DA DA BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT

Europa-Parlamentet
2014-2019
Retsudvalget
13.6.2016
BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET
NATIONALT PARLAMENT OM
NÆRHEDSPRINCIPPET
Om:
Begrundet udtalelse fra det maltesiske parlament om forslag til EuropaParlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af en mekanisme for udveksling
af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter
mellem medlemsstaterne og tredjelande på energiområdet og om ophævelse af
afgørelse nr. 994/2012/EU.
(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))
I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og
proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen
af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet
og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende
udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.
Det maltesiske parlament har fremsendt den vedhæftede begrundede udtalelse om det
ovennævnte forslag til afgørelse.
Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.
NP\1097249DA.doc
DA
PE584.133v01-00
Forenet i mangfoldighed
DA
BILAG
Europa-Parlamentets formand
Formand for Rådet for Den Europæiske Union
Formand for Europa-Kommissionen
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE OM
INDFØRELSE AF EN MEKANISME FOR UDVEKSLING AF OPLYSNINGER
VEDRØRENDE MELLEMSTATSLIGE AFTALER OG IKKE-BINDENDE
INSTRUMENTER MELLEM MEDLEMSSTATERNE OG TREDJELANDE PÅ
ENERGIOMRÅDET OG OM OPHÆVELSE AF AFGØRELSE NR. 994/2012/EU
(COM(2015)53)
Det maltesiske Repræsentanternes Hus har gennemgået "forslaget til Europa-Parlamentets og
Rådets afgørelse om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende
mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter mellem medlemsstaterne og tredjelande
på energiområdet og om ophævelse af afgørelse nr. 994/2012/EU (COM(2015)53) og
konkluderet, at det ikke opfylder nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet.
Vedhæftet denne skrivelse fremsendes derfor den begrundede udtalelse fra det maltesiske
parlament som fastlagt i protokol nr. 2 til Lissabontraktaten.
Anġlu Farrugia
Formand
PE584.133v01-00
DA
2/2
NP\1097249DA.doc
BEGRUNDET UDTALELSE FRA DET MALTESISKE REPRÆSENTANTERNES HUS:
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE OM INDFØRELSE
AF EN MEKANISME FOR UDVEKSLING AF OPLYSNINGER VEDRØRENDE
MELLEMSTATSLIGE AFTALER OG IKKE-BINDENDE INSTRUMENTER MELLEM
MEDLEMSSTATERNE OG TREDJELANDE PÅ ENERGIOMRÅDET OG OM
OPHÆVELSE AF AFGØRELSE NR. 994/2012/EU
Idet det bemærker, at forslagets primære mål er at sikre et velfungerende indre marked og
sikre energiforsyningssikkerheden i Unionen som fastlagt i artikel 194, stk. 1, i traktaten om
Den Europæiske Unions funktionsmåde, mener det maltesiske parlament, at Kommissionen
bevæger sig ud over de beføjelser, der er fastlagt i Den Europæiske Unions traktater.
Det maltesiske parlament bemærker, at Kommissionen begrunder sit forslag med en
konsekvensvurderingsrapport dateret den 16. februar 2016. Kommissionen hævder, at denne
rapport viser, at evaluering foretaget af medlemsstater alene ikke er tilstrækkeligt og
tilfredsstillende, når det drejer sig om at sikre mellemstatslige aftalers overensstemmelse med
EU-retten, og det skaber således juridisk usikkerhed. Kommissionen mener, at dens
forudgående inddragelse vil give betydelig merværdi med hensyn til at løse konflikter mellem
medlemsstaternes forpligtelser i henhold til international ret og EU-ret. Endvidere mener
Kommissionen, at politiske afgørelser på energiområdet ikke udelukkende bør træffes på
nationalt plan, uden at nabolandene og EU inddrages, og at der ligger en klar merværdi i at
styrke gennemsigtigheden og samarbejdet på EU-plan inden for rammerne af dette forslag.
Det maltesiske parlament mener, at en erklæring fra Kommissionen om, at den mener, at
vurderinger foretaget af medlemsstaterne ikke er tilstrækkeligt til at sikre mellemstatslige
aftalers overensstemmelse med EU-retten, ikke er nok til, at der kan gøres brug af EU-rettens
bestemmelser til at pålægge medlemsstaterne nye forpligtelser til at meddele Kommissionen
deres hensigter om at gå ind i forhandlinger med henblik på nye eller eksisterende
mellemstatslige aftaler eller ændringer af eksisterende mellemstatslige aftaler samt til at
vedtage ikke-bindende instrumenter for Kommissionens vurdering.
Det maltesiske parlament understreger, at forpligtelse af medlemsstaterne til at give
Kommissionen meddelelse om: (i) deres hensigter om at indlede forhandlinger med henblik
på nye eller eksisterende mellemstatslige aftaler, og at Kommissionen skal deltage i
forhandlingerne som observatør (forhåndsmeddelelse) og (ii) vedtagelsen af ikke-bindende
instrumenter for Kommissionens vurdering går imod nærhedsprincippet og
proportionalitetsprincippet.
