Utvärdering av MHFA-kurser (Första hjälpen till psykisk hälsa

Utvärdering av MHFA-kurser (Första hjälpen till psykisk hälsa)
avslutade vintern 2017 i Örnsköldsvik
(Status 6 mars 2017)
Av de utvärderingar som har lämnats av kursdeltagare framgår följande:
Hur nöjd är du med utbildningens innehåll? (Värden 1-5 där 1 står för mycket missnöjd och 5 för
mycket nöjd)
Lämnade utvärderingar av kursdeltagare visar ett medelvärde på 4,5
Hur nöjd är du med utbildningens värde (nytta) för dig i ditt arbete? (Värden 1-5 där 1 står för
mycket missnöjd och 5 för mycket nöjd)
Lämnade utvärderingar av kursdeltagare visar ett medelvärde på 4,6
Hur nöjd är du med utbildarens framförande? (Värden 1-5 där 1 står för mycket missnöjd och 5 för
mycket nöjd)
Lämnade utvärderingar av kursdeltagare visar ett medelvärde på 4,5
Utbildningens svårighetsgrad (Värde 1 för ”Lagom”, värde 0 för ”För lätt” samt ”För svår”)
92 % av deltagarna har svarat ”Lagom”.
Utbildningens längd (Värde 1 för ”Lagom”, värde 0 för ”För kort” samt ”För lång”)
84 % av deltagarna har svarat ”Lagom” (flertalet av de övriga har önskat en längre kurstid).
Sammanställt av Ola Bäckström (073 – 270 49 95), kurssamordnare av MHFA-kurserna