Last ned Prisliste

Eiendommen fra A-Å
EIVINDSHOLEN BK 4
REKKEHUS
Bolig nr.
Soldoggvegen
bolig nr 1
Soldoggvegen
bolig nr 2
Soldoggvegen
bolig nr 3
Soldoggvegen
bolig nr 4
Soldoggvegen
bolig nr 5
Soldoggvegen
Bolig nr 6
2
P-rom
BRA
Antall
kvm
kvm
soverom
Carport og
sportsbod
kvm
Omk.
Pris
147,3
153,6
4
19,2
Kr 32.472,-
SOLGT
4
130,1
136,2
4
20,1
Kr 32.472,-
Kr 4.030.000,-
6
130,1
136,2
4
20,1
Kr 32.472,-
Kr 4.030.000,-
8
130,1
136,2
4
20,1
Kr 32.472,-
Kr 4.030.000,-
10
130,1
136,2
4
20,1
Kr 32.472,-
Kr 4.030.000,-
12
145,4
152,4
4
19,2
Kr 32.472,-
Kr 4.430.000,-
Fastpris, ingen prisregulering
Egeninnsats
Priser oppgitt ovenfor er priser klar for egeninnsats, altså uten gulvlegging, sparkling og
maling i tørre rom. Nøkkelferdig bolig ihht. beskrivelser(kontraktsvedlegg) får et
pristillegg på kr. 120.000,- ink mva.
Dersom innvendig maler- og gulvarbeid i tørre rom trekkes ut fra leveransen må
forbruker sørge for alle materialleveranser og arbeid i tilknytting til sparkling av gulv,
vegger og tak/maling/tapetsering/gulvleveranse. Avretting av gulv må utføres av
forbruker før gulvlegging.
Hovedoppdragsnummer
Eivindsholen BK4 - 71816021
Lovverket
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbruker om oppføring av ny bustad m.m.
(bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og
kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht.
bustadoppføringslova § 12.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd
i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.
Prosjektet
Eivindsholen – BK4 Gnr 19, Bnr 671 i Time kommune
Adresse: Soldoggvegen , 4345 Bryne
Eierforhold
Prosjekterte rekkehus.
Tomtestørrelse
Boligene skal oppføres på gnr. 19, bnr. 671 med fradelt parseller i Time kommune. Hver
bolig får etter hvert eget bnr.
Ca tomtestørrelser BK4
Soldoggvegen 2
Soldoggvegen 4
Soldoggvegen 6
Soldoggvegen 8
Soldoggvegen 10
Soldoggvegen 12
345,43
183,09
183,20
183,31
183,41
374,06
kvm
kvm
kvm
kvm
kvm
kvm
Bebyggelsens arealer
Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger
inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På
tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor
omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da
beregningene er foretatt på tegninger.
Byggemåte
Boligene føres opp på stedstøpt plate av betong på reisverk av tre.
Papp på tak. Se også utbyggers prosjektbeskrivelse for utfyllende informasjon.
Boder og parkeringsplasser
Alle boligene har en innvendig bod samt egen carport med sportsbod.
Tilvalg og endringer
Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovens
regler om endringer og tilleggsarbeid. Endringer i lov eller forskrift eller nye
offentligrettslige krav eller vedtak som gjelder for selgerens ytelse, anses som kjøperens
forhold og kostnad, dersom selgeren ved avtaleinngåelsen ikke burde ha regnet med
endringene. Dersom de nevnte endringer medfører økte kostnader for selger vil dette
medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper.
For andre endringer som ikke følger av avsnittet ovenfor forbeholder selger seg retten til
å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som
er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne.
Endringene skal ikke redusere byggets eller leilighetens kvalitet eller vesentlig endre
innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av
partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de
forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet
opphold.
Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider:
a) som vil endre kontrakt summen med 15 % eller mer,
b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse eller
c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å
kreve endringen eller tilleggsarbeidet.
Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de kostnadsmessige og tidsmessige
konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever. Kjøper pliker til
å signere eventuelle endringsavtaler /tilleggsavtaler de bestiller innen tidsfrist gitt av
selger.
Fakturering/betaling av tilleggsarbeider/-leveranser som ikke går gjennom utbygger
omfattes ikke av garantiene utbygger er pliktig å stille. Slik betaling vil være å anse som
usikret.
Stipulert overtagelse
Siste frist for overtagelse er satt til
Senest 01.04.2018 ved signering av kontrakt innen 01.04.2017 og
etter at forbrukeren har stilt sikkerhet.
Selgeren kan kreve overtakelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen
klar til overtakelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det
nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14
kalenderdagers skriftlig varsel. Dersom det oppstår en forsinkelse som berettiger
dagmulkt,
så
skal
denne
beregnes
fra
det
nye
overtakelsestidspunktet.
Forbruker skal stille sikkerhet som skal foreligge innen 14 dager etter signert kontrakt.
