מפה אינטראקטיבית: לחצו על הכוכבים לקבלת מידע על האתרים

‫מפת שווייץ‬
‫פרייּבורג‬
‫מפה אינטראקטיבית‪ :‬לחצו על הכוכבים לקבלת מידע על האתרים‬
‫קולמר‬
‫ר‬
‫ג‬
‫מ‬
‫י‬
‫נ‬
‫ה‬
‫שאפהאוזן‬
‫גם ּבודן קרויצלינגן גוטליבן שטיין אם ריין‬
‫ּבלפור‬
‫א‬
‫רי ְין‬
‫אּונפלד‬
‫ְפרַ ֶ‬
‫רומנְ סהורְ ן‬
‫ַ‬
‫וינטרטּור‬
‫ֶ‬
‫ּבִ ילַ ך‬
‫ּבַ אזֶ ל‬
‫ּבְ רּוג‬
‫ַסנקט גַ לֶ ן‬
‫ויל‬
‫ברגנץ‬
‫לִ ְיס ַטל‬
‫ן‬
‫לוט‬
‫ֶ‬
‫ק‬
‫ְ‬
‫באדן‬
‫ארַ אּו‬
‫שט ֶטן‬
‫אלט ֶ‬
‫ְ‬
‫נטרּואי‬
‫ּפורַ ְ‬
‫ֶהריזַ או‬
‫ציריך‬
‫אולטן‬
‫ֶ‬
‫דֶ לֶ מון‬
‫אּוסטר‬
‫ֶ‬
‫אפנצל‬
‫וַ ְטוויל‬
‫סנטיס‬
‫ַטלוִ ויל‬
‫מּוטיֶ יה‬
‫ְ‬
‫‪ 2,502‬מ’‬
‫ויל‬
‫וִ‬
‫רס‬
‫ְ‬
‫ּפ‬
‫ֶ‬
‫רַ‬
‫ארה‬
‫ן‬
‫הורגֶ‬
‫ה‬
‫אגם ציריך‬
‫ר‬
‫בּוקס‬
‫ל‬
‫נט‬
‫ַ‬
‫נגֶ‬
‫לַ‬
‫גְ רֶ נכֶ ן‬
‫צּוג‬
‫ן‬
‫זולוטּורְ‬
‫י‬
‫ואדוז‬
‫ּביל‬
‫אגם וולאנזה איינזידֶ לְ ן אלפמארה‬
‫נשטט‬
‫וַ לֶ ַ‬
‫צוג‬
‫אגם‬
‫אגם ביל‬
‫רן‬
‫לּוצ‬
‫ֶ‬
‫ּבּורגדֹורְ ף‬
‫לָ ה שֹו דֶ ה פונְ ד‬
‫באד‪-‬רגאץ‬
‫גלארוס‬
‫ְשוִ ויץ‬
‫סאמנאון‬
‫לוצרן‬
‫אגם‬
‫קרצרס אג נויישאטל‬
‫בראונוואלד‬
‫ט‬
‫ורְ‬
‫קוַ‬
‫נדְ‬
‫לַ‬
‫ּבֶ רְ ן‬
‫ם‬
‫לַ נגְ נַ אּו‬
‫ְש ַטנְ ס‬
‫לִ ינְ ַטל‬
‫פיצול‬
‫אגם מורטן נו‬
‫י‬
‫י‬
‫ש‬
‫כּור‬
‫מ’‬
‫‪2,844‬‬
‫ַסנט‬
‫ֶקניץ‬
‫ִמינזִ ינגֶ ן‬
‫א‬
‫ה‬
‫ט‬
‫ף‬
‫אלטדורְ‬
‫ן‬
‫רנֶ‬
‫זַ‬
‫א‬
‫ל‬
‫מורטן‬
‫ל‬
‫קרּואה‬
‫ֶ‬
‫אנגלברג‬
‫פ‬
‫קלוסטרס‬
‫י‬
‫ַּפיֶ ירן‬
‫ם‬
