Kurset henvender seg til deg som ønsker et strategisk perspektiv på forsyningskjeder og hvordan samarbeid og risikohåndtering
bidrar til felles verdiskaping.
KURSANSVARLIGE
Marianne Jahre, professor, og Lars Huemer, professor
16.– 18. november, Oslo
PRIS kr 19 900
bi.no/esp
14
Per Espen Stoknes, Director Center for Green Growth
GREEN GROWTH AS COMPETITIVE ADVANTAGE
Cleaner technologies are increasingly creating disruption in several old industries, beyond coal.
With the rise of solar power, batteries, internet-of-things, electric vehicles, smarter cities and materials entire value-chains are starting to transform. Economic profits are more and more used in support of the greener and smarter solutions. In this course you get the necessary and research-based
knowledge to translate all the ‘green’ talk into practical strategies, both in private and public sectors.
You will be introduced to leading theories, methods and approaches in green economics. You can develop your capacity to
apply this knowledge practically in green innovation and strategies. You will also get knowledge about leading the change toward green organisation and implementation, and training in how to use strategic tools that can be applied ‘back home’, regardless of industry or sector.
KEY TOPICS
• What is true green growth? – And what is it not?
• What are the main drivers of green growth the next 10–20 years?
• How economic growth can decouple from resource use: Radical resource-productivity
• What characterizes green leadership and re-organisation?
• How to implement green strategies in practice.
TARGET GROUP
This course is suited for leaders and mid-level managers that have responsibility for environment, strategy or communication. It
is also suited to anyone with the intention or vision of creating both greener jobs and solid profits combined.
COURSE RESPONSIBLE
Per Espen Stoknes, Director Center for Green Growth, and Jorgen Randers, professor
21– 23 November
FEE NOK 19 900
This course will be held in English.
bi.no/esp
15
Forelesere på kurset Leif Helland, Arne Didrik Kjørnæs og Rune Sørensen
VERDISKAPENDE FORHANDLINGER OG AVTALEUTFORMING
Å starte forhandlinger forutsetter samarbeid med sikte på å kartlegge gevinster og realisere disse.
Her har partene felles interesser, samtidig er det konflikt om hvordan gevinster skal fordeles mellom partene. I løpet av kurset får deltakerne praktiske verktøy til bruk i dette arbeidet.
I kurset gis praktisk rettledning i utforming av kontrakter, spesielt hvordan en bør gå frem for å sikre avtalepartene mot overraskelser etter avtalen er inngått. Deltakerne vil lære en konkret metode som vil bidra til at de kan forberede forhandlinger mer
profesjonelt, og sikre at forhandlingsresultatene gjennomføres som avtalt. Dette innebærer en systematisk klargjøring av mål,
verdsetting av ulike kontrakter, samt evaluering av mulige avtaler. Deltakerne vil også få praktisk veiledning i hvordan en fremforhandlet gevinst best kan sikres i en rettslig, bindende kontrakt.
FOKUSOMRÅDER
• Forberedelse av forhandlinger med «Harvard-metoden»
• Analyse av hvilke avtaler som gir partene størst gevinst
• Sikring av forhandlingsutfallet gjennom kontraktsutforming
MÅLGRUPPE
Kurset er relevant for ledere i privat, frivillig og offentlig sektor, arbeidslivets organisasjoner og andre som har ansvar for forhandlinger.
KURSANSVARLIGE
Leif Helland, professor, og Rune Sørensen, professor
22.– 24. november, Oslo
PRIS kr 19 900
bi.no/esp
16
Peggy Brønn and Alexander Buhmann
PUBLIC RELATIONS MEASUREMENT AND EVALUATION
Skills in measurement and evaluation (M&E) are a cornerstone in the professional development of
communication managers. Be it for clarifying the contribution to their organisation’s strategic goals
and bottom line or for gathering necessary information for effective communication planning,
excellence in M&E is a deciding factor for any successful communication.
KEY TOPICS
• The development of M&E in PR and communications: background, models and best practice – illustrated using examples from
award-winning campaigns and case studies
• Foundations in research methods for communication professionals
• Using qualitative and quantitative methods
• Data collection
• Data analysis
• Traditional media vs. new media evaluation
• Reporting empirical results to internal and external stakeholders
• Integrating evaluation and strategic planning: Linking objective setting, communication planning, and effective evaluation
TARGET GROUP
This programme is aimed at professionals working in media research firms, PR professionals and communication managers who
are interested in advancing their understanding of state-of-the-art M&E principles, tools, and methods.
COURSE RESPONSIBLE
Peggy Brønn, Professor
Alexander Buhmann, Assistant Professor
28– 30 November
FEE NOK 19 900
This course will be held in English.
bi.no/esp
17
Morten Lund, høyskolelektor
KONTRAKTSLEDLSE OG KONTRAKTSFORHANDLINGER
Norske bedrifter har tradisjonelt hatt svært lite fokus på kontraktsledelse. I de siste 15 – 20 årene
har det imidlertid skjedd en betydelig profesjonalisering på dette innenfor alle områder i norsk
næringsliv.
