מה חייבים לדעת לפני שמבקרים חולה כדי לקיים מצוות ביקור חולים כדין

‫לוח‬
‫לימוד‬
‫יומי‪:‬‬
‫הדף היומי בבלי‪ :‬מסכת בבא בתרא דף י"ד‬
‫הדף היומי בהלכה‪ :‬סימן קצ"ה מתחילת סימן קצ"ה עד סעיף ג'‬
‫המוסר היומי‪ :‬אהבת חסד חלק ב' פרק כ"ג 'ודע עוד' עד 'אבל כמו ששלושה הללו'‬
‫מה חייבים לדעת לפני שמבקרים חולה כדי‬
‫לקיים מצוות ביקור חולים כדין‬
‫'החזק במוסר' – מהנלמד החודש ב'דף היומי בהלכה'‬
‫מצות בקור חולים‪ ,‬אין לו שעור‪ .‬דהיינו אפילו‬
‫גדול אצל קטן‪ ,‬ואפילו כמה פעמים ביום‪ ,‬ובלבד‬
‫שלא יטריח עליו‪ .‬הקרובים והחברים נכנסין מיד‬
‫שנחלה‪ ,‬והרחוקים אחר שלשה ימים‪ ,‬כי היכי‬
‫דלא ליתרע מזליה‪ .‬ואם קפץ עליו החלי ‪ -‬אלו‬
‫ואלו נכנסין מיד‪.‬‬
‫כשהחולה שוכב על הארץ‪ ,‬לא ישב המבקר‬
‫על גבי ספסל שגבוה ממנו‪ ,‬שהשכינה למעלה‬
‫מראשותיו של חולה‪ .‬אבל כשהחולה מוטל‬
‫במיטה מותר‪ .‬עוד איתא בשלחן ערוך‪ :‬אין‬
‫מבקרין‪ ,‬לא לחולי מעיים משום כיסופא‪ ,‬ולא‬
‫לחולי עין‪ ,‬ולא לחולי ראש‪ ,‬שהדיבור קשה להם‪.‬‬
‫והוא הדין לכל חולה שהדיבור קשה לו ‪ -‬אין‬
‫מבקרין אותו בפניו‪ ,‬אלא נכנסין בבית החיצון‪,‬‬
‫ושואלין ודורשין בו‪ ,‬אם צריכין לכבד ולרבץ‬
‫לפניו וכיוצא בו‪ ,‬ושומעין צערו‪ ,‬ומבקשין עליו‬
‫רחמים‪.‬‬
‫וכן לכל חולה‪ ,‬כשמבקרו‪ ,‬יזהר לבקש עליו‬
‫רחמים אחר כך‪ .‬ואם ביקר‪ ,‬ולא ביקש ‪ -‬לא קיים‬
‫המצוה כדין‪ .‬ולכן אין מבקרין החולה בשלש‬
‫שעות ראשונות של יום‪ ,‬מפני שכל חולה מקל‬
‫עליו חליו בבקר‪ ,‬ולא יחוש לבקש עליו רחמים‪.‬‬
‫ולא בשלש שעות אחרונות של יום‪ ,‬שאז מכביד‬
‫עליו חליו ויתייאש מלבקש‪[ .‬ונראה שהם שעות‬
‫זמניות‪ ,‬דאי לאו הכי‪ ,‬יום שהוא קצר מששה‬
‫שעות‪ ,‬יבטל לגמרי מצוה זו]‪.‬‬
‫ואם הוא אץ לדרכו‪ ,‬וכשלא יבקר באלו הזמנים‪,‬‬
‫לא יבקר כלל‪ ,‬נראה שטוב יותר שיבקר על כל‬
‫פנים באלו הזמנים‪ ,‬משיבטל מצוה זו לגמרי‪.‬‬
‫כי אולי יועיל לו בביקורו לאיזה דבר לרפואה‪,‬‬
‫לכבד ולרבץ לפניו‪ ,‬וכדאיתא בגמרא אצל ר'‬
‫עקיבא וכדלקמיה‪.‬‬
‫וכשמבקש רחמים‪ ,‬אם מבקש לפניו‪ ,‬יכול לבקש‬
‫בכל לשון שירצה‪ ,‬שהרי מבקש כביכול לפני‬
‫השכינה‪ ,‬שהיא אצל החולה‪ .‬אבל כשמתפלל‬
‫שלא בפניו‪ ,‬דאז מלאכי השרת נזקקין לה ‪-‬עלות‬
‫תפלתו‪ ,‬ואינם מכירין בשאר לשונות‪ ,‬ולכן‬
‫מתפלל דוקא בלשון הקדש‪ .‬ויכלול אותו בתוך‬
‫חולי ישראל‪ ,‬שמתוך כך נשמעת תפלתו יותר‪,‬‬
‫ויאמר‪' :‬המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל'‪.‬‬
‫ובשבת יאמר‪' :‬שבת היא מלזעוק‪ ,‬ורפואה‬
‫קרובה לבוא‪ ,‬ורחמיו מרובין‪ ,‬ושבתו בשלום'‪.‬‬
‫[אהבת חסד‪ ,‬חלק ג' פרק ג']‬
