9 Mars 2017 - Distrikt 101-U

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
LIONS CLUBS
DISTRIKT 101-U
Vi gör det tillsammans
NYHETSBREV NR 9 mars 2017
Vårmedlemsstatusden27/2-2017
Justnuärvi985medlemmaridistriktet.Senastemånadenhadevienglädjandenettoökning
medhela3medlemmar.Setttillåretsomhelhetharvityvärrennettominskningom16
medlemmar.Jagvetattfleraklubbargörintagningarinärtid.Förhoppningsvisharvien
bättrebalansvidnästa,månadsskifte.
GR5
UnderdengångnahelgenvarviiGuvernörsrådetpåvärdshusetTvåSkyttlariKinna.GR5är
detGRdåallamotionertillRMbehandlastillsammansmedGR´sförslag.Alltdettakommeri
Riksmötestrycket.Ettämnesombehandladesärdeorosmolnvisernärdetgällerbudgeten
ochMultipeldistriktetframtidaekonomi.Ihuvudsakberordetpådetvikandemedlemstaleti
LionsSverige.Vidingångenavnästabudgetårärdetinteosannoliktattviärca10600
medlemmar,varav440medfamiljerabattiLionsSverige.ILionsfinnsdetbaraeninstansdär
mankangöranågotåtdetochdetärhoseriklubbarna.Varken,zon,distrikteller
multipeldistriktetkangöraintagningar.Detkanbaraniiklubbarnagöra.
"Detgodaexemplet"
HurfårvidevivillfåsomnyamedlemmarattblimedlemmariLions?Attvisadegoda
exemplenochattpekapådennyttaochskillnadvigörfördemsomvikannålokaltochlångt
borta.Detgodaexempletledertilldetgodasamtalet,detgodasamtaletleder
förhoppningsvistillnyfikenhetpåLionsochdärmedtilldetgodaochengagerademedlemskapet.
Detfinnsfler"godaexempel"
JagtänkerspecielltpåLCÖregrunddärklubbmedlemmarnatillettkombineratmånads-och
informationsmötetogmedvarsintänkbarnymedlem.Klubbenfickomjagärrätt
underrättad7nyamedlemmar.BragjortLCÖregrundochettgottexempel.Minegenklubb
LCUpplandsVäsbygörsammasakundersittmånadsmöteiaprilochvihoppasdetocksåblir
ettgottexempel
Mittförslagtiller,görsammasak.Förberedenbrapresentationmedfokuspåeregenklubb.
TagärnamedtänkbaraLionssomäryngreäneregenmedelålder.Lionsärenorganisation
sombehövsmerännågonsinochsåkommerdetattförbli.Därförbehövervinya
medlemmar.
101Ufickberöm
ViärettavfådistriktiMD101somskötermedlemsrapporteringentillMyLCIklanderfritt.
OlleStedthargjortettbraarbetemedklubbarnassekreterare.
Distrikt101U
Distriktetsnomineringskommittésökerfortfarandeefterenellerflerakandidatertill
befattningensom2VDG.Medandraordenengagerad,motiveradochinteminstnyfiken
LionidistriktetsomvillinledaDGresan.AttbliDGäringentingsommanslängsini.Dufår
enfantastiskledarutbildningföruppdragettillikaenLionskunskapsomDualltidbärmedDig.
DGstegengerenpersonligutvecklingsresasommanharnyttaavöveralltilivet.Tilldetta
träffarDumånganyaLionsävenfrånandraländer.Jaggöringenhemlighetavatt1VDGåret
ochDGåretärtidskrävande.Jaggörhelleringenhemlighetavattdetärmerbelönandeän
arbetsamt.GlöminteattenDGalltidhartillgångtillhelasittteamochLCIiOakBrook.
Zonordförandensaknasocksåiendelzoner101U
Zonordförandensrollkommerattbliänviktigareefterdennyadistriktsindelningsommed
allsannolikhetkommer.Ivårtnyadistriktmedarbetsnamnet"Storstad"blirdet10eller11
nyazoner.Detärettaxiomattzonarbetetärenförutsättningförattfungerandedistrikt.
