Regler för dig som har en odlingslott på Hagstorps odlingsområde

Regler för dig som har en odlingslott
på Hagstorps odlingsområde
Staket
Det är tillåtet att ha ett staket runt odlingslotten. Det får vara
max 80 centimeter högt. Staketet ska vara byggt i enhetligt
material, antingen av trä eller nät, inte av heltäckande skivor
eller lastpallar. Numret på odlingslotten ska vara väl synligt.
Redskapslåda
Vill du ha en redskapslåda får den vara högst 80 centimeter bred,
80 centimeter hög och 2 meter lång. Endast en låda är tillåten.
Byggnation
Det är inte tillåtet att bygga vindskydd eller växthus/drivbänk
(eller andra liknande konstruktioner) på odlingslotten.
Rent från ogräs
Din lott ska hållas fri från ogräs. Du ansvarar även för att rensa
gången utanför din lott.
Vatten
Vid bevattning med slang får endast en kran användas. Vattna gärna,
men blockera inte kranarna så att andra odlare inte kommer åt
vattnet. Se till att vattenkranarna är ordentligt stängda efter användning. Vattenslangar får inte grävas ner i gångarna.
KONTAKT
Arrendeenheten, fastighetskontoret
August Palms plats 1, 205 80 Malmö
040-341897, [email protected]
malmo.se/odlingslotter
Ytor
Det är endast tillåtet att hårdgöra en yta på 10 % av lotten. Du får använda betongplattor eller marktegel, inte
sten (dvs . singel, grus eller liknande). Det är förbjudet att
gjuta betongfundament på lotten. Det är tillåtet att använda miljövänlig markduk/odlingsväv på lotten.
Stolpar och växtstöd
Växtstöd tillåts till en maxhöjd av 180 centimeter och ska
placeras minst 2 meter från grannens lott.
Grillning
Det är tillåtet att grilla på odlingslotten. Det är dock förbjudet att göra upp eld på marken på och utanför odlingslotten.
Avfall
Under vår och höst finns en container för både trädgårdsavfall och annat avfall på odlingsområdet. Om containern inte är på plats, spara avfallet på din lott och
släng det i containern när den är åter på plats.
Träd/växtstöd
Träd får planteras på odlingslotten men ska placeras minst
2 meter innanför odlingslottens gränser. Trädet får max
vara 2 meter högt..
Bekämpningsmedel
Det är inte tillåtet att använda kemiska bekämpningsmedel inom odlingsområdet.
Material
Diverse material och redskap som används för skötsel av odlingslotten ska
plockas undan när dessa
inte används.
Trädgårdsmöbler
Vill du använda trädgårdsmöbler ska dessa vara anpassade
för utomhusbruk. Annat
material som kylskåp, inomhusmöbler osv. får inte förekomma på odlingslotten.
Underhåll och ansvar
Tänk på att sköta och städa
odlingslotten hela året.
Djurhållning
Det är inte tillåtet att ha
djur (som t.ex. kaniner,
bin eller fåglar) permanent på odlingslotten.
Katt eller hund får vistas
med koppel på den
egna lotten.
Tips!
Tänk på att kompostera
trädgårdavfall (inga
matrester), det blir bra
näring till dina växter.
Med anledning av områdets placering i bostadsområde är det viktigt att vi alla hjälps åt med
att hålla lotterna och området i ett snyggt och välvårdat skick.
KONTAKT
Arrendeenheten, fastighetskontoret
August Palms plats 1, 205 80 Malmö
040-341897, [email protected]
malmo.se/odlingslotter