v priponki - Društvo za Vedenjsko in Kognitivno Terapijo

VPISUJE V
1. STOPNJO USPOSABLJANJA IZ VEDENJSKO-KOGNITIVNE TERAPIJE
PRAKTIKUM 1 (17. izvedba)
(v času od decembra 2016 do marca 2017)
Vedenjske in kognitivne terapije
Vedenjske in kognitivne terapije (VKT) so psihološki pristopi, pri katerih klient in terapevt
sodelujeta z namenom odkrivanja in razumevanja problemov v luči odnosa med razmišljanjem,
čustvi in vedenjem. Običajno je pristop usmerjen v klientove težave »tukaj in zdaj« in se
osredotoča na razvijanje skupnega pogleda klienta in terapevta na posameznikove težave. Temu
sledi oblikovanje klientu in njegovemu problemu prilagojenih, časovno omejenih terapevtskih
ciljev in strategij, ki se tekom obravnave nenehno preverjajo (kontinuirano pregledujejo in
evaluirajo). Vedenjsko kognitivni pristopi so uporabni tako pri delu s posamezniki kot tudi s
skupinami in družinami.
Predstavitev celotnega usposabljanja iz vedenjskih in kognitivnih terapij
Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije organizira sistematično usposabljanje za
izvajanje vedenjske in kognitivne terapije, ki ga vodita učiteljici vedenjsko kognitivnih terapij
mag. Nada Anić in dr. Ivanka Živčić Bećirević s Hrvaške ter slovenski strokovnjaki na področju
vedenjsko-kognitivnih terapij.
Usposabljanje iz vedenjskih in kognitivnih terapij je namenjeno psihologom (potrebna je
univerzitetna stopnja oz. magistrska stopnja po bolonjskem sistemu) in zdravnikom.
Usposabljanje poteka v treh stopnjah (podrobnejša predstavitev v tabeli) in traja od 4 do 6 let. Za
prvo stopnjo je potrebno pasivno znanje hrvaškega, za višje pa tudi angleškega jezika.
Shema usposabljanja je usklajena s standardi in akreditirana na ravni Evropske zveze za vedenjske
in kognitivne terapije (EABCT). Na podlagi opravljenih obveznosti na vseh treh stopnjah
posameznik pridobi naziv Kognitivno-vedenjski terapevt.
1. stopnja:
PRAKTIKUM 1
2. stopnja:
PRAKTIKUM 2
3. stopnja:
SUPERVIZIJSKA STOPNJA
V okviru prve stopnje se udeleženci seznanijo s:
- teoretskimi koncepti in modeli vedenjskih in kognitivnih terapij,
- terapevtskimi postopki in
- področji, kjer je slednje mogoče uporabljati.
Prva stopnja obsega 72 ur (8 srečanj), od tega 24 ur predavanj, 16
ur predstavitev primerov in 32 ur delavnic.
Za uspešno zaključeno prvo stopnjo je potrebna redna udeležba
na usposabljanju in opravljen pisni izpit ob koncu prve stopnje.
Opravljena prva stopnja je pogoj za vključitev v drugo stopnjo
usposabljanja.
Na drugi stopnji se predpostavlja, da so udeleženci zaposleni na
delovnih mestih, ki omogočajo prakticiranje naučenih veščin, saj
vključuje:
- teoretični del,
- skupinsko supervizijo,
- praktične vaje terapevtskih veščin.
Udeleženci predelajo predpisano literaturo, izdelajo teoretične
seminarske naloge in predstavljajo lastne praktične primere
terapije. Obsega 420 ur, od tega: 168 ur skupinske supervizije
(okvirno 18 mesečnih srečanj, ki trajajo 9 ur), 126 ur
samostojnega študija in 126 ur praktičnega dela s pacienti.
Druga stopnja se zaključi z izpitom, ki obsega teoretični (pisni
preizkus teoretičnega znanja) in praktični del (audio ali video
dokumentiran potek ene terapije). Uspešno opravljen izpit je
pogoj za vključitev v naslednjo (supervizijsko) stopnjo.
Tretja stopnja vključuje:
- ocenjevanje indikacij,
- izbiro ciljev in postopkov,
- trening terapevtskih veščin in tehnik,
- supervizijo samostojnega terapevtskega dela,
- delo na sebi (prepoznavanje in obvladovanje lastnih emocij in
vedenja v terapevtskem procesu).
Tretja stopnja vključuje najmanj 200 ur supervizije v skupini, 100
ur teoretičnega in/ali raziskovalnega dela (članki, referati,
predstavitve in predavanja) ter najmanj 200 ur klinične prakse z
uporabo najmanj 10-ih različnih VK terapij z različnimi pacienti ter
evalvacijo po končani terapiji.
Termini Praktikuma 1 v študijskem letu 2016/17
Petek
Sobota
december 2016
2.12.2016 *
3.12.2016 (Plečnikova soba)
januar 2017
13.1.2017 (Plečnikova soba)
14.1.2017 (Plečnikova soba)
februar 2017
10.2.2017 (Plečnikova soba)
11.2.2017 (Plečnikova soba)
marec 2017
10.3.2017 (Plečnikova soba)
11.3.2017 (Plečnikova soba)
*2.12. bo zaradi del dvorana postavljena v avli (pri recepciji hotela) v prostorih tamkajšnje a-la
card restavracije.