Overtagelse kan tidligst skje når det foreligger ferdigattest /midlertidig brukstillatelse.
Kjøper kan ikke nekte å overta selv om
seksjonering/fradeling/hjemmelsovergang ikke er gjennomført.
Eiendommen skal overleveres i ryddet stand og boligen skal være bygge rengjort.
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan
finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke
overtar.
Eventuell adgang til utleie av eiendommen eller deler av denne til boligformål
Hver bolig inneholder kun en boenhet. Boligen kan i sin helhet leies ut.
Tinglyste forpliktelser, rettigheter og heftelser
De årlige krav om kommunale vann og kloakkavgifter er kjøper ansvarlig for etter
overtagelse.
Kommunen har uten vederlag rett til å utføre anlegg av allmenn interesse på/under/over
eiendommen som f. eks oppsett av vei og gatenavnskilt og kum-tilvisere o.l. på vegger,
samt oppsett av stolper og slike skilt. Anlegg og vedlikehold av kommunalteknisk anlegg i
samsvar med godkjent plan. Eier skal varsles i rimelig tid før slikt arbeid tar til. Skader og
inngrep skal rettes opp av kommunen.
Likningsverdi
Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første
likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som
årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier
er folkeregistrert bosatt) utgjør 25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen
multiplisert med boligens areal. Likningsverdien for sekundærboliger (alle andre boliger
du måtte eie) utgjør 40 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med
boligens areal. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.
Eiendommens faste, løpende kostnader
Kommunale avgifter fastsettes etter at eiendommer er ferdigstilt.
Forholdet til endelige offentlige planer
Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål i henhold til detaljreguleringsplan
for Eivindsholen felt E datert 30.04.2013.
Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/ erklæringer som
måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og
vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energinettverk m.m
Meglers vederlag (betales av oppdragsgiver)
Selger betaler meglers vederlag som er kr. 43.750,- inkl. mva. pr. solgte enhet, samt
løpende markedsføringskostnader.
Formidling
DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av
lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken.
Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte
kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers
valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB
lånekonsulenter.
Omkostninger
Omkostninger i tillegg til kjøpesummen:
Dokumentavgift 2,5 % av andel tomteverdi (kr 1.250.000,-)
Tinglysningsgebyr skjøte
Tinglysning pr panteobligasjon med attest
Sum omkostninger
kr. 31.250,kr.
525,kr.
697,kr. 32.472,-
Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak
eller lovendringer.
Garantier
For bolig som blir solgt etter Bustadoppføringsloven vil Øster Hus AS stille de nødvendige
garantier i samsvar med Bustadoppføringslovens §§ 12 og evt. 47. Utbygger plikter å stille
garanti etter § 12 i bustadoppføringslova umiddelbart etter avtaleinngåelse. Dersom
utbygger stiller garanti etter bustadoppføringslova § 47 kan innbetalt del av kjøpesum
utbetales til selger før overtagelse og tinglysing av skjøte.
Renter opptjent på klientkonto tilfaller kjøper inntil selger stiller forskuddsgaranti etter
bustadoppføringslova § 47, eller skjøtet er tinglyst.
Innbetalt beløp til meglers klientkonto tilhører kjøper, og kjøper har disposisjonsrett over
beløpet inntil selger har stilt forskuddsgaranti (§ 47) eller skjøtet er tinglyst.
Betalingsplan/ betalingsbetingelser:
Kjøpesum inkl omkostninger betales ved overtakelse. Skjøtet vil ikke bli tinglyst før fullt
oppgjør er innbetalt meglers konto, og signert overtagelsesprotokoll er mottatt.
Standard finansieringsbevis på hele kjøpesummen skal innleveres senest 14 dager etter
kontraktssignering.
Viser til prislisten hvor kjøper har anledning til å trekke ut maler og gulvarbeider for kr.
120.000,-. Dette må avklares senest i bestillingsmøte som selger/entreprenør innkaller
til. Ved egeninnsats fra kjøpers side må dette utføres i løpet av en tid på maks 2 mnd.
fra selger/entreprenør gir beskjed om at arbeidet kan starte. Ved egeninnsats (når
klart for maler- og gulvleggerarbeid) skal kjøper ha innbetalt beløp som
tilsvarer 90 % av kjøpesummen og hvor de resterende 10% innbetales ved den
endelige overtakelsesforretning med selger/entreprenør.
En gjøres oppmerksom på at romskjema og beskrivelse som følger vedlagt til kontrakten
er utfylt som om maler- og gulvleggerarbeid er inkludert av selger/entreprenør.
For dem som velger å utføre egeninnsats kan tidspunkt for overtakelse bli forlenget med
totalt 4 mnd., forutsatt at egeninnsats utføres innen 2 mnd.
Kostnader ved avbestillinger
Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne
retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge
av en eventuell avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling
vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.
Energimerking
Boligene har energikarakter B og gulgrønn oppvarmingskarakter.
