Høringsbrev fra Fylkesmannen

Gausdal kommune
Vestringsvegen 8
2651 Østre Gausdal
Deres referanse
Vår referanse
Saksbehandler
Avdeling
Dato
07.09.2016
2013/4981-17 461.3 LCR
Linn Christin Myhrer Rueslåtten, tlf. 61 26 60 88
Miljøvernavdelingen
Høring av søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Qmeieriene AS avd. Gausdalsmeieriet
I forbindelse med utslipp fra produksjonen ved Q-meieriet i Gausdal er det søkt om
utslippstillatelse etter forurensningsloven. Fylkesmannen ber kommunen legge et eksemplar av
søknaden ut til offentlig gjennomsyn. Vi kunngjør søknaden i avisen GD og på vår hjemmeside en
av de nærmeste dagene. Vi ber også om at kommunen uttaler seg i saken innen 7.10.2016.
Q-meieriene AS har søkt om utslippstillatelse for sitt anlegg i Gausdal kommune. Vi viser til vedlagte
søknad med vedlegg og ber kommunen legge ett eksemplar av søknaden ut til offentlig gjennomsyn
på servicetorget i kommunen. Dere kan om ønskelig også legge ut høringen på egen hjemmeside.
Saken skal ligge ute til offentlig gjennomsyn frem til 7.10.2016. Deretter kan dere makulere
dokumentene.
Fylkesmannen ber også om at kommunen uttaler seg til søknaden. Vi ønsker spesielt å vite om
kommunen har informasjon om
 bedriftens utslipp kan gjøre det vanskelig å oppnå mål om god økologisk og god kjemisk
tilstand i vannforekomsten, jf. vannforskriften § 4-6.
 bedriftens utslipp kan føre til overskridelse av mål for luftkvalitet i området
 forekomst av sårbare dyre- og plantearter i området, jf naturmangfoldloven § 8.
 andre planlagte aktiviteter som kan påvirke økosystemer i området, jf. naturmangfoldloven §
10.
 andre lokale forhold som vi bør ta hensyn til når vi avgjør søknaden, knyttet til helse og miljø,
reguleringsplaner, interesser i området, naboer eller annet.
Vi minner om at kapittel 15 A i forurensningsforskriften av 1. januar 2004, gir kommunen utvidet
myndighet til å stille krav som gjelder påslipp på offentlig nett.
Av hensyn til saksbehandlingen ber vi om å få uttalelsen fra kommunen innen 7.10.2016.
Besøksadresse: Gudbrandsdalsvegen 186, 2619 Lillehammer Postadresse: Postboks 987, 2604 Lillehammer
Telefon: 61 26 60 00 Telefaks: 61 26 61 67 E-post: [email protected] Org.nr: 970 350 934
www.fylkesmannen.no/oppland
Med hilsen
Ola Hegge e.f.
Linn Christin Myhrer Rueslåtten
fung. avdelingsdirektør
rådgiver
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift.
Kopi med vedlegg til:
Lillehammer kommune
Q-meieriet Gausdal
v/Bjørn Munkvold
Postboks 986 2626
Postboks 7360 5020
Lillehammer
BERGEN
Vedlegg:
1 Søknad om utslippstillatelse fra Q-meieriet Gausdal
2 Vedlegg 1 påslippsavtale
3 Vedlegg 2 kart over Q-meieriet
4 Vedlegg 3 kart over bygninger og røropplegg
5 Vedlegg 4 kommentarer til søknaden
6 Vedlegg 5 godkjennelse kjeleanlegg
7 Vedlegg 6 beredskapsplan ytre miljø
8 Vedlegg 7 risikovurdering ytre miljø
9 Vedlegg 8 analyseresultater avløp