Alla barn ska bli sitt bästa jag

Alla barn ska bli
sitt bästa jag
Målsättning för- och
grundskolenämnden 2017
Effektivitet
Öka andelen elever som kan läsa efter åk 1
Trygghet
Öka andelen lärare med legitimation
Samhällsutveckling
Öka andelen behöriga till gymnasiet
Kommunfullmäktiges mål 2017
Vision: Skellefteå – en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha
80 000 invånare år 2030.
Tillgänglighet
Trygghet
• Enkelt och tydligt för invånare/kunder
•Inbjudande och trygga miljöer
• Bättre digitaliserad välfärd
Samhällsutveckling
Effektivitet
•Snabb etablering i arbetsliv
•Tidigt samordnade insatser
•Invånare/kunder är aktiva medskapare
och samhälle
•Begränsad klimatpåverkan För- och grundskolenämndens verksamhetsidé:
Alla barn och elever i Skellefteå ges goda
kunskaper och färdigheter, tror på sin egen
förmåga och har en bärande framtidstro.