Arbeten i Observatorielunden hösten 2016

Arbeten i Observatorielunden
Hösten 2016
Renovering
av mur.
Renovering av
bäckfåran.
Förnyad
plantering.
Förstärkning slänter och
nya lekfunktioner.
Flytt av hundrastgård.
Ny
hundrastplats.
Ny
offentlig
toalett.