NORGES VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN Ivar

NORGES VASSDRAGS- OG
ELEKTRISITETSVESEN
sEiv
Ivar Hagen
.
MASKINELL DATABEHANDLING VED HYDROLOGISK AVDELING.
(Bidrag
til
Den
4.
Hydrologkonferanse
Nordiske
August
Reykjavik,
Rapport
1964)
4
fra
HYDROLOGISK
AVDELING
1964
NORGES
OG ENERGIDIREKTORAT
VASSDRAGSBIBLIOTEKET
I.
Hagen
DATABEHANDLING
MASKINELL
VED
HYDROLOGISK
NVE
Et innlegg
Den
4.
Preprint
The
4.
Hydrologkonferanse
Nordiske
Reykjavik
til
10. -15.
august
1964
of a contribution
Scandinavian
in Reykjavik
Hydrological
(Iceland)
to
Conference
1964
NORGES
OG ENERGIDIREKTORAT
VASSDRAGSBIBLIOTEKET
AVDELING
4N1-1
Ivar
Hagen.
MASKINELL
DATABEHANDLING
AVDELING,
NVE.
Planlegging
tok
og målsetting
til for
alvor
fra
Facit
avdelingen
fått
ansatt
behandlingskontor
også
vil
Målet
hvert
til
parken
er
har
sjoner
Den
eventuelle
dag,
feil
er
form
for
altså
primære
data
er
beregninger.
EDB.
pr.
døgn uttrykt
For
den
lett
her
være
til
på
avdelingen
med
observa-
25 000 observasjonsår.
i årbøker
De eneste
for
Det
mest
med
en grunnenhet
som
har
direkte
vårt
er
arkiv
form.
sikte
arkiv
og er
utgjør
elementære
EDB
Det
korrigeringer
som
hydrologiske
grunnenhet
og teoretiske
på denne
måte
som
skal
programereren
dataarkiv
Denne
på praktiske
forutsetter
er mer
en valgt
derfor
hensikts-
middelvassføringen
i 2/s.
praktiske
tilrettelagt
vil
planlagte
Som
maskintype.
dette
er trykt
i den
anvendbar
overført
for
ca.
stilling.
data
lite
Det
primærdataene
messig
utgjør
skalaens
Maskin
inn.
avlesninger.
ved
5 stanse-
denne
jourføre
observasjoner
av observatørens
med
og å
data-
Add-punchemaskiner.
et hydrologisk
de kommer
datamasse
av disse
vårt
har
Maskinparken
kontoret
standardisert
60 år,
som
for
assistanse.
har
2 er
leder
Senere
de vannstandsobservasjoner
de siste
hvert
I dag
å opprette
omfatter
historiske
kopi
bli
i Oslo.
som
til
databehandling
konsultativ
AB' s kontor
hvorav
rekke
inn
vesentligste
og med
utvidet.
fremtiden
som
etter
av 1961
3 punchedamer
blitt
i første
samlet
til maskinell
programerer
disposisjon,
for
magnetbånd
egen
HYDROLOGISK
opplegg
Electronics-
med
etter
aggregater
for
i begynnelsen
assistanse
er
VED
tilgjengelig
anvendelse
by på mange
utforme
ved
hjelp
vil hydrologiske
fordeler,
spesielt
for
Alle
grunndata
programmene.
av samme
data
konvensjoner
og kan
omregnes.
Overføring
et meget
av vår
datamasse
omfattende
til
arbeide
av elektroniske
regnemaskiner,
innsats.
arbeid
Dette
vil
det
arkiv
som bare
foruten
bli
gjort
på magnetbånd
er
kan gjennomføres
en ikke
rede
for
imidlertid
ved hjelp
ubetydelig
i det
følgende,
manuell
men
-
4N1-2
først
en kort
omtale
av de forhold
som
har
gjort
denne
omlegging
nødvendig.
Den
vesentligste
utbyggingen
tære
årsak
av elektrisk
og bearbeidede
var
ikke
lenger
metoder
lite
av våre
data.
land
er
årbøker
har
standene
bli
hvor
trykkes
det
Opplegget
på grunnlag
erstattet
til
materiale
skal
omfatter
alle
kan
i. forhold
størst,
i forhold
f. o. m.
