Program Norsvins årsmøte 2017

ProgramNorsvinsårsmøte2017
Tirsdag21.mars
11.15 Lunsj(Hamarhallen,Scandic)
12.00 FellesseansemedGenoogTYR(Scandicscene)
OrdstyrerKjell Rakkenes,direktør Kommunikasjon og Trygg Mat,Nortura
12-12.45
SigrunBratlienogEliGrindflek
Nyemetoderiavlen,-hvilkedilemmaervildettestilleossoverfor?
12.45-13
Pause
13.00 Bioteksomdelavdetgrønneskiftet–muligheterogtrusler
innledningerved:
JonGeorgDale,Landbruks-ogmatminister
LarsPetterBartnes,lederNorgesBondelag
AnnMereteFuruberg,lederNorskBonde-ogSmåbrukarlag
13.45-15
Debatt
15.00
Kaffemedfruktogsmåmat
15.30 Årsmøtestart
§ Opprop
§ Valgavtotilåunderskriveprotokollen
§ Lederstale
v/GeirHeggheim,styrelederiNorsvinSA
§ Årsberetning2016ogveienvidere
v/OlavEik-Nes,adm.diriNorsvinSA
§ Selskaps-ogkonsernregnskap2016v/JørnJørgensen,økonomisjefi
NorsvinSA
16.45-17.00 Pause
17.00-18.00 Årsmøtefortsettermedårsmøtedebatt
19.00 Aperitiffidansebaren
19.30 Middagispisesaleni2.etg
Onsdag22.mars
07.00-08.30 Frokost
08.30 Gjenåpningavårsmøtet
§ Valgogårsmøtesaker
§ Årsmøtetavsluttes
10.00 Orienteringssaker
10.15 Kaffe
10.30 AvreisetilseminstasjonBergset
11.30 Enkellunsjpåseminstasjonen
12.30 Returtil
Hamar