Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde 13.3

VÖRÅ KOMMUN
KALLELSE
Kommunstyrelsen
Tid
13.03.2017kl. 17:00
Plats
Kommungården i Vörå
§
Ärende
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60
§ 61
LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
PROTOKOLLJUSTERARE, val
FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE
DELGIVNINGAR
FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Seaside Shop, Anhållan att få använda kommunens logo
FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2017-2019
FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Kommunens representanter vid bolagsstämmor, val
FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Kommunens representanter i bolagsstyrelser, val
FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Reformen Framtidens kommun, mellanrapport från
parlamentariska arbetsgruppen, kommentarer
FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Ny förvaltningsstadga 1.6.2017
PERSONALÄRENDEN, Tillstånd att anställa civiltjänstgörare, direktiv
EKONOMI, budgetändring, flyktingverksamheten
LAGSTIFTNING, Elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och
hälsovården, utlåtande
INTERNATIONELL VERKSAMHET, mottagande av kvotflyktingar
HÄLSOVÅRD, Social- och hälsovårdsreformen, Valfrihetslagen, utlåtande
MARKANVÄNDNINGS, BYGGANDE OCH BOENDE, Försäljning av jordområde
MARKANVÄNDING, BYGGANDE OCH BOENDE, Revisionsnämndens besök vid
flyktingförläggningen i Oravais
MARKANVÄNDNING, BYGGANDE OCH BOENDE, Anhållan om ändring på fastighet,
F:ma Jeanette Ljungars
MILJÖÄRENDEN, Byggande av elkablar och fiber under Kimo å, Herrfors Nät-Verkko
Oy, utlåtande
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
Påseende
Protokollet framläggs till påseende 14.3.2017 på centralkansliet i Vörå.
Ordförande
STIG SVENS
Stig Svens