Våre
vil vann-
forutsetter
etter
at
bestemte
i 2 grupper.
avdelingen
flere
av målt
som
for
vanndybde,
stansing,
om-
identifika-
beregning
Tjenestemannen
under
og
avløp.
og nødvendige
målinger.
målinger
avløpsmålinger
og
får
tjenestereisen
der-
hvilket
fordel.
tilfredsstillende
målingene.
data
tidsintervall
til
for
med
på grunnlag
til tidligere
tid
en vesentlig
funksjon
Funksjonen
antall
som
målinger
gir
kan
minste
q = vassføring
foreligger,
sum
beregnes
kvadratavvik
h)rl
i mVs og h = vannstand
avlest
den
i forhold
skrives:
q = k(h
er
er
en overgangsperiode
på nytt
deles
de primære
flygel,
direkte
disponibel
parabolske
Her
det
linjeskriver.
med
i forbindelse
skal
for
sendes
kontroll
Når
rutiner
avløpsmålingene
sjoner
er
bemerke
årbøker
på magnetbånd
av vassføringskurver
dreiningsantall
med
bare
I fremtiden
og bearbeides
Opplegget
nabo-
1.
oppsetting
Ved
at våre
fra
i våre
behovet
rasjonelt
nevnes
utnyttelse
og vassføringer.
dataarkiv
vurderes
behandling
overtar
hvor
mulig
vassføringer
hydrologisk
kjent
gradvis
vannstander.
vannstander
r etningslinjer.
Gruppe
trykt
med
både
er vel
inn der
av utskrift
elemen-
de konvensjonelle
En vil her
mest
kan
for
på moderne
an at maskinene
blir
bare
var
også
og settes
innen
Manuell
henblikk
som
Eksempelvis
hittil
Behovet
nærmere.
at programopplegget
vil bli trykt
land,
ekspansjon
tilsvarende.
med
slik
den
Dessuten
arbeid
målsettingen.
Denne
vokste
kommenteres
lagt
var
i vårt
er forhold
rutinemessige
1961
alt
data
Dette
at overgangen
til
kraft
tilfredsstillende
ikke
og slik
omlegging
gjennomførlig.
og skal
mest
til
på skala,
til
4N1-3
k,
h og n er konstanter
senterer
salpunktets
Foruten
konstantene
koeffisienten
høyde
angir
gangs
for
sammen
tatet
målingene.
Analysene
vil
for
sikkert
en detaljert
til
hvert
har
til
for
til nye
endelige
resul-
vass-
alternative
vassføringskurve
segment
har
sin
vist
av kurven.
seg
bestemte
å være
Ytterlig
tilfelle,
avløpsprofilets
Er
etc.
2 segmenter
i mange
papir
grunnlag
analysen
at den
en god fremstilling
kjenskap
som
fører
alene.
analyseres.
og analyseres
hvor
ha berettigelse
bilde
funksjonen
føre
strekkelig
kan
grafiske
som
Erfaringsmessig
variasjons-
logaritmisk
plottes
funksjon.
at hele
inn på et dobbelt
tilfelle
segmenter
det
en funksjon
Resultaten
av flere
korellasjons-
ved
godtas
oftest
også
uttrykkes
Det
I de fleste
beregninger.
skala.
forutsettes
plottes
føringskurven.
til
Li h repre-
spredningen.
kan
tilfredsstillende,
består
for
vannstandene
med
bestemmes.
beregningsresultatet
beregning
Beregningsresultatet
skal
i forhold
og koeffisient
Ved første
området
som
men
form
til-
segmentering
det forutsetter
hvilket
ikke
alltid
foreligger.
Når
vassføringskurven
bolske
den
funksjoner
tilhørende
avvik
og deres
foreløpig
Gruppe
når
og til
er
og en tabell
Resultatet
bruk
bestemt,
som
stanses
for
de nødvendige
viser
paraberegnes
målingenes
ut på papirtape
eventuelle
til
utskrifter.
2.
omfatter
vassføringer
opplegg
alle
rutiner
på grunnlag
for
konvertering
av den fastlagte
av vannstander
vassføringskurve
til
og
på magnetbånd.
Programmene
standene
som
anvendes
er upåvirket
observasjoner.
våre
av is.
Hvor
gamle
under
Programmet
fra
s.
gyldighetsområder
til kurven.
arkivering
Gruppen
derfor
d.v.
vassføringstabell
i forhold
etter
er fastlagt,
nedslagsfelter
forutsetter
Dette
gjelder
isreduksjon
metoder.
utarbeidelse
bygger
i dag
med
er lite
et program
samme
bare
er påkrevet,
Dette
på anvendelse
imidlertid
for
de færreste
må
dette
av våre
utføres
tilfredsstillende.
isreduksjon
av korrelasjoner
hydrologiske
at vann-
karakter.
