Nettverkssamling storbyprogrammet

PROGRAM
Nettverkssamling
storbyprogrammet
Drammen 16.–17. mars 2017
Skur 1
(ved Drammen havn)
Hans Kiærs gate 1 A
Dag 1 – Torsdag 16. mars
Dag 2 – Fredag 17. mars
11.00 Lunsj
Det blir gitt en smakebit av filmen «Brobyggerne» fra områdesatsingen i Bergen kl.12.15
09.00 Husbankens storbynettverk
Monica Fossnes Petersson, avdelingsdirektør, Husbanken
Presentasjon av metodikk og innretting av arbeidet med hovedprosjekt og underliggende
arbeidspakker
12.30 Velkommen
Bård Øistensen, administrerende direktør, Husbanken
• Husbankens ambisjonsnivå for arbeidet med storbynettverket.
12.45 Fag- og virkemiddelutvikling i storbynettverket - tanker om arbeidet
Monica Fossnes Petersson, avdelingsdirektør, Husbanken
13.00 Refleksjon om boligsosialt arbeid
Eva Milde, helse- og sosialdirektør, Drammen kommune, vil snakke om kommunens
• arbeid med helhetlig boligsosialt arbeid
• tenkning rundt Helseknutepunkt hvor boligsosial arbeid vil inngå
• kunnskapsbaserte arbeid, resultater (effekter), og hvor henter de inspirasjon fra
13.45 Pause
14.00 Betraktninger rundt temaene for arbeidspakkene i storbynettverket
Jardar Sørvoll, forsker II, NOVA, Kim Astrup, forsker II, NIBR og
Per Gunnar Røe, professor, UiO
Disse sentrale forskerne innen bolig- og byforskning belyser følgende arbeidspakker:
• Flere egnede boliger for vanskeligstilte.
• God by- og boligutvikling.
• Bolig og nærmiljø/områdeløft.
15.00 Spørsmål og diskusjon
09.20 Innovasjon i kommunesektoren
Anila Nauni, seniorrådgiver, kunnskapsgrunnlagsteamet og
Idun Lyngstad, seniorrådgiver, mobiliseringsteamet og nasjonal kontaktperson for
innovasjon i offentlig sektor i Horizon 2020, begge fra Norges forskningsråd
• Vi får høre Forskningsrådets tanker rundt innovasjon i kommunesektoren, og
hvorfor det er blitt en prioritert oppgave for Forskningsrådet.
• FORKOMMUNE-programmet blir presentert, det har som hovedmål å utløse
forskningsstøttet innovasjon i kommunesektoren og styrke kommunenes
innovasjonskapasitet og -evne, også andre aktuelle virkemidler blir presentert
10.05 Byutvikling i et sosialt perspektiv
Marthe Norberg-Shulz, seniorøkonom,Samfunnsøkonomisk analyse
10.45 Pause
11.05 Etablering av arbeidspakker
• Presentasjon av arbeidspakkene v/Husbanken.
• Diskusjon av temaene i plenum.
• Gruppearbeid i arbeidspakkene.
Det serveres lunsj fra kl. 12.00–12.45
15.20 Pause
14.25 Oppsummering og konklusjoner av gruppearbeidet
Husbanken skisserer det videre arbeidet i storbynettverket
15.40 Utvikling av helhetlige brukerorienterte tjenester – tjenesteinnovasjon
15.00 Slutt
16.15 Oppsummering av dagen
Innsjekking: Clarion Collection Hotel Tollboden, Tollbugata 43, Drammen
KVELDSPROGRAM
18.00 Byvandring i Drammen
Oppmøte i resepsjonen på hotellet kl. 17.55
19.00 Middag på Skutebrygga