Blandningskärl - RSK Databasen

Blandningskärl
Drift- och skötselanvisning
utsatt att den erhåller:
nläggningens funktion,
ång per år kontrollera
rvera att antalet starter
t. Den situationen
används har felaktig
v underhållsfri. ett
onterad med membranv rent vatten märks
2 bar under pumpens
, dvs pumpen förlorar
är 1,5 bar så skall luftgens elektriska del un-anläggningen startas,
oll av tex nätspänning.
ontroll av membranhyanens elektriska och
tid vara tom på vatten.
tion, brända kontakter
v samma typ som finns
rtlöpande kontrolning samt avtappning
den. avvikelser från
på ett vanligt bildäck.
er på driftstörningar.
ängre perioder kan utan
brunnspumpar
r per månad förhindrar
astnar pga. avlagringar.
ras i sval lokal och vertirollera motorns fyllning
temet ej fastnat. en rätt
har alla förutsättningar
utsatt att den erhåller:
nläggningens funktion,
ång per år kontrollera
rvera att antalet starter
t. Den situationen
används har felaktig
onterad med membran2 bar under pumpens
är 1,5 bar så skall luft-anläggningen startas,
ontroll av membranhytid vara tom på vatten.
v samma typ som finns
ning samt avtappning
vpå
underhållsfri.
ett
ett vanligt bildäck.
v rent vatten märks
, dvs pumpen förlorar
brunnspumpar
gens elektriska del unoll av tex nätspänning.
anens elektriska och
tion, brända kontakter
rtlöpande kontrolden. avvikelser från
er på driftstörningar.
ängre perioder kan utan
r per månad förhindrar
astnar pga. avlagringar.
ras i sval lokal och vertirollera motorns fyllning
temet ej fastnat. en rätt
har alla förutsättningar
utsatt att den erhåller:
nläggningens funktion,
ång per år kontrollera
rvera att antalet starter
t. Den situationen
används har felaktig
onterad med membran2 bar under pumpens
är 1,5 bar så skall luft-anläggningen startas,
ontroll av membranhytid vara tom på vatten.
v samma typ som finns
ning samt avtappning
på ett vanligt bildäck.
brunnspumpar
reKoMMenDeraD
unDervattensKabel
h07rn-f
Motor kW
3 x 400 V
0,55
1,7
0,75
2,2
1,10
3,0
1,50
4,0
Amp
Djupbrunnspump.
effekt och märkström
Djupbrunnspump: Maximal kabellängd i
säkerhetsinstruktion
meter avstånd pumpmotor – mätarcentral
Instruktion
installation och drift av roterande maskiner och apparater kan vid icke fackmässig
och oriktig
hantering
Kabeldimensionering
enligt tabellerna
är vår
generella
ge upphov till omfattande
person- djupbrunnspumpens
och materialskador.
rekommendation
för att garantera
bidra
till en säker
arbetsmiljö
samt enoch
ökad avvikande
livslängd det till systemet.
1.goda
Placera
kärlet
på plats
anslut
funktion
under
normala
förhållanden.
hos den levereradesom
materielen
genompå
attelnätet,
observera
driftsförhållanden
spänningsfall
drift
2.
Fyll
kärlet
med
önskad
mängd
vatten och glykol.
följande
varningssymboler.
via elverk, varvtalsreglering med frekvensomriktare m
3.
Öppna
m kan
medförablandningsventilen.
annan dimensionering lokala starkelektrisk
anslutning
strömsföreskrifter
skall
beaktas. får enbart göras av
4.
Stäng avstängningsventilen.
behörig elektriker i enlighet med starkMotor kW strömsföreskrifterna.
3 x 400 V
5. FARA
Säkerställ att pumpen
är fylld med vatten.
2,5 mm
4,0 mm
6,0 mm
1,5 mm
6.0,55
Blanda246
vätskorna
genom
att
starta pumpen.
pumpa
än
de– pumparm aldrig
– andra vätskor
–
na
är
avsedda
för.
Detta
gäller
i
synnerhet
7.0,75
Öppna200avstängningsventilen.
m
333 m
–
–
eldfarliga, explosiva eller frätande vätskor.
m
244 m maximalvärdena
390 m
–för tryck
8.1,10
Stäng 146
blandningsventilen.