Okvirni program Praktikuma 1
**9.00 – 11.00
predavanja
11.30 – 13.00
14.00 – 17.30
Uvod v vedenjske in kognitivne terapije
Diagnostika v VKT
Izbira ciljev in načrt terapevtske obravnave
Vedenjske tehnike
Kognitivne tehnike
Modeli anksioznosti
Modeli depresivnosti
Svetovanje v VKT
Tehnike reševanja problemov
Evalvacija terapije
Spremljanje in preprečevanje relapsa
Znanstvena utemeljenost VKT
Modeli raziskovanja
Specifike v VKT
Sodobni modeli razumevanja psihopatologije
Biološki pristop k razumevanju in tretmaju motenj
predstavitve primerov
delavnice
Funkcionalna analiza vedenja
Behavioralni intervju
Ocena indikacij in izbira ciljev
Relaksacijske tehnike
Identifikacija avtomatskih misli
Monitoring
Žetoniranje
Terapija anksioznosti
Terapija depresivnosti
Tehnike svetovanja
Tehnike reševanja problemov
Preprečevanje povratnih simptomov
Aplikacija rezultatov raziskav v VKT terapiji za otroke
Aplikacija rezultatov raziskav v VKT terapiji za
odrasle
Strategije evalvacije
** 3.12. se bodo predavanja pričela ob 8.00h ter zaključila ob 16.00h, ker kasneje dvorana ni
več na voljo.
Kraj izvedbe
Hotel Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana (Plečnikova soba).
Cena in plačilo usposabljanja na Praktikum 1 v študijskem letu 2016/17
Cena izobraževanja je 1187,50 evrov, DDV je vključen (člani DVKT Slovenije imajo 20% popust; tj.
950€ z DDV); plača se po prejemu računa. Plačilo je možno tudi v dveh obrokih. Pred prejemom
računa ne nakazujte kotizacije.
Zbiranje prijav in dodatne informacije
Na Praktikum 1 se lahko prijavite preko priloženega obrazca, ki ga najdete tudi na spletni strani
Društva za VKT Slovenije. Prijave bomo sprejemali do zapolnitve mest, t.j. 60 kandidatov, oziroma
do 20.10.2016. V primeru nezadostnega števila prijav bo usposabljanje preloženo na kasnejši
termin, o čemer vas bomo pravočasno obvestili.
Pravilno izpolnjeno prijavnico skupaj z dokazilom o doseženi izobrazbi pošljite skenirano na
elektronsko pošto: [email protected]
Upoštevali bomo zgolj v celoti izpolnjene prijavnice s priloženim dokazilom o izobrazbi.
Prav tako se lahko za dodatne informacije obrnete na stran društva: [email protected]
Lepo vas pozdravljamo,
dr. Barbara Starovasnik Žagavec, univ.dipl.psih., spec.klin.psih., predsednica DVKT
dr. Špela Hvalec, univ.dipl.psih., spec.klin.psih., vodja izobraževanja DVKT
PRIJAVNICA ZA PRAKTIKUM I
(študijsko leto 2016/17)
ZA VELJAVNO PRIJAVO PROSIMO, DA ČITLJIVO IZPOLNETE VSE PODATKE V VSEH RUBRIKAH
Ime in priimek:_______________________________________________________________
Izobrazba
(priloga/dokazilo):_____________________________________________________________
Zaposlen/a v: ________________________________________________________________
Delovno mesto:_______________________________________________________________
Naslov, kamor želite prejemati pošto:_____________________________________________
E-naslov, kamor želite prejemati obvestila: _________________________________________
Telefon: ______________________
PODATKI O PLAČNIKU (obkrožite): samoplačnik/ica
plačnik je ustanova
Vaš podpis, če ste samoplačnik/ica:_______________________________________________
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Podatki o plačniku (če je plačnik ustanova):
Zavezanec za DDV (obkrožite) DA NE
DDV/ID številka: ___________________
Točen naziv in naslov
ustanove:____________________________________________________________________
Izjava (pravne osebe):
Našo/ega delavca/ko ________________________________________
usposabljanje Praktikum 1, ki bo potekal v študijskem letu 2016/17.
prijavljamo
na
Kotizacijo za usposabljanje bomo poravnali v plačilnem roku na podlagi računa, ki bo izstavljen
s strani DVKT Slovenije.
Odgovorna oseba: ____________________________________
Podpis in žig:
IZJAVA UDELEŽENCA-KE
S to izjavo se podpisani-a udeleženec-ka Praktikuma 1 zavezujem, da bom (v primeru
neporavnanega zneska za storitve DVKT s strani drugega plačnika) svoje obveznosti poravnal-a
v dogovorjenem plačilnem roku na podlagi računa, ki bo izstavljen.
Datum in podpis: ________________ ____________________________________________