Innkalling til årsmøte 2017

Innkalling til årsmøte 2017
Dato/tid: Onsdag 29.3.2017 kl. 18:00
Sted: Dansesenteret, Solheimveien 56
Sakliste i hht. klubbens lover:







Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av årsmelding 2016
Godkjenning av revidert regnskap for 2016
Lovendringer (dersom det kommer forslag)
Innkomne forslag (fra styret eller innsendt av medlemmer)
Budsjett 2017
Valg av styre, revisorer, valgkomité; øvrige valg
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være meldt til styret senest 15. mars.
Eventuelle forslag sendes: [email protected]
Hvem kan delta på årsmøtet?
Alle medlemmer i klubben kan delta på årsmøtet. Stemmerett har medlemmer som har fylt 15 år, og som har
vært medlem i minst én måned. Medlemmer som betalte kontingent i 2016 regnes fortsatt som medlemmer,
selv om kontingenten i 2017 ennå ikke er betalt. Alle (foreldre og andre) som melder som medlem innen 1.
mars vil dessuten telle som medlem på årsmøtet, uavhengig av når medlemskontingenten (kr 200,-) bli betalt.
Kandidater til valgene
Valgkomitéen valgt på årsmøtet 2016 består av Tove Henriksen (Leder), Harald Sjetne, og Geir Aas. Forslag til
kandidater til styreleder kan meldes til komitéen.
Sakspapirer til valgene
Endelig saksliste med sakspapirer vil foreligge senest 22. mars. Denne vil bli lagt ut på dansesenteret. Den som
er interessert i å få sakspapirene på e-post kan gi melding om dette ved å sende en e-post til
[email protected]
Informasjonsmøte
I etterkant av årsmøtet vil det også bli holdt informasjonsmøte med mulighet for å stille spørsmål til syret.
Styret i Danseklubben Studio 1
v/Øyvind Gulli (leder)