‫בריינץ‬
‫ר‬
‫סקול ה‬
‫יין‬
‫אילַ נְ ץ‬
‫ארוזה‬
‫ר‬
‫מ פריבורג‬
‫ט י דאבוס‬
‫תּון‬
‫י‬
‫י‬
‫טיטליס‬
‫אגם בריינץ‬
‫איבֶ רדון‬
‫ט‬
‫זרנץ‬
‫‪ 3,238‬מ’ מיירינגן‬
‫ה‬
‫ר‬
‫ל‬
‫י‬
‫טּוזיס‬
‫תון‬
‫אגם‬
‫ן‬
‫ק‬
‫ֶ‬
‫רלַ‬
‫אינט‬
‫ֶ‬
‫ְשּפיץ‬
‫ה‬
‫מּודון‬
‫א‬
‫אגם גרוייר נ ד‬
‫ל‬
‫גְ רינדֶ לוַ ולד‬
‫ה‬
‫א‬
‫פ‬
‫ל‬
‫פ‬
‫י‬
‫ט‬
‫רמ‬
‫ַ‬
‫אנדֶ‬
‫י‬
‫ם‬
‫גרוייר‬
‫ם‬
‫אייגר‬
‫לאוטרברונן‬
‫ְצוַ ויזִ ֶימן‬
‫סן מוריץ‬
‫‪ 3,970‬מ’‬
‫מורן‬
‫לוזאן‬
‫גְ ְש ַטד שטו‪-‬דו‬
‫ה‬
‫ְשּפליגֶ ן‬
‫ל‬
‫ּפונטרֶ זינָ ה‬
‫פ‬
‫ו‬
‫שילטהורן קנדרסטג‬
‫נ‬
‫ווה‬
‫מונטרה‬
‫ט‬
‫פיש‬
‫יונגפראו ‪ 2,970‬מ’‬
‫י‬
‫לויקרבאד‬
‫א‬
‫ג‬
‫ֶמזֹוקֹו‬
‫ם‬
‫מ’‬
‫‪4,158‬‬
‫נ‬
‫ז'נבה‬
‫י‬
‫ה‬
‫י‬
‫א‬
‫ל‬
‫פ‬
‫י‬
‫ר‬
‫ם‬
‫ו‬
‫ם‬
‫ן‬
‫ברנינה‬
‫ה‬
‫לייזאן‬
‫ב‬
‫קראן‪-‬מונטנה‬
‫ר‬
‫נ‬
‫ְסיֶ יר י י ם‬
‫ּבְ ריג‬
‫פוסקיאבו‬
‫ֶאגְ ל‬
‫ויסּפ‬
‫ְ‬
‫עמק מאג'ה‬
‫סיון וילאר מונְ ֶטה‬
‫טירנו‬
‫ור עמק‬
‫לוקארנו‬
‫ַסנְ ט ניקלַ אּוס‬
‫בלינצונה צס‬
‫ק‬
‫ה‬
‫אסקונה‬
‫מרטיני‬
‫סאס פה‬
‫לוגאנו‬
‫וורבייר אורְ סיֶ יר‬
‫ה א ל פ י ם צרמט‬
‫אגם ַמג'ורה‬
‫רויס‬
‫צ ר פ ת‬
‫א ו ס ט ר י ה‬
‫לי כט נ שטיין‬
‫ם‬
‫‪25‬‬
‫ק"מ‬
‫אגם לוגאנו‬
‫קומו‬
‫‪0‬‬
‫ברגמו‬
‫דופורושפיצה‬
‫‪ 4,634‬מ’‬
‫ורזה‬
‫ה‬
‫פ‬
‫נ‬
‫י‬
‫מטרהורן נ י י‬
‫‪ 4,478‬מ’‬
‫בסנסון‬
‫י‬
‫ו‬
‫זנה‬
‫ש ו ו י י ץ‬
‫א י ט ל י ה‬
‫וזול‬
‫ם‬
‫ר‬
‫ה‬
‫אגם ז'ו‬
‫ז'נבה‬
‫אנסי‬
‫אאוסטה‬