Selgers forbehold
-
3 av 6 boliger solgt innen 01.04.2017
om endringer i dokumentavgift og tinglysningsgebyr.
om at avgiftsgrunnlag for dokumentavgift godkjennes av Statens kartverk
om endring i merverdiavgift (mva).
om retten til å endre salgspriser og betingelser for usolgte boliger uten forvarsel.
om mindre vesentlige endringer i forbindelse med detaljprosjektering av prosjektet.
om mindre justeringer av bruksarealet (BRA).
Diverse
Pliktig medlemskap i velforening(Eivindsholen vel med grendelag). Kontakt megler for
innsyn i forslag til vedtekter.
Ved innlevering av "bindende kjøpetilbud" er kjøper bundet når avtalen er innlevert
megler. Selger er bundet av aksepten når selger skriftlig har akseptert samme avtale.
Kjøper er innforstått med og aksepterer de ulempene som naturlig finner sted under
gjennomføringen av byggeprosjektet, også etter at innflytting har funnet sted.
All ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy risiko og er forbudt.
Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og kjøpsbetingelser på usolgte
boliger.
Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihands- og oversiktstegninger i
perspektiv, annonser, bilder og planer er foreløpige og utformet for å illustrere
prosjektet. Dette materialet vil derfor inneholde detaljer — eksempelvis beplantning,
innredning, møbler, tekst og andre ting — som ikke nødvendigvis vil inngå i den ferdige
leveransen, og er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik kan
ikke påberopes som mangel fra kjøpers side.
Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet
leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten
innebærer. Det gjøres oppmerksom på at dersom det er avvik mellom
leveransebeskrivelse og tegninger i prospekt/internettside er det leveransebeskrivelse og
kontraktstegninger for den aktuelle boligen som gjelder.
Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets
kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer
i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å
anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som
følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettelsestillatelser
samt andre offentlige tillatelser. Selger vil, så langt det er praktisk mulig, informere
kjøper om slike endringer.
Ved videresalg/transport av kontrakten skal boligleverandøren godkjenne ny kjøper. For
merarbeid i den forbindelse påløper et gebyr stort kr. 50.000,-. Arbeidstegninger samt
produksjonsdokument (godkjenning av dokument hos underleverandør) må være
godkjent før videresalg.
Det er pliktig medlemskap i velforening for området hvis oppgave er å ivareta
fellesarealene.
Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en transaksjon
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller
eventuelle
reelle
rettighetshavere
til
salgsobjektet.
Det samme
gjelder for
medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til
salgsobjektet.
Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har
mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller
forhold som rammes av straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse
gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser
dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til
salgsobjektet eller deres medkontrahent.
Kjøpers undersøkelsesplikt
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospektet, boligmappen,
reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang
til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til
megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt
gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg
inn i.
Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at
det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås
Salgsvilkår
Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende vedlegg
-
Leveransebeskrivelse datert 19.12.2014 sist rev 02.12.16
Stikningsplan datert 11.11.2015 sist revidert 08.11.2016
Fasadetegninger datert 12.12.2014 sist revidert 29.10.2015
Snittegninger datert 12.12.2014 sist revidert 29.10.2015
Plantegning datert 12.12.2014 sist revidert 29.10.2015, BK4 bolig 6 sist rev. 09.11.15
Kjøkkentegning 02.02.2015 sist revidert 03.02.2015, bolig 6 02.02.15 sist rev 30.09.15
Grunnboksutskrift med angivelse av heftelser 02.02.2017
Prosjekt beskrivelse 06.10.2015
Romskjema datert 19.12.2014 sist rev 02.12.16
Utomhusplan 12.12.14 sist rev. 29.10.15
Leveranse fra Klepp Rør datert 05.12.2016
- El installasjon - Leveranse fra Arne Byberg
- Leveranse fra Myhre datert 02.10.2015
- Reguleringsplan med bestemmelser datert 30.04.2013
- Energiattest datert 19.11.2015
- Formingsveileder
- Avtale med Lyse datert 21.05.15
Bustadoppføringsloven 01.07.1998 er vedlegg til kontrakten.
Dette dokumentet er sist revidert dato: 02.02.17
Ansvarlig megler
Navn: Hanna Kverneland, telefon 95 29 66 51, e-post [email protected]
Tittel: Daglig leder/ Eiendomsmegler
Fullmektig
Navn: Marius Time Vaaland, telefon: 90 18 52 60
e-post: [email protected]
Tittel: Eiendomsmeglerfullmektig
DNB Eiendom AS avd Jæren
Besøksadresse: Hetlandsgata 9, 9.etg | 4340 Bryne, Norge
Postadresse: PB 440, 4349 Bryne
org.nr. 910 968 955
Selger/utbygger
Øster Hus AS
Kontaktperson: Kristine Marie Nødland: 977 54 695
Adresse: Welhavens vei 4, 4319 Sandnes
Org.nr.: 986 943 463