Jagtrorattdetbästazonarbetetkommerizonerdärenzonordförandegårpåaveget
intresse.Ivårtdistriktharvibådeoch.Zon3och6harettrullandeschemasedanlängedär
klubbarnaturasom.DärharvienbraochfungeranderutinmedengageradeZO.Zon2,4
och5hartillsatteftermedlemmarsegetintresseattutvecklassomLions.Izonerna1och7
ärdetlögni....attfånågonattställaavegetintresseochdetärendirektfarafördistriktet.I
dezonernakommerviattinföraettrullandeschema,menklubbmedlemmari1och7,visst
ärdetbättremedettfrivilligtengagemang,ellerhur?
GLT
OmDuärintresseradattblidennyautbildningssamordnarenidistriktetkontakta1VDG
[email protected]
DeGlömdaBarnen2
DeGlömdaBarnendärvisamlarinhjälpmedeltillvårverksamhetiTurkietfördeSyriska
flyktingbarnenharhittillssamlatinSEK2,3miljoner.FörraåretunderDGB1samladeviin
SEK5miljoner.Snällaförsöksamlainlitemer.Denhjälpviförmedlarbehövsverkligen.Det
finnsmerinformationpåMDshemsidawww.lions.se
Riksmötet2017iUpplandsVäsby
Riksmötet2017närmarsigmedstorstegochviiRMgruppengårnuini"stabsläge"med
tätareavstämningarochmöten.Detblirstortochmäktigt.FörberedelsearbetetinförRM
2017påbörjades2013.Ettannat"gottexempel"påhurettzonprojektförfleraklubbar
närmrevarandra.
KulturstipendiatRM2017
ViharfåttettantalförslagtillkulturstipendiumattdelasutunderRM2017.Detdistriktdär
därarrangerandeklubbarfinnsdelaralltidutettkulturstipendiumisambandmedRM2017.
Vårtdistrikt101UharbeslutatattdelautupptillSEK25000.Detfinnsfortfarandetid
kvar,2017-03-15,attansökaomochnomineratillRMskulturstipendium,-ier.
LCIForward
Huvudtalarevidinledningenavmötesförhandlingarnaden20:emajärPIDSveinBerntsen.
DethandlaromdetLCIochLionssominledernästasekel.Fördennyfiknesomvillförbered
siggåinpåLionsinterntionellahemsida,klickaframSvenskapåglobenlängstupptillhöger
ochklickainpåLCIforward.DärhittarDuyoutubeclip,presentationerochintressanttext.
www.lionsclubs.org
Lösenord
Påminneromhemsidanslösenord:
101U
Användarid: 101uLösen:
thorbjornellerthorbjörn
MD101
Användarid: 101uLösen:
thorbjorn,endast.
Dethänderi101Uundervåren-kalendarium
Mars25
DistriktsmöteiUppsala.Kallelseutsändochdagordningkommer
snart.
Maj13
egentligen Maj19-21
lika
DistriktsrådsmöteiÄngskär.Detbörjar13.00ochinleds
medenlunch12.00.Dageninledspåmorgonenmedattettantal
zonerförlagtsinazonmötentillÄngskär.
RiksmötetiUpplandsVäsby.Jagvillspecielltniseromnikanvara
medpådeseminariersomärundereftermiddagenden19/5.Alla
intressantochviktiga.
LionsQuest 13.00-14.30
Framtidsgruppen14.30-16.00
DeGlömdaBarnen16.00-16.30
Juni30-Juli4
LionsClubsCentennialConventiChicago
PRESSSTOPP
STOPP
PRESSSTOPP
PRESS
Idagunderkvällenden28/2togvårGROMattiasÖbergtillsammansmedHjälpkommittén
beslutetattSEK225000tillSudan,SomaliaochKenyaförattmedverkatillattlindraden
svältkatastrofsompågårdär.Merinformationkommerinomkort.
DGThorbjörnBengtsson2017-02-28