‫שני אנשים אוכלים בבית ואחד בגינה ‪-‬‬
‫האם הם מצטרפים ל'זימון'?‬
‫כפי שלמדנו‪ ,‬שלושה אנשים האוכלים יחד‪ ,‬מצטרפים ל'זימון'‪ .‬הדרך העיקרית המצרפת ל'זימון'‬
‫היא אכילה סביב שולחן אחד‪ .‬אולם‪ ,‬יש אומרים שאנשים הנועדים לאכול יחד‪ ,‬אם הם רואים‬
‫אלו את אלו בשעת אכילתם‪ ,‬או אם מלצר אחד משמש לכולם‪ ,‬הרי הם מצטרפים גם כשהם‬
‫אוכלים בחדרים נפרדים‪ ,‬או שחלקם אוכלים בבית וחלקם בגינה הצמודה לבית‪ .‬ויש חולקים;‬
‫ולדעתם אף צירוף עשרה אנשים לזימון ַּב ֵׁשּם אינו אפשרי בדרך זו‪[ .‬שו"ע א‪-‬ב‪ ,‬משנ"ב א‪ ,‬ה‪ ,‬ז‬
‫ו־ט‪ ,‬וביה"ל ד"ה שתי; ביאורים ומוספים דרשו‪]4 ,‬‬
‫שתי קבוצות החייבות בזימון אוכלות במקום אחד ‪-‬‬
‫האם רשות בידן 'לזַמן' יחד?‬
‫המחלוקת האמורה לעיל‪ ,‬היא דווקא בנוגע ליצירת חיוב 'זימון' לשלושה אנשים‪ ,‬או צירוף‬
‫עשרה אנשים לזימון ַּב ֵׁשּם‪ ,‬אבל קבוצות של שלושה אנשים ויותר‪ ,‬אשר נועדו לאכול יחד‪,‬‬
‫בתנאים הסביבתיים הנ"ל ‪ -‬לכל הדעות הרשות בידן לזמן יחד‪ ,‬דהיינו שאחד מבני הקבוצות‬
‫יזַ מן לכל הקבוצות יחד‪ .‬ויש אומרים שאף אם לא התאספו לאכול יחד‪ ,‬אם אוכלים בחדר אחד‪,‬‬
‫ורואים אלו את אלו‪ ,‬או שמלצר אחד משמש לכולם ‪ -‬הרשות בידם לזמן יחד‪[ .‬שו"ע א‪-‬ב‪,‬‬
‫משנ"ב ו‪ ,‬וביה"ל ד"ה שתי; ביאורים ומוספים דרשו‪]4 ,‬‬
‫האם ניתן להצטרף ל'זימון' משני עבריה של מחיצת זכוכית?‬
‫התנאי האמור לצירוף ל'זימון'‪ ,‬שהאוכלים רואים אלו את אלו‪ ,‬משמעותו שקיימת אפשרות‬
‫לראות‪ ,‬ואף אם בפועל אינם רואים‪ ,‬אם מחמת שעיניהם פונות לכיוון אחר‪ ,‬ואם מחמת קושי‬
‫בראייה חלילה‪ ,‬ואם מפרידה ביניהם מחיצת זכוכית שקופה ‪ -‬יש אומרים שמצטרפים‪ ,‬ויש‬
‫שמסתפק בדבר‪ .‬והתנאי החלופי הנ"ל‪ ,‬שמלצר אחד משמש לכולם ‪ -‬יש מפרשים שבכלל זה‬
‫אף מי שאינו מגיש את המאכלים‪ ,‬אלא מסדר את השולחן ומגיש את כלים חסרים‪ ,‬וכדומה‪.‬‬
‫[ביאורים ומוספים דרשו‪]2-1 ,‬‬
‫אתמול למדנו‬
‫• שלשה אנשים ויותר שאכלו ֵוברכו ללא זימון ‪ -‬בטלה מצות הזימון שחלה עליהם‪ ,‬ואינם יכולים לומר את ברכת הזימון לאחר ברכת‬
‫המזון‪.‬‬
‫• בהמשך לאמור לעיל‪ :‬שנים שלא ֵּברכו יכולים לזַ מן עם אחד שכבר ֵּברך‪ ,‬כיון שהוא מחויב בזימון‪ ,‬אלא שאין לו תקנה‪ ,‬והצטרפותו‬
‫מועילה לפחות לענין זה שהאחרים יצאו ידי חובת זימון‪.‬‬
‫• בהמשך לאמור לעיל‪ :‬עשרה אנשים ויותר‪ ,‬ששבעה מהם לא ֵּברכו‪ ,‬והי ֶֶתר ברכו ללא זימון‪ ,‬יכולים השבעה להצטרף עם שלושה‬
‫מאלו שברכו ולזַ מן ַּב ֵּׁשם‪.‬‬
‫מחר נלמד‬
‫• על איזה מאכל מברכים רק כשהוא נאכל בטעות?‬
‫• האוכל לפני הבדלה ‪ -‬האם מברך ברכה אחרונה?‬
‫• האם מברכים על מאכל המסוכן לבריאות?‬