överskrid
aldrig
FARA
180 m
290 mrörsystem
mskall så att luft kommer in.
ochmtemperatur.
trycksatta
9.1,50
Se till 109
att
locket
på
kärlet
är 435
öppet
alltid förses med godkänd säkerhetsventil.
10.
Fyll påvidsystemet.
reKoMMenDeraD
arbete på pumpen
(apparaten)
Motor
kW 3 x skall
400 V
arbetsskyddsbrytaren vara frånslaAmpkärlet.
11.unDervattensKabel
När dualltid
är
klar,
töm
och
rengör
gen.
2
2
h07rn-f
2
0,55
2
1,7
0,75
2,2
läs alltid den medlevererade
montage Djupbrunnspump.
föreskriften. om den1,10
har förkommit
3,0 eller
effekt ochKärlet
märkström
förstörts,
kontakta
VARNING
är
inteoss.
avsett för
1,50
4,0 att förvara
glykol i eftersom vätskan kan ändra karaktär vid syrekontakt.
tryckkärl monterade i pumpanläggningar
och rörsystem skall vara typgodkända av
säkerhetsinstruktion
ackrediterat
kontrollorgan
i enlighet
med
installation och
drift av roterande
maskiner
och aparbetsmiljölagen
3 kapitlet
, 8 hantering
paragraparater
kan vid
icke fackmässig
och oriktig
VARNING
fen.
typgodkännandenumret
skall
vara
ge upphov till omfattande person- och materialskador.
angivet
på tryckkärlet
leverantören
bidra till en säker
arbetsmiljö
samtoch
en ökad
livslängdär
på anmodan
skyldig
att överlämna
giltigt
hos den levererade
materielen
genom
att observera
typgodkännandecertifikat.
Pumpen
kräver
nästan inget underhåll.
följande varningssymboler.
Självsugande pump
Om
pumpen täpps till ska den sköljas igenom. En eventuell tilltäppning
3
beror
på att filtren
intekabellängd
fungerari effektivt och/eller att de saknas helt. Återställ funktionen genom att skölja den
Djupbrunnspump:
Maximal
elektrisk
anslutning får
enbart göras av
meter avstånd
pumpmotor
– mätarcentral
invändigt.
Montera
sedan
och starta pumpen.
behörig
elektriker
i enlighetfiltren
med starkströmsföreskrifterna.
•Kabeldimensionering
Om
det
finns
risk
för
temperaturer
FARA
enligt tabellerna är vår generella under fryspunkten ska pumpen tömmas helt.
för
att
garantera
djupbrunnspumpens
•rekommendation
Om pumpen
ska
förvaras
under
längre tid, exempelvis under vintern, är det tillrådigt att tvätta ren pumpen pumpa aldrig
andra
vätskor
än
de pumpargoda funktion
normala
naunder
är avsedda
för.förhållanden.
Detta
gäller
iavvikande
synnerhet
driftsförhållanden
med vatten,
tömma
den
och
placera
den på en torr plats.
som spänningsfall
elnätet,vätskor.
drift
eldfarliga,
explosiva ellerpå
frätande
elverk, varvtalsreglering
med
frekvensomriktare
m
•viaFARA
Innan
pumpen
åter
används
ska
du
kontrollera
att pumpen fungerar obehindrat genom att starta den en överskrid aldrig maximalvärdena för tryck
m kan medföra
dimensionering
lokala
starkochannan
temperatur.
trycksatta
rörsystem
skall
strömsföreskrifter
kort stund,
ca
1-2
sekunder.
skall beaktas.
alltid förses
med godkänd säkerhetsventil.
•Motor
FyllkWdärefter
med
vätska
vid arbetepumpen
på pumpen
skall och förbered igångsättningen.
3 x 400(apparaten)
V
alltid arbetsskyddsbrytaren vara frånsla
2,5 mm
4,0 mm
6,0 mm
1,5 mm
gen.
0,55
246
–
– insugningsfunktion
–
Förm att pumpens
ska fungera måste pumpen alltid fyllas helt med vätska. Pumpen
läs m
alltid den
montage0,75
200
333 medlevererade
m
–
–
får
inte
köras
torr.
