Letak s seminarja

“
NEDOVOLI
,
DASITOTI
”
SEMI
NAROBOJUPREDZLORABO
PODATKOVI
NKRAJOI
DENI
TI
TE
1
3.
sept
embr
a,
201
6,
GZSLj
ubl
j
ana
Zakl
j
učneos
ebe,
ki
vpodj
et
j
us
kr
bi
j
oz
a:
var
nos
ti
nur
ej
enos
tos
ebni
h
podat
kovi
ndokument
ov
S
poš
t
ovaniude
l
e
ž
e
nc
is
e
mi
nar
j
a!
I
s
k
r
en
os
ev
amz
ah
v
al
j
u
j
emoz
az
au
pan
j
e,
das
t
es
pr
ej
el
i
n
aš
ev
abi
l
o
n
as
emi
n
ar“
Nedov
ol
i
,
das
i
t
ot
i
”
.
Semi
n
arj
en
amen
j
enos
v
eš
č
an
j
uo
k
r
aj
i
i
den
t
i
t
et
ei
nz
l
or
abi
z
au
pn
i
hpodat
k
ov
.
Zav
asi
mamopr
i
pr
av
l
j
en
e4s
t
r
n
j
en
epr
eds
t
av
i
t
v
es
t
r
ok
ov
n
j
ak
ovzi
z
k
u
š
n
j
ami
n
as
v
oj
em
podr
oč
j
u
.
Os
v
et
l
i
l
i
bomopr
obl
emat
i
k
oi
ns
k
u
š
al
i
pon
u
di
t
i
r
eš
i
t
v
eal
i
v
s
aj
pr
en
es
t
i
k
l
j
u
č
n
ei
n
f
or
mac
i
j
en
apodl
agi
k
at
er
i
hl
ah
k
opot
empo
s
v
oj
i
hz
mož
n
os
t
i
hi
mpl
emen
t
i
r
at
epr
ev
en
t
i
v
n
eu
k
r
epe,
k
i
s
odan
dan
es
n
u
j
a,
č
es
ež
el
i
moobv
ar
ov
at
i
pr
edz
l
or
abami
.
T
ak
ok
otv
el
j
apr
i
z
dr
av
j
u
.
Bol
j
epr
ev
en
t
i
v
a,
k
otk
u
r
at
i
v
a.
Or
gan
i
z
at
or
08:
45-09:
00 Pr
i
h
odi
nr
egi
s
t
r
ac
i
j
a
Maj
aRi
h
ar
Dober
dogodek
Maj
aRi
h
ars
.
p.
09:
00-09:
15 Uv
odvs
emi
n
ar
J
anRi
h
ar
T
r
en
d,
d.
o.
o.
Di
r
ek
t
or
Mat
i
j
aj
amn
i
k
J
KPr
av
n
api
s
ar
n
a
Odv
et
n
i
k
Mag.
Mat
j
až
I
n
f
or
mac
i
j
s
k
i
Dr
ž
av
n
i
n
adz
or
n
i
k
Dr
ev
Poobl
aš
č
en
ec
L
ás
z
l
óKr
eu
t
z
F
el
l
owesI
n
c
.
“
Nedov
ol
i
,
das
i
t
ot
i
”
09:
15-09:
45 Kak
oodpr
av
i
t
i
ov
i
r
ei
nt
ež
av
e,
k
o
v
ar
s
t
v
oos
ebn
i
hpodat
k
ovogr
ož
en
o?
09:
45-10:
00 Odmor
,
k
av
a,
pi
j
ač
a
10:
00-10:
30 Naj
n
ov
ej
š
es
mer
n
i
c
epr
i
z
aš
č
i
t
i
i
den
t
i
t
et
e
10:
30-11:
30 Del
av
n
i
c
a“
pr
ek
t
i
č
n
i
n
as
v
et
i
z
a
z
aš
č
i
t
opos
l
ov
n
i
hpodat
k
ov
”
10:
35
Os
ebn
ai
z
k
u
š
n
j
apr
i
odl
oč
i
t
v
i
o
Man
agi
n
gdi
r
ec
t
or
HUN,
SL
O,
SL
K
Dr
.
E
mi
l
Obl
ak
Opt
i
k
aObl
akd.
o.
o. L
as
t
n
i
k
,
di
r
ek
t
or
z
aš
č
i
t
i
podat
k
ov
11:
30-12:
00 Pogos
t
i
t
evi
ndr
u
ž
en
j
e
12:
00
Zak
l
j
u
č
ek
J
anRi
h
ar
T
r
en
d,
d.
o.
o.
Di
r
ek
t
or
25% do
mač
i
hpo
dj
e
t
i
j
n
i
man
o
be
n
i
hi
n
t
e
r
n
i
hak
t
o
vo
z
.
pr
e
dpi
s
o
vot
e
m,
k
ak
ok
daj
i
nk
at
e
r
edo
k
u
me
n
t
eu
n
i
č
e
v
at
i
i
nt
ov
k
l
j
u
č
n
ozz
au
pn
i
mi
i
n
f
o
r
mac
i
j
ami
dr
u
ž
be
.
ST
EVE
DE
L
I
?
ZAUPNI
DOKUME
NT
I
I
ZSME
T
I
!
J
es
en
i
2013.
Smet
i
š
č
e.
Ku
pi
l
i
s
mo763k
godpadn
egapapi
r
j
a.
