Verksamhetsplan för inkontinensfrågor i Uppsala

Verksamhetsplan för inkontinensfrågor i Uppsala län 2017
Mål 2017

Den enskilde skall genom inkontinensartiklarna tillförsäkras god livskvalitet

Bra inkontinensartiklar skall finnas tillgängliga

Ett kostnadseffektivt omhändertagande genom rätt användning av inkontinensartiklarna
Inkontinensrådets inriktning för 2017 är att
 vara ett kunskapscentrum för inkontinensfrågor och verka för bred kompetensutveckling
inom området
 verka för god information till den enskilde och stimulera till egenvård
 verka för att vårdprogram för urininkontinens och blåsfunktionsstörning samt
förskrivarstöd för inkontinensvården i Uppsala län följs
 verka för att utbildningsplaner utformas inom berörda verksamheter
 verka för ökat samarbete mellan öppen och sluten hälso- och sjukvård
 verka för ökat samarbete med privata vårdgivare i länet
Aktiviteter 2017
Löpande aktiviteter






Initiera och medverka vid kompetensutveckling, producentobunden information samt
övrig utbildning inom inkontinensrådets verksamhetsområde.
Förskrivarutbildning genomförs vecka 7 2017.
Fortlöpande kvalitetssäkra inkontinensvården enligt SOSFS 2008:1(M): Användning av
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvård samt övriga relevanta lagar och
författningar enligt socialstyrelsen. Avvikelser på produkterna ska anmälas enligt
föreskriften och att varje huvudman ansvarar för att det finns rutiner i
kvalitetsledningssystemet.
Fortlöpande utveckla/uppdatera webbsidan som är tillgänglig för vårdgivare, den enskilde
och intressenter. Exempel på verktyg som finns på www.lul.se/inkontinensfragor är länets
vårdprogram för urininkontinens och blåsfunktionsstörning samt ett förskrivarstöd.
Säkerställa att producentobunden inkontinensbroschyr för den enskilde finns att tillgå på
vårdcentral/privat husläkarmottagning och på webbsidan.
Sammanställa, utvärdera och utveckla statistik över förbrukning i olika boendeformer för
hela länet samt delge primärvården, kommunerna och privata vårdgivare i egen regi
uppgifterna.





Att tillsammans med ansvarig kategoriledare/upphandlare på Varuförsörjningen och
samordnarna i Treklövern arbeta med fortlöpande avtalsuppföljning avseende
inkontinensavtalen.
Genom Sortimentsgruppen ta ställning till såväl nya som befintliga produkter.
Samverka med intressenter såsom pensionärsorganisationer, handikapporganisationer,
berörda myndigheter, specialistföreningar, kunskapsföretag, grund- och
påbyggnadsutbildningar för sjuksköterskor och omvårdnadspersonal m fl
Samordnaren fortsätter att med stöd från Inkontinensrådet bevaka vad som händer med det
nationella nätverket Nikola, eftersom det ligger i hela inkontinensverksamhetens intresse.
Under tiden är Nikola en nationell förening. Dessutom är webbsidan betald för några år
framåt i tiden.
Ansvara för verksamhetsuppföljning.
Nya aktiviteter under 2017

Inkontinensrådet har beslutat att arbeta för att införa modulen blåsdysfunktion som finns
i det nationella kvalitetsregistret Senior alert.

Region Uppsala har planer på att eventuellt lägga ut pengar 2018 på varje förskrivande
enhet avseende inkontinenshjälpmedel. Detta innebär ett administrativt förberedande
arbete under år 2017 där bl.a. en ”skuggbudget” med utfall ingår.

Fortsätta att ge information/support åt bl.a. förskrivare/beställare avseende
inkontinensavtalen för urologi, absorberande produkter samt distribution som bl.a.
innebär en beställningsportal med nya funktioner.

Implementering/undervisning om Vårdprogram för urininkontinens och
blåsfunktionsstörning för berörd personal i Landstinget och kommunerna
i Uppsala län, fortlöper under 2017.


Föreslå att starta en s.k. ”katetergrupp” med syfte att förbättra rutiner kring
kateteranvändning. I Gruppen bör uroterapeuter, sjuksköterskor och distriktssköterskor
i öppenvård/primärvård ingå samt eventuellt deltagare från Treklövern.
Marianne Babra går i pension till sommaren 2017 och ska under våren ”lära upp” sin
efterträdare.
OBS!
Den nya samordnaren för inkontinensfrågor kommer eventuellt att komplettera
verksamhetsplanen med fler nya aktiviteter.
Inkontinensrådet i Uppsala län
gm/ samordnare Marianne Babra