En har
av vannstander.
mellom
Måle-
avløp
4N1-4
stasjoner
hvis
observasjoner
er påvirket
stasjoner
hvor
vannstandene
er uoppstuvet
sjonskoeffisientene
under
bestemmes
lavvannsperioder
tilstander,
logiske
forhold
er homogene
rimelig
å anta
Dette
de samme
imidlertid
sienten
vinterstid.
og slutt
brukes
slik
det
ved
utfylling
av manglende
ved
kontroll
av observasjonsrekker
og mest
kunne
av dataarkiv
gi muligheter
for
hydrologiske
stansing
praktisk
problem.
punchemaskin
automatisk.
for
ikke
bare
manuelle
feil,
ikke
det
forventede
mål.
troller
utføres
på grunnlag
og vise
lagt
er blitt
mål
er utarbeidet
Når
de stansede
kontroll,
av vår
data
for
ble
utført
også
i de
har
det vist
på
seg
skyldes
heller
av data.
Alle
elektroniske
cand.
mag.
gjennomgått
samme
at feil-
holder
Programmer
vannstandene
stansing
Årsaken
utstyr
har
2 ganger
gangs
2 ganger
på den
et betydelig
på en RLS-
feil
kontroll
programerer
konverteres
for
stanset
og andre
2 ganger.
måte
største
data
å være
tilfredsstillende.
grad
på denne
det
vil utvilsomt
vannstandene
det tekniske
mulig
stanset
seg
stanses
om metodikken
av data
vist
I praksis
men
f, eks.
er nødvendig
Det
første
således
i størst
de
versa.
har
oppdaget.
ikke
derfor
som
Stansingen
ikke
områder,
av meteorologiske
sammenlikner
å bli
trekk
sammenlikning
personer.
likevel
En har
uten
ble
prosenten
tillende
blir
anvendelse
må
de respektive
i en observasjonsrekke,
Opprinnelig
Et tall
begynnelse
etc.
av vannstander
som
av koeffi-
med
i grove
på andre
på magnetbånd.
større
og av 2 forskjellige
uforandret.
måling
er
observasjoner
undersøkelser
Korrekt
vinterstid
sammen
i den programkjede
oppbyggingen
også
på en lavvannsperiodes
brukes
isreduksjon
omfattende
er
etter.
vil
for
Det
gjelder
direkte
Dette
Programmet
Programmet
også
at de hydro-
områder.
med
indikator
arbeides
å anta
at korrelasjonene
kontrolleres
Som
da stabile
lavvannsperioder
og lufttemperaturen.
retningslinjer
avløpsforholdene
rimelig
større
under
med
Korrela-
En har
vannstandsvariasjonene
vassføringer
måte
å betrakte
er
over
at forholdene
er
kan
og det
korreleres
vinterstid.
i sommerhalvåret.
meteorologiske
kvalitativt
ved
av is,
kon-
regnemaskin
for
Arne
dette
for-
Skavikeng.
en tilfredss-
til vassføringer
og legges
4N1-5
på magnetbånd
i enheter
som
har
målestasjoner
I de senere
år
betydelig.
Dette
logien
og for
er
den
er
fra
enn
et tidkrevende
Avdelingen
eller
enkelt
en stift.
Etter
gått
hvert
regnemaskin
føringer
og lagt
må
for
en ta ut
døgn,
pr0
som
nøyaktig
med
vannstandskurven,
tidsenhet
ut på papir-
inngangsdata
vannstandene
kurve-
av apparatet
kurven
langs
Dette
automatisering.
Betjeningen
føres
så brukes
hvor
rette
kontor-
av en automatisk
vannstander
på bånd
til
at en følger
stiften
antall
tronisk
til mer
i hvert
anskaffelse
bare
som
kan
vel
hydro-
observasjoner.
imidlertid
follower".
og krever
Hullremsen
nøyaktige
for
Av skjemaene
ligger
til
økt
forståelse
til middelvassføring
"Pencil
et bestemt
tape.
mulig
fører
som
derfor
såkalt
er meget
stanses
svarer
limnigrafer
voksende
observasjoner.
arbeid
har
med
av den
limnigrafer
som
foran.
av mest
de øvrige
vannstand
leser,
en følge
betydningen
Registreringene
arbeide
antall
nevnt
blir
på en elek-
omregnet
i overensstemmelse
til vass-
med
gjeldende
konven-
som
kurvetegner.
sjoner.