Tillverkarens
garanti
bortfaller vid skador orsakade av torrkörning av pumpen. föreskriften.
om
1,10
146
m
244
m den har
390förkommit
m
– eller
förstörts, kontakta
oss.pumpen är fullständigt fri från läckage: rör som inte är helt täta suger in luft som förhindrar VARNING Kontrollera
att
1,50
109 m
180 m
290 m
435 m
att
pumpen
fungerar
tillfredsställande.
tryckkärl
monterade
i pumpanläggningar
2
2
2
2
reKoMMenDeraD
Motor kW 3 x 400 V
och rörsystem skall vara
typgodkända av
unDervattensKabel
Amp
ackrediterat kontrollorgan i enlighet
med
Felsökningstabell
h07rn-f arbetsmiljölagen 3 kapitlet
, 8 paragra0,55
1,7
VARNING
fen. typgodkännandenumret skall vara
0,75
2,2
Fel
Orsak
angivet på tryckkärlet och leverantören
är
Djupbrunnspump.
Åtgärd
3,0 giltigt
anmodan skyldig 1,10
att överlämna
effekt ochpå
märkström
Motorn
startar
inte 1,50 • Eltillförsel
4,0
typgodkännandecertifikat.
säkerhetsinstruktion
saknas
3
• Pumphjulet är blockerat
• Termostaten har utlösts
installation och drift av roterande maskiner och apparater kan vid icke fackmässig och oriktig hantering
ge upphov till omfattande person- och materialskador.
Pumpen
suger
inte samt en ökad
• livslängd
Bottenventilen är inte nedsänkt i vattnet
bidra
till en säker
arbetsmiljö
hos den levererade materielen genom att•
observera
Det finns inte vatten i pumphuset
följande varningssymboler.
FARA
• Luft i insugningsröret
läcker
är tilltäppt
elektrisk anslutning får enbart
av
•göras
Bottenventilen
behörig elektriker i enlighet med stark•
Bottenventilen
strömsföreskrifterna.
Pumpenpumpa
stannar
•deInsugningsfiltret
är smutsigt
aldrig vid
andra vätskor än
pumparna är avsedda
för. Detta gäller
i synnerhet
mycket lågt
vattenflöde
•
Vattennivån
sjunker
snabbt
eldfarliga, explosiva eller frätande vätskor.
•
Reducerad
pumpkapacitet
på grund av
överskrid
aldrig
maximalvärdena
för
tryck
FARA
och temperatur. trycksatta rörsystem skall
främmande
föremål
alltid förses med godkänd säkerhetsventil.
• Kontrollera spänningen
• Nedmontera den hydrauliska delen och
kontrollera att pumphjulet kan rotera fritt.
Sätt sedan tillbaka delen korrekt
• Sänk ned bottenventilen i vattnet
• Fyll på vatten genom insugningsröret
• Kontrollera om insugningsröret läcker
• Rengör bottenventilen
• Rengör filtret
• Rengör filtret
• Sänk ned bottenventilen ytterligare
• Rengör pumpen och byt ut slitna delar
vid arbete på pumpen (apparaten) skall
alltid arbetsskyddsbrytaren vara frånslagen.
läs alltid den medlevererade montage-
Det
är förbjudet
utföra
föreskriften.
om den har att
förkommit
ellerunderhåll då pumpen är i bruk. Pumpen måste vara ansluten via en förstörts, kontakta oss.
VARNING jordfelsbrytare
VARNING
tryckkärl monterade i pumpanläggningar
och rörsystem skall vara typgodkända av
ackrediterat kontrollorgan i enlighet med
arbetsmiljölagen 3 kapitlet , 8 paragrafen. typgodkännandenumret skall vara
angivet på tryckkärlet och leverantören är
på anmodan skyldig att överlämna giltigt
typgodkännandecertifikat.
3
Armatursats
Armatursats för att underlätta avtappning av system samt mäta trycket vid påfyllning av system.
Kulventil
Om kulventilen inte används kontinuerligt ska den motioneras 1–2 gånger per år. Ventilen är försedd med
efterdragbar mutter (s k glandmutter). Om ventilen läcker i spindeln gör enligt följande:
1. Ta bort handtaget
2. Dra försiktigt åt glandmuttern tills läckaget upphör
3. Montera tillbaka handtaget
Tryckmätare
Är normalt underhållsfri
Samlingsrör i mässing
Är normalt underhållsfri
2016–106
Distribueras av Dahl Sverige AB
Teknisk Support
Telefon: 020-58 30 00
E-post: [email protected]
Altech betyder noggrant utvalda produkter
med hög kvalitet till bra pris.