Metierundersøkelsen 2016

Nasjonal konferanse «Meir veg for pengane?», 27.9.2016
Veieierrollen, eierstyring og kompetanseutvikling
v/Paul Torgersen,
Leder for Metier Consulting/Prosjektleder for Politiets Nasjonale Beredskapssenter
Kontekst
- «Mer vei for pengene»
- To ulike forvaltningsnivåer som styrer
et og samme prosjekt;
Fylkeskommunen er prosjekteier,
Statens vegvesen opptrer på vegne av
fylkeskommunen.
- 19 fylkeskommuner; ikke standardisert
metodikk, små miljø, varierende
prosjektkompetanse.
- Statens vegvesen; en gigant, mangler
«å bli styrt» i rammeverket sitt
- BEDRE PROSJEKTER
- part of RPS Group
Veieierrollen, eierstyring og
kompetanseutvikling
AGENDA
• Noen utfordringer
• Fire suksessfaktorer
• Oppsummering og spørsmål
- BEDRE PROSJEKTER
- part of RPS Group
- BEDRE PROSJEKTER
4
- part of RPS Group
- BEDRE PROSJEKTER
5
- part of RPS Group
- BEDRE PROSJEKTER
6
- part of RPS Group
Metierundersøkelsen 2016
«Hvordan står det til med Prosjekt-Norge»?
- BEDRE PROSJEKTER
- part of RPS Group
Om undersøkelsen
- BEDRE PROSJEKTER
8
- part of RPS Group
- de viktigste funnene
- BEDRE PROSJEKTER
9
- part of RPS Group
Eksempel fra en fylkeskommune
Noen spørsmål?
• Fra 8,1 til 22,6 MNOK
• Hva har egentlig skjedd her?
• En blanding av økning av
prosjektomfang, dårlig prosjektering
og mangler i opprinnelig estimat?
• Samhandlingen mellom
prosjektleder og prosjekteier?
• Kompetanse på begge sider?
• Felles begrepsapparat og
- BEDRE PROSJEKTER
10
metodeverk?
- part of RPS Group
Forutsetningene for suksess
ligger i eierstyringen av prosjektene
Felles arbeidsmetode og
begrepsapparat
Besvar alltid de
fundamentale spørsmålene
+
Tydelige bestillinger
+
Kompetanse hos
prosjekteier og
prosjektleder
Bedre prosjekter
- BEDRE PROSJEKTER
- part of RPS Group
Felles arbeidsmetode og begrepsapparat
Riktig prosjekt
Prosjektet riktig
Skal behovet
utredes?
Riktig konsept
valgt?
Skal det investeres
i prosjektet?
Klar for
Gjennomføring?
Godkjent
leveranse?
Prosjekt
avsluttet?
B0
B1
B2
B3
B4
B5
Statens
Vegvesen
Behov
Konseptvalg
Konseptvalgsutredning
Utvikle konsept /
Avklare omfang
Kommune(del)plan
Forberede
gjennomføring
Reguleringsplan
Gjennomføring
Drift og vedlikehold
Prosjektering
&
grunnerverv
Drifte
Bygge
• Riktig
fokus
i hverVedlikehold
fase
• Felles forventninger
• Tydelig kommunikasjon
• Kvalitet i beslutningsunderlag
• Tydelige beslutninger
- BEDRE PROSJEKTER
- part of RPS Group
Tydelige bestillinger
B0
Behov
B1
Konseptvalg
Utvikle konsept /
Avklare omfang
Ma ndat
Avtale FK - SVV Ma ndat
Behov/
Nytte-kostnad
B2
Utredning
Prosjektledelse,
omfang, tid og kostnader
B3
Forberede
gjennomføring
Ma ndat
B4
Gjennomføring
B5
Drift og vedlikehold
• Formål med prosjektet
Utredning
Utredning
Styri ngs dokument
Styri ngs dokument
• Krav til leveranse
• Føringer – hva er viktig i
dette prosjektet?
Sluttrapport
• Kostnadsramme
Rapportering
Avviksrapportering
Tertial- + avviks rapportering
• Tidsramme
• Krav til kvalitetssikring
• Krav til rapportering og
samhandling underveis
- BEDRE PROSJEKTER
13
- part of RPS Group
Sørg alltid for å svar på de fundamentale spørsmålene
B0
Behov
B1
Konseptvalg
Utvikle konsept /
Avklare omfang
Ma ndat
Avtale FK - SVV Ma ndat
Behov/
Nytte-kostnad
B2
Utredning
B3
Forberede
gjennomføring
B4
Gjennomføring
•
Styri ngs dokument
Styri ngs dokument
Har vi utforsket
mulighetene?
Har vi funnet beste
Sluttløsning?
rapport
•
Avviksrapportering
Hvorfor?
•
Utredning
Rapportering
•
Hva skal leveres?
Tertial- + avviks rapportering
«I Oslo kommune skal man nå alltid levere en
konseptvalgutredning (KVU) uansett
prosjektstørrelse. Den kan godt være tre sider,
men alle spørsmålene må besvares.»
Irene K. Tanke, ansvarlig KS-ordningen i Oslo kommune
- BEDRE PROSJEKTER
Drift og vedlikehold
Ma ndat
Utredning
Prosjektledelse,
omfang, tid og kostnader
B5
•
•
•
14
Hvordan?
•
Hvem?
Når skal vi være ferdig?
Hvor mye skal det koste?
- part of RPS Group
Kompetanseprogram innen prosjekteierstyring
Trinn 2
Praktisk prosjekteierstyring
Trinn 1
Prosjektarbeid – Beste praksis for ledere
(E-læring + 1 dag workshop)
Basis for programmet
- BEDRE PROSJEKTER
(E-læring + 1 dag workshop)
Kanskje blir det noe slikt?
- part of RPS Group
Oppsummering og spørsmål