Med
tilleggsutstyr
kan
Apparatet
dirigeres
Apparatet
leveres
også
apparatet
da ved
hjelp
av Dobbie
brukes
av data
McInnes
på hullremse.
(Electronics)
LTD,
Glasgow,
Scotland.
Arkivet
kort
Det
på magnetbånd
som
hydrologiske
den
også
bli overført
til
binærstanset
hull-
sikkerhetsarkiv.
interesser
For
vil
arkiv
som
skal
måtte
hydrologiske
statistisk
behandling
stå
ønske
å bruke
avdeling
vil
av data.
forslag
til nytt
skrives
ut på linjeskriver.
til
tabellverk.
disposisjon
for
alle
nasjonale
det.
arkivet
ha stor
Avdelingen
Tabellene
har
skal
Utskriftene
betydning
allerede
beregnes
skal
igjen
for
all
utarbeidet
maskinelt
brukes
og
for
trykning
av publikasjoner.
En tanke
som
tabellverk
kunne
standardisert
liggende
sett
med
hydrologiske
den
Videre
handling
være
vil
ved
for
på bakgrunn
arkivet
verd
å drøfte
i denne
de nordiske
land.
av det forestående
forbindelse,
Tanken
var
er nær-
samarbeid
i forbindelse
dekade.
føre
avdelingen,
til
en langt
som
f, eks,
mer
rasjonell
beregning
et
og sikker
av regulert
saksbevass-
4N1-6
•
føring,
magasiners
Etterhvert
effektivitet,
som
arbeid,
kan
søkelsene
personellet
flomtap
frigjøres
arbeidskraften
for
i større
og effektiviseres
for
ved
overføring
etc.
kontormessig
grad
settes
innsamling
rutine-
inn i markunder-
av nødvendige
målinger.
Det
er naturlig
vist
stor
interesse
om en i dag
komme
at de som
bare
disse
heter
arkivet
Denne
for
satses
tekniske
når
en vet
er logisk
logiske
observasjoner
at en i dag
Hittil
bruk
har
skrevet
over
Fra
midten
en dansk
FACIT.
programmene
av dette
GIER,
som
år
enorme
mulig-
summer
å kunne
som
vassdrags-
stat
og
av dette
og gått
opererer
med
vannkraftprosjekter.
verdi
og alle
bestemt
Det
analyser.
er
ut fra
derfor
utnytte
økodet
logisk
hydroog
de hydrologiske
hjelpemidler.
kjørt
kocle.
sine
fortelle.
å imøte-
enorme
norske
rekke
for
av moderne
i FA-6
sikt
Den
Selv
maktet
og økonomiske
konsekvensen
i første
kan
har
Norges
har
data.
hvilke
hvilke
med
investerer
maskin
over
av prosjektets
blir
avdelingen
Institutts
maskin.
bedømmelse
vurderinger
klar
tatt
i forbindelse
for
ved
da også
av egen
nomiske
data
alle
grad
av kraftverk.
har
millionbudsjetter
hydrologiske
beskjeden
for
på både
vannkraftprospekter,
for
byr
anskaffelse
riktig
form
er
på utbygging
Grunnlaget
nye
med
interesser,
elektrisitetsvesen
til
den
i forholdsvis
utvikling
i dag
arbeider
sine
programmer
En del
av våre
De øvrige
er
følger
nedenfor.
begynner
på Meteorologisk
programmer
skrevet
i ALGOL.
installasjonen
ska1 plasseres
er
derfor
En over-
av den
nye
i Vassdragsvesenets
maskin,
nye
bygg
når
det
Oslo.
En
ser
gjelder
nye
derfor
frem
til
arbeid
med
maskinell
og betydningsfulle
undersøkelser.
en interessant
og givende
databehandling
forskningsoppgaver
tid både
og muligheter
innenfor
for
de hydrologiske
4N1-7
Oversikt
r.
over
20
programmer
midlertidig
Serie
for
program
som
avdelin
kan
deles
regnemaskin
i to serier.
gir
vassføringskurve
best
korrelasjon
den
av formen
med
det
vassføringskurve
best
korrelasjon
Li h er
serien
gitte
q=k.
sett
(h+Z\h)n
målinger.