Kurset vil fokusere på sentrale forhold for å ivareta profesjonell kontraktsledelse i alle stadier av prosessen med et selskaps
kontraktsmasse. Herunder selskapets utvikling av sin kontraktsledelse, samordning med andre ledelsesoppgaver og implementering i alle deler av virksomheten.
FOKUSOMRÅDER
• Innledning til kontraktsjus og kontraktsledelse
• Bedriftens lokaler
• Finansieringsavtaler
• IKT avtaler
• Særlige forhold for visse avtaletyper
• Kjøp/salg avtaler
• Offentlig innkjøp av varer og tjenester
• Transportavtaler
• Samarbeidsavtaler
• Oppkjøp og fusjoner
• Internasjonale avtaler
• Casearbeid
Kurset vil bestå av en kombinasjon av undervisning og klassediskusjoner.
MÅLGRUPPE
Kurset er skreddersydd for deg som i en eller annen form er med på videreutvikling i virksomheten, deltar i utarbeidelse av forretningsplaner og investeringer, arbeider med inngåelse og kvalitetssikring/oppfølging av kontrakter, deltar i forhandlinger og/
eller er med i prosesser knyttet til anbudskonkurranser.
KURSANSVARLIG
Morten Lund, høyskolelektor
29. november – 1. desember, Oslo
PRIS kr 19 900
bi.no/esp
18
Matilda Dorotic, Associate Professor
BUILDING AND RUNNING SUCCESSFUL LOYALTY
PROGRAMMES
Loyalty programmes are nowadays everywhere and companies compete fiercely for the place in consumer (physical and electronic) “wallets”. In the time when most of your competitors offer loyalty programmes and members easily switch from one
programme to another: how to develop and maintain successful loyalty programme? What are the best practices in designing
the loyalty programme, choosing which customers to attract and which rewards to offer? How loyalty programmes relate to
mobile marketing and social media revolution? In general, what could companies expect from a loyalty programme (or what
they should not expect that the loyalty programme could do)?
This programme uses a combination of lectures, discussions and hands-on exercises to help managers evaluate the potential of
a loyalty programme, analyse the target customer segments for the success of the programme and identify the common pitfalls
in the development and operationalization of the loyalty programme.
TARGET GROUP
Managers involved in the decisions on loyalty programme investments and/or those responsible for the operationalization of
the loyalty programmes (from the strategic marketing perspective).
COURSE RESPONSIBLE
Matilda Dorotic, Associate Professor
30 November – 2 December, Oslo
FEE NOK 19 900
This course will be held in English.
bi.no/esp
19
Lean-filosofien kan forbedre organisering og
samhandling på alle nivåer i organisasjonen.
Espen Skaldehaug, førstelektor
og Pål Berthling-Hansen, førsteamanuensis
Førstelektor Espen Skaldehaug og førsteamanuensis Pål Berthling-Hansen.
LEAN FOR ØKT LØNNSOMHET
En økende andel norske virksomheter bruker tanker og metoder som inngår i Lean, og etablerer på
denne måten en kultur for kontinuerlig forbedring og verdiskaping.
Lean-filosofien kan forbedre organisering og samhandling på alle nivåer i organisasjonen. Like fullt er forståelse for økonomiens
rolle i virksomhetsstyring kritisk. Dette kurset gir deg grundig innsikt i modeller og verktøy for god virksomhetsstyring.
FOKUSOMRÅDER
• Lean-filosofien vs. tradisjonell økonomisk styring
• Lean - verktøy og metoder
• Kostnadsforståelse og kalkulasjon
• Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) og Time Driven ABC
• Kundelønnsomhetsanalyser og strategiske kostnadsanalyser
• Strukturkostnader og kostnadskutt
MÅLGRUPPE
Kurset egner seg for alle som trenger økt innsikt om Lean-filosofien, virksomhetenes styringssystemer og kostnadsanalyser, for
å oppnå bedre økonomiske resultater.
KURSANSVARLIGE
Pål Berthling-Hansen, førsteamanuensis og Espen Skaldehaug, førstelektor
5.– 7. desember, Oslo
PRIS kr 19 900
bi.no/esp
20
DATA SCIENCE AT WORK
According to the 2012 World Economic Forum, “data is the new oil”. Analytics and data science,
particularly of the “Big Data” available from sensors and web interactions, are increasingly critical
for productivity gains and strategic competitive advantage.
