Protokoll årsmøte 2017

i.,1
1
eniorsaken
.i,.1
PROTOKOLL
oRDrNEnr AnsMgrE r SENToRSAKEN ASKER 7.s.2017 kt. 14
pA Hasselbakken i Asker.
Arsmotet ble ipnet av styreleder Ole BjarnAndersen, som snsket velkommen
Til stede var 6 medlemmer.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
o
lnnkallingen ble enstemmig godkjent.
Dagsorden ble enstemmig godkjent.
Til msteleder ble valgt Ole Bjorn Andersen.
Som referent ble valgt Jorg Kempf.
Til A undertegne protokollen ble valgt Ole Bjorn Andersen.
Arsberetningen ble gjennomgitt og enstemmig godkjent.
Regnskapet ble gjennomgitt og enstemmig godkjent.
Budsjettet ble gjennomgAtt og enstemmig godkjent,
Handlingsplanen for 2017 ble gjennomgitt og enstemmig godkjent.
10.
Valg:
1.
Styreleder:
Styremedlemmer:
11
Varamedlem:
Revisor:
Eventuelt:
lngen valgt, det var ingen kandidat.
1 Ar. (Gjenvalg).
Jorg
Axel Wannag 2 6r. (Gjenvalg).
lnger Johanne Arnet 1 ir. (Gjenvalg)
Seniorsakens kontor.
lngen saker.
Kempf
Da det ikke var en kandidat til lederposten, kunne irsmstet ikke etablere et
funksjondyktig styre, og irsmotet drsftet ulike alternativer for fremtiden for
Askerlaget:
A sske 6 etablere et "regionslag" med Asker og Berum.
A soke 6 overflytte medlemmene i Royken og Hurum tilAsker, hensett til at disse
kommunene i forbindelse med kommunesammenleggingen blir 6n kommune.
A opplose Asker lokallag.
-
Vedtak:
1. A innkalle til ekstraordinart Arsmote sA snart som mulig, for avklare om
Askerlaget skal opploses eller ha et endret organisatorisk tilhorsforhold, f.eks
i
2.
samarbeid med Barum.
A forlenge mandatet til det nivarende styre til det ekstraordinere irsmote.
eniorsaken
Hermed ble Arsmstet avsluttet av styreleder Ole BiornAndersen som takket for
godt samarbeid i styret i 2A16, og takket spesielt Oddveig Klingenberg for hennes
arbeid i styret i to ir. Ole Bjorn beklaget at det ikke var mulig 6 finne avlssere for
Oddveig og ham selv. Alle medlemmer var blitt kontaktet flere ganger, men ingen
snsket ta pi seg verv.
i
Heretter h
le Bjorn motet og onsket alle vel hjem
N
?017
ol
rn
2