01024-8
Beregner
sprang
sammensatt
program
med
det
gitte
q=k(h+
sett
Ah)n
målinger
- eller
av flere
knekkpunkt
hvis
vassføringskurven
segmenter.
01024-2
Beregner
og gir
av formen
gitt.
program
er
I denne
01024-D
gir
når
og vassførings-
programmer:
den
program
som
av vassføringskurve
01024-D2.
Beregner
vassføringstabell
redigert
ut fra
utskrift
01024-1.
Beregnet
tabell
akseptert
vassføringskurve.
over
gitt
vassføringskurve
av vassføringstabell.
program
vassføringsmålingens
avvik
fra
2.
Programmer
for
sikkerhetsarkiv
1.
isk
FACIT-EDB
av vassføringsmålinger.
følgende
Beregner
Serie
h drolo
for
Programmene
utarbeidelse
på grunnlag
eksisterer
5,
ved
1.
tabell
2,
i bruk
er utarbeidet
bruk.
Programmer
1.
rammer
5 1964.
Samtlige
for
ro
hydrologisk
på binærstansete
program
VH-Al
Program
for
på papirtape
innlesning
i RLS-kode.
dataarkiv
på magnetbånd
med
hullkort.
og kontroll
av vannstander
stanset
4N1-8
Programmet
er basert
sammenliknes
utskrifter
input
kontrolle
det
er uoverensstemmelse
program
data.
Det
stanses
for
hvis
to sett
på at data
Aksepterte
blir
data
to ganger
gitt
kontroll
og
og feil-
mellom
lagres
de
på magnetbånd.
VH-A1-1
Innlesning
og kontroll
av rettelser
ti1 vannstander
på magnet-
bånd.
program
VH-A4
Redigert
utskrift
utskrift
riktig
kan
av vannstander
også
overført
program
med
desimale
og kontroll
program
Utskrift
tillegg
finnes
på papirtape.
magnetbånd
ti1 binærstansete
av vannstander
til
fra
binærstansete
magnetbånd.
på magnetbånd
på grunnlag
av vassføringskurve.
til vassføringer
VH-A2
Overføring
hullkort
fra
av vannstander
på magnetbånd
Innlesning
er
VH-A8
Konvertering
program
på at data
identifikasjonsdata.
og overføring
program
hullkort
kontroll
VH-A6
Innlesning
program
siste
Denne
til magnetbånd.
av vannstander
program
hullkort
som
magnetbånd.
VH-A5
Overføring
hullkort
brukes
fra
av vassføringer
med
desimale
fra
magnetbånd
til
binærstansete
identifikasjonsdata.
VH-A7
og kontroll
og overføring
av vassføringer
fra
binærstansete
til magnetbånd.
VH-A10
av månedsdet
og årssummer
to programmer
for
for
vassføringer.
kontrollerte
vannstander
4N1-9
program
01022-B
Programmet
tape
oversetter
til vassføringer
kontrollerte
vannstander
på magnetbånd
på grunnlag
på papirav vass-
føringstabell.
program
Overfører
hullkort
VH-A3
vannstander
med
desima1e
fra
papirtape
identifikasjonsdata,
til binærstansete
"Rapporter
Serien
avdeling
Norges
ved
Postboks
Adresse:
3.
5091,
Oslo
metoder
1,
J.
Otnes,
Enkle
Nr.
2.
V.
Karlen
og G.
Ålfotbreen
3.
A.
Tollan:
behandling
4.
I.
Hagen:
avdeling,
Nr.
og elektrisitetsvesen.
vassdrags-
Nr.
Nr.
av Hydrologisk
er utgitt:
Hittil
Nr,
utgis
avdeling"
Hydrologisk
fra
5.
S.
Roen:
1963
Litt
til bruk
Snøens
Østrem:
(13
- 64,
Maskinell
NVE.
s.)
og statistisk
(13
flomtyper.
databehandling
ved
s.)
Hydrologisk
(9 s. )
Redegjørelse
eksperimentområde
på
akkumulasjon
om maksimalflommer
av forskjellige
(6 s. )
feltarbeide.
under
for
isundersøkelser
i Forra-Vassdraget
i et spesielt
og i kulde-
laboratorium.
NORGES VASSDRAGSOG ENERGIDIREKTORAT
11111,1111911,111111111
11
11