I sin vurderingsrapport understreger Kommissionen mere end én gang, at omkring en
tredjedel (17) af de mellemstatslige aftaler blev anset for at være betænkelige. I realiteten er
en ret stor procentdel (34 %) dog baseret på en selektiv kvantitativ analyse. Kommissionen
blev underrettet om 124 mellemstatslige aftaler: 60 % af disse omfattede et generelt
energisamarbejde, mens 40 % enten vedrørte specifikke aftaler om forsyning, import eller
transit af energiprodukter eller indførelsen af regler for udvinding fra gas- eller oliefelter eller
bilaterale eller multilaterale aftaler om udvikling af energirelateret infrastruktur.
Kommissionen bemærkede derefter, at de mellemstatslige aftaler, der omfattede et generelt
energisamarbejde, ikke indeholdt bestemmelser, der gav anledning til bekymring. Af de
NP\1097249DA.doc
3/3
PE584.133v01-00
DA
resterende 40 % af aftalerne var det kun dem, der vedrørte energiforsyning eller
energiinfrastruktur (som derfor ikke omfatter hele 40 % af de mellemstatslige aftaler), der
blev anset for at indeholde bestemmelser, der gav anledning til skepsis.
hvis man overser det faktum, at det ud af de 40 % kun er dem, der vedrører energiforsyning
eller energiinfrastruktur, der indeholder tvivlsomme bestemmelser, som klassificerer de
"fejlbehæftede aftaler" efter type, forholder det sig dog stadig således, at kun 13 % af
aftalerne indeholdt bestemmelser, der gav anledning til betænkelighed, hvilket er betydeligt
lavere end den procentdel, som konsekvensvurderingsrapporten angav for at begrunde
nødvendigheden af en ny rådsafgørelse. Af de 17 fejlbehæftede mellemstatslige aftaler blev
de 6 sat i forbindelse med South Stream-sagen, hvilket vil sige, at 4,8 % omhandlede samme
sag. Dette efterlader kun 8,9 % mellemstatslige aftaler, der indeholdt andre sager, som
Kommissionen ville være nødt til at behandle enkeltvis. På grundlag af
proportionalitetsprincippet betragtes denne lave procentandel ikke som tilstrækkelig
begrundelse til at indføre en mekanisme med forhåndsmeddelelse.
Selvom det maltesiske parlament understreger, at de mellemstatslige aftalers
overensstemmelse med EU-retten er vigtig for at sikre et velfungerende indre marked og
styrke EU's energisikkerhed, er det dog uenigt i kravet i artikel 3 i den foreslåede afgørelse fra
Rådet om, at Kommissionen skal foretage forhåndsundersøgelser for at kontrollere, at der er
overensstemmelse. Dette er ikke i nærhedsprincippets og proportionalitetsprincippets ånd og
tenderer mod overdragelse af en del af en medlemsstats suveræne beføjelser til at indgå aftale
med tredjelande.
Det maltesiske parlament bemærker, at der i tilfælde af manglende overensstemmelse med
EU-retten allerede findes mekanismer, der er fastlagt i traktaterne og kan tages i brug. For
eksempel kunne Kommissionen i tilfælde af et brud på EU's konkurrenceret ty til de
mekanismer, der er fastlagt i Afdeling 1 og 2 i Kapitel 1, Afsnit VII, i TEUF. I tilfælde af
manglende overensstemmelse med EU-retten kan Kommissionen også indlede
overtrædelsesprocedurer i henhold til artikel 258 i TEUF.
Artikel 7 i forslaget fastlægger, hvilke forpligtelser der gælder, og at Kommissionen skal
foretage vurdering af ikke-bindende mellemstatslige aftaler. Det maltesiske parlament mener,
at sådanne aftaler, eftersom de ikke er juridisk bindende, ikke kan karakteriseres som værende
et brud på EU-retten. Kommissionen har kun de beføjelser, som medlemsstaterne eller
traktaterne overdrager den. Tilsvarende har EU-Domstolen kun beføjelser til at træffe
retsafgørelser i forbindelse med retligt ikke-bindende aftaler, der har retsvirkninger. Eftersom
EU-Domstolen måske ikke har beføjelser til at træffe afgørelse om visse dele af disse
mellemstatslige aftaler, med mindre de afføder retsvirkninger, kan Kommissionen ikke have
kontrolkompetence med de dele, der ikke har retsvirkning. I henhold til det nye forslag ville
medlemsstaterne i realiteten give Kommissionen mulighed for at undersøge ikke-bindende
mellemstatslige aftaler for at vurdere deres forenelighed med EU-retten i deres helhed, uden
at der skulle skelnes mellem de dele, der har retsvirkning, og de dele, der ikke har.
Eftersom det maltesiske parlament nærer forbehold over for
konsekvensvurderingsrapporten og eftersom (i) Kommissionens forslag om at indlede
forhandlinger med henblik på nye eller eksisterende mellemstatslige aftaler eller
ændringer af eksisterende mellemstatslige aftaler, og om at Kommissionen skal deltage i
forhandlingerne som observatør (forhåndsmeddelelse); og (ii) vedtagelsen af ikkePE584.133v01-00
DA
4/4
NP\1097249DA.doc
bindende instrumenter, som skal vurderes Kommissionen, er i modstrid med
nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet,
har det maltesiske parlament besluttet at gøre indsigelse mod forslaget og fremlægge
denne begrundede udtalelse i henhold til proceduren fastlagt i artikel 6, stk. 2, om
anvendelse af nærheds- og proportionalitetsprincippet, som er vedføjet traktaten om
Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
Anġlu Farrugia
Formand
NP\1097249DA.doc
5/5
PE584.133v01-00
DA