Högdalens Izanagi Aikidoklubb

Högdalens Izanagi Aikidoklubb
Telefon: 08-449 34 34 Email: [email protected]
Förenings-nr: 28338–23 Hemsida www.izanagi.se
Kallelse till ordinarie årsmöte
den 4 mars 2017 klockan 12.00
plats Högdalshallen Motionsrum C
Förslag till föredragningslista och ärenden att behandlas vid årsmötet.
1.
Mötets öppnande.
2.
Fastställande av röstlängd för mötet.
3.
Fastställande av föredragningslista.
4.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5.
Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet.
6.
Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016.
7.
Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2016.
8.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för verksamhets- och förvaltningsåret 2016.
9.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhets- och förvaltningsåret 2016.
10.
Fastställande av medlems- och träningsavgifter för verksamhets- och räkenskapsåret 2017.
11.
Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhets- och räkenskapsåret 2017.
12.
Val av Högdalens Izanagi Aikidoklubbs ordförande för en tid av ett år.
13.
Val av fyra ordinarie ledamöter av Högdalens Izanagi styrelse för en tid av ett år.
14.
Val av två suppleanter i Högdalens Izanagi Aikidoklubb styrelse, med för dem fastställd
turordning, för en tid av ett år.
15.
Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år.
16.
Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en skall utses till
sammankallande och ordförande för valberedningen.
17.
Beslut om val av ombud att representera Högdalens Izanagi Aikidoklubb vid möten på förbundseller distriktsnivå eller till andra möten där Högdalens Izanagi Aikidoklubb har rätt att
representeras med ombud.
18.
Behandling av styrelsens propositioner.
19.
Behandling av medlemmarnas motioner.
20.
Övriga frågor. OBS! Att frågor av ekonomisk betydelse för Högdalens Izanagi Aikidoklubb eller
dess medlemmar får inte behandlas om den inte behandlas under en egen punkt i föredragningslistan. Motioner och frågor som medför en ändring av Högdalens Izanagi Aikidoklubbs stadgar
eller ändring av beslut fattade i en tidigare punkt i föredragningslistan får inte heller behandlas
under denna punkt.
21.
Mötets avslutande.
Högdalens Izanagi Aikidoklubb styrelse.