Ansökningskriterier

Granskningskriterier för ansökan till Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne
Längd: Ansökan ska vara 450 – 550 ord.
Språk: Ansökan ska vara skriven på god svenska. Möjlighet att korrigera ska erbjudas om
innehållet i övrigt är intressant.
Omfattning: Varje antaget bidrag kommer att få 30 minuter till sitt förfogande för presentation
och efterföljande frågor och diskussion. Innovativa former för presentation välkomnas!
Relevans: För att bidraget ska antas till konferensen ska presentationens innehåll antas kunna
bidra till en kollegial diskussion om lärande och/eller undervisning.
Innehåll: Ansökan ska innehålla:
-
En tydlig, beskrivande rubrik
En beskrivning av en fråga eller ett problem som undersökts (alternativt ett problem man
försökt åtgärda med ett nytt tillvägagångssätt)
Hur man gått tillväga för att besvara frågan/lösa problemet
Undersökningens/åtgärdens resultat samt eventuella slutsatser man hittills kunnat dra
Vad man inte kunnat lösa eller hittills kunnat besvara utifrån det som gjorts
Vilken fråga/vilka frågor presentationen skulle kunna lyfta till ett kollegialt samtal på
konferensen
Referenser till relevanta vetenskapliga studier, artiklar eller böcker
Kvalitetskriterier. Bidrag till konferensen som kommer att prioriteras uppfyller följande
kvalitetskriterier (utöver ovanstående innehåll):
-
Att undersökningen har gjorts på ett systematiskt sätt
Att ansökan innehåller reflekterande och analyserande delar
Keywords/nyckelord: Varje bidrag ska ange fem keywords, dvs nyckelord som speglar bidragets
innehåll. Dessa kommer att användas till att sätta ihop sessioner så att presentationerna i dessa
har en röd tråd.