1t
edens
mo
pr
edv
s
empr
ev
er
j
al
i
k
ol
i
k
š
endel
t
egapapi
r
j
ai
z
h
aj
ai
zpi
s
ar
n
,
t
erj
i
hl
oč
i
l
i
n
apos
ebenk
u
p!
Naš
aek
i
paj
eu
got
ov
i
l
a,
dav
eč
i
n
opapi
r
j
ai
z
v
i
r
ai
zpi
s
ar
n
i
ndak
ar¼ (173k
g)odpadn
egapapi
r
j
av
s
ebu
j
ez
au
pn
epos
l
ov
n
eal
i
os
ebn
epodat
k
e,
k
i
s
oj
i
hr
ez
l
i
č
n
apodj
et
j
aodv
r
gl
an
edabi
j
i
hpr
edh
odn
o
u
n
i
č
i
l
a.
Vk
u
puobč
u
t
l
j
i
v
i
hodpadk
ovs
mon
aš
l
i
:
•CV-Ž
I
VL
J
E
NJ
E
P
I
SZOCE
NO
•B
ANČNI
I
Z
P
I
S
KI
•I
NT
E
R
NAE-MAI
LKOR
E
S
P
ONDE
NCA
•OS
NUT
KI
S
P
OR
AZ
UMA
•P
OGODB
E
•NAČR
T
I
P
ODJ
E
T
J
A,
P
OR
AB
E
,
I
Z
R
AČUNI
•F
I
NANČNEE
VI
DE
NCE
•CE
R
T
I
F
I
KAT
I
•S
P
I
S
KI
R
AČUNOV
•DE
L
OVNEP
OGODB
E
•E
VI
DE
NCEP
R
I
S
OT
NOS
T
I
DE
L
A
E
ČUJET
I
N
U
I
AL
NE
UP
ZA
ENTE
OKUM
D
Vodpadnem podj
et
j
uponar
oči
l
uuni
čuj
ej
opapi
rz
zaupni
mipodat
ki
,
pr
i
bl
i
žnovsak10.dan.
St
r
okovnj
akinapodr
očj
uvar
nost
ii
nzašči
t
edokument
ov
i
zpost
avl
j
aj
onasl
ednj
at
veganj
a,
zapodj
et
j
aal
ij
avnepi
sar
nev
pr
i
mer
uneuni
čeni
hzaupni
hdokument
ov:
•Pr
ekr
škovnior
ganzavar
st
vopodat
kovpodaj
adenar
nekazni
•Dr
ugesankci
j
e(
omej
evanj
edej
avnost
idr
užbe,
odpr
avni
ne,
gl
obe)
•Ci
vi
l
net
ožbe(
odškodni
nei
nsodnist
r
oški
)
•Kazenskipost
opek(
denar
nakazen,
do2l
et
izapor
a)
•Tveganj
apodj
et
j
a(
i
zgubakupca,
konkur
enčnesl
abost
i
)
•Mor
al
nai
zgubaugl
edadr
užbe
ST
EVE
DE
L
I
?
CD/
DVD
T
r
govs
kekar
t
i
ce
S
ponke
S
ponkes
penj
ačev
Rekl
amnapoš
t
a
Z
MEDENI
?Z
av
ass
mor
az
v
i
l
i
pr
o
gr
amsk
at
e
r
i
ms
i
o
l
aj
š
at
ei
z
bi
r
opr
av
i
l
n
e
gau
n
i
č
e
v
al
n
i
k
a,
u
po
š
t
e
v
aj
o
čv
aš
ez
ah
t
e
v
ei
npo
t
r
e
be
.
Obi
š
č
i
t
e
:
h
t
t
p:
/
/
www.
f
e
l
l
o
we
s
.
s
i
/
i
z
bi
r
au
n
i
c
e
v
al
n
i
k
a/
appal
i
s
k
e
n
i
r
aj
eQRk
o
do
POST
OPEKJ
EZ
EL
O ENOST
AVEN:
1.
I
z
be
r
i
t
ev
amn
aj
po
me
bn
e
j
š
ol
as
t
n
o
s
tal
i
f
u
n
k
c
i
j
on
apr
av
e
!
2.
Odl
o
č
i
t
es
eme
di
z
po
s
t
av
l
j
e
n
i
mi
mo
ž
n
o
s
t
mi
!
3.
Do
daj
do
dat
n
of
u
k
n
c
i
j
oal
i
l
as
t
n
o
s
t
!
4.
po
n
o
v
n
os
eo
dl
o
č
i
t
ei
z
e
mdi
z
po
s
t
av
l
j
e
n
i
hmo
ž
n
o
s
t
i
!
5.
Čes
t
ek
o
n
č
al
i
zi
z
bi
r
ov
s
e
hf
u
n
k
c
i
j
,
k
i
s
opo
me
mbn
ez
av
as
,
s
i
l
ah
k
oo
gl
e
dat
ek
o
n
č
n
er
e
z
u
l
t
at
e
!
Čepo
t
r
e
bu
j
e
t
eo
s
e
bn
i
n
as
v
e
tgl
e
dei
z
bi
r
eu
n
i
č
e
v
an
i
k
aal
i
s
i
gaž
e
l
i
t
eo
gl
e
dat
i
i
npr
e
i
z
k
u
s
i
t
i
,
n
ampi
š
i
t
en
ai
n
f
o
@f
e
l
l
o
we
s
.
s
i