Olympus reisestipend

OLYMPUS REISESTIPEND
FOR
NORSK GASTROENTEROLOGISK FORENING
VEDTEKTER
§1
Stipendet stilles til disposisjon av Olympus Norge A.S.
For 2016 utgjør stipendiet kr. 25.000 som fordeles på en eller flere søkere.
§2
Norsk gastroenterologisk forening foretar utlysning og tildeling av stipendet. Komiteens
beslutning kan ikke påankes. Det skal føres møteprotokoll ved møtene.
§3
Stipendet er tiltenkt spesialister i gastroenterologi eller leger som er i ferd med å spesialisere seg
og har til hensikt å arbeide innenfor klinisk gastroenterologi.
§4
Stipendet skal brukes til støtte til reise til faglige møter og kongresser i gastroenterologi hvor
arbeider skal presenteres eller reisevirksomhet innenfor forskningssamarbeide.
Reiseutgifter må være innenfor Olympus sine krav til beløpsgrenser.
§5
Skriftlig søknad formuleres på NGFs søknadsskjema for ”Reise-/forskningsstipend for NGFmedlemmer”.
§6
Kunngjøring av hvem som er tildelt stipend finner sted under årsmøtet for NGF i februar 2017, i
NGF-Nytt og på NGF sin hjemmeside.
§7
Stipendmottakere må etter 2 uker etter endt reisevirksomhet, og senest innen 31.12.2017 sende
dokumentasjon med kvitteringer for bruk av tildelte midler til NGF.
§8
Disse vedtektene kan endres etter godkjennelse fra Olympus Norge.