With a three-day intensive overview on data science possibilities, visualized outcomes and scenarios, this course helps strategic
management professionals understand data science possibilities with the goal of making them better data science consumers
and better able to communicate with data scientists. We will introduce students to successful big data and analytics projects, ask
the students to imagine the data-driven questions they would want answered, and let them reflect on their own organisations’
data science opportunities.
KEY TOPICS
• Data science possibilities, visualized outcomes and scenarios
• Understanding data science possibilities
• Successful big data and analytics projects
TARGET GROUP
The course is intended for professionals who want to understand the potential and the requirements and process of data
analysis, whether they currently work with data scientists, manage data science projects, invest in data science, or must act on
data-driven knowledge already or have not yet done that.
COURSE RESPONSIBLE
Espen Andersen, Associate Professor, Alessandra Luzzi, Associate Professor, and John Chandler Johnson, Assistant Professor
7– 9 December, Oslo
FEE 19 900 NOK
The course will be held in English
bi.no/esp
21
PRAKTISK INFORMASJON
HVEM KAN DELTA?
Executive Short Programmes henvender seg til ledere, mellomledere og spesialister i privat og offentlig sektor. Kursene har
ingen formelle opptakskrav, men det er en fordel om du har en god kombinasjon av utdanning og praktisk erfaring.
PÅMELDING
Der er løpende påmelding på våre nettsider bi.no/esp
KURSAVGIFTEN
Med mindre annet er oppgitt, inkluderer kursavgiften all kursdokumentasjon og bevertning, inklusiv nettverksmiddag første
kursdag. Se for øvrig priser under hvert enkelt kurs. Reiser og opphold er ikke inkludert i kursavgiften.
Executive Short Programmes er MVA-frie.
FLERE DELTAKERE FRA SAMME BEDRIFT
Læringsutbyttet øker dersom flere kolleger deltar på samme kurs. Ta gjerne kontakt med oss for et tilbud dersom dere er
tre eller flere fra samme bedrift som ønsker å delta.
ER DU BI ALUMNI?
BI Alumni får 20 % rabatt på Executive Short Programmes. Du kan også ta med deg inntil tre kolleger som får samme prisfordel når dere følger kurset sammen. Mer informasjon på bi.no/esp
BI CERTIFICATE IN BUSINESS EXCELLENCE
Som de fleste andre toneangivende handelshøyskoler, tilbyr BI et Certificate in Business Excellence. Dette er en anerkjennelse for investeringen du og din arbeidsgiver gjør i din videreutvikling. Etter femten kursdager med Executive Short
Programmes oppnår du sertifikatet, en unik mulighet til å få en anerkjent bekreftelse fra en av Europas ledende handelshøyskoler.
KONTAKT OSS
Vi hjelper deg gjerne med spørsmål om Executive Short Programmes:
[email protected]
Telefon: 46 41 00 86 / 46 41 05 84
bi.no/esp
22
ØNSKER DU Å FORDYPE DEG YTTERLIGERE?
Executive Master of Management kvalifiserer deg for mer lederansvar og for å møte de utfordringer lederrollen står overfor. Alle
programmene er lagt opp til at de kan kombineres med full jobb.
FAGLIG TYNGDE PÅ INTERNASJONALT NIVÅ
Programmene ledes av erfarne og høyt kvalifiserte forelesere fra Handelshøyskolen BI. I flere programmer vil du i tillegg møte
ledende fagfolk fra både privat og offentlig sektor, så vel som fra andre nasjonale og internasjonale forsknings- og undervisningsinstitusjoner.
TA ETT PROGRAM – ELLER HELE GRADEN
Hvert program kan tas selvstendig uten at du må bestemme deg for å ta hele graden. Hvert program er på 30 studiepoeng og
har en varighet på ett år. Fullfører du tre programmer oppnår du graden Executive Master of Management.
BYGG DIN EGEN MASTERGRAD
Du kan velge mellom over 30 ulike programmer og du velger rekkefølge og kombinasjon fritt ut ifra hva du synes er mest relevant i forhold til jobb, karriereplaner og personlig utvikling.
Du kan lese mer om Executive Master of Mangement på bi.no/emm
bi.no/esp
23
MER INFORMASJON:
bi.no/esp
KVALITETSKURS I VERDENSKLASSE
Når du tar kurs på BI, er du sikret faglig kvalitet på topp internasjonalt nivå.
På Financial Times’ prestisjetunge liste over verdens beste handelshøy–
skoler, er Handelshøyskolen BI rangert som nr. 38 i Europa og nr. 3 i
Norden.
BI har også de tre mest prestisjefylte internasjonale akkrediteringene for
handelshøyskoler. Kun 1% av verdens handelshøyskoler har oppnådd alle
disse akkrediteringene, som er:
• AACSB – The Association to Advance Collegiate Schools of Business
• EQUIS – European Quality Improvement Systems
• AMBA – The Association of MBAs
05/2016
bi.no/esp