Läs mera om program och resa dit i inbjudan.

VälkommentillNPH:sårsmöteiFinland07-09.06.2017
I senaste nummer av NPHT ingick redan en detaljerad information om NPH:s
årsmöte i Kouvola den 07-09.06.2017. Nedan ännu en sammanfattning av
mötesarrangemangen.
Området vi skall besöka, dvs Kymmene älvdal, ligger c. 150 km öster om
HelsingforsochutgörettFinlandsviktigastepappersindustriområden.
Vi samlas i en av områdets viktigaste orter, Kouvola, onsdagen den 07.06.2017
därviinkvarterarosspåHotelCumulusKouvola.Hotelletliggerraktframföroch
endast några hundra meter från järnvägsstationen. Kouvola är en relativt ung,
medelstor finländsk stad med c. 50000 invånare i det egentliga stadsområdet.
Denärbådeengammalgarnisionsstadochjärnvägsknutpunkt.
Medstartfrånhotelletkl17åkervibussc.30kmförattbekantaossmedVerla
fabriksmuseum, som sedan 1996 finns med på UNESCOs världsarvslista. Vi tar
ocksåmiddagenundersammaresa;denplanerastilldengamladirektionsvillan
KyminHuvilaiKuusankoski.
På torsdag morgon börjar vi med att ta bussen till UPM-Kymmenes
fabriksområde i Kuusankoski, endast c. 10 km från hotellet. Vi tillbringar
förmiddagenpå fabrikens klubbKoskela,därvihållerseminarietochårsmötet.
Efterdessablirdetfabriksbesökförelunchen,somocksådenordnaspåklubben.
Efterlunchenåkervividarec.40kmsöderuttillIngeroisfabriksområdedärvi
bekantar oss både med Ankkapurha industrimuseum och StoraEnsos
igångvarande kartongmaskin på samma ställe. Under resan passerar vi också
Myllykoski fabriksområde där det efter nedläggningen i slutet av 2011 inte
längrefinnsnågonindustriverksamhet.
Sent på eftermiddagen åker vi tillbaka till hotellet för att rusta upp oss för
festmiddagen,somviplanerarattordnapådengamlaOfficersmässeniKouvola.
Dess historia går tillbaka till perioden 1911-1914 då garnisionen byggdes för
dentsarryskaarmensbehov.
Fredag morgon åker vi c. 45 km ned till Kotka vid Finska vikens strand för att
bekanta oss med spåren efter norrmannen Hans Gutzeit. Han grundade här år
1872ensågsomblevbörjantillföretagetEnso-Gutzeit,dvsdenfinskadelenav
nuvarande StoraEnso. Efter Kotka industriområde besöker vi ännu den ryska
tsarens fiskestuga i Langinkoski, varefter vi startar resan tillbaka mot
Helsingfors, c. 135 km. Under resan tar vi lunch i Lovisa. Vi ankommer till
flygplatsenförekl16.
EnbeskrivningavbesöksmålenfinnspåannathållidettanravNPHT.
Hurreserman tillKouvola?
Man når Kouvola enkelt med tåg från Helsingfors. Dessa avgår från
huvudstationen flera gånger under dagen och resan tar drygt en timme tjugo
minuter.Förlämpligaavgångstidersewww.vr.fi/se.Föratthinnamedpåbussen
till besöket på Verla bör du ta ett tåg som avgår senast 15:13 från flygplatsen
och15:17frånHelsingfors.
OmmanflygertillHelsingforstarmanflygplatstågettillTikkurila/Dickursbydär
manbytertilltågetmotKouvola.ResanfrånflygplatsentillTikkurila/Dickursby
tarendastnågraminuter.
Inkvartering
VihargjortenblockbokningpåHotellCumulusKouvola,Kouvolankatu11,tillett
prisav87€/enkelrumoch96€/dubbelrum.Informationomhotellethittardupå
www.cumulus.fi.Dubokarsjälvdittrumurdenreserveradekontingentendirekt
frånhotelletpåadressen
Email: [email protected],
Tel: +35820048123
senast 08.05.2017. Efter detta datum upphör blockbokningen att gälla. Ange
kodenNPHdådukontaktarhotellet.
Anmälan
AnmäldittdeltagandetillBjörnKrogerus,[email protected],helstföre
08.05.2017.Angedåocksådineventuellaföljeslagaresnamn.Angeävenomdet
ärnågonprogrampunktduintetänkerdeltai,annarsutgårviifrånattdudeltar
iallt.
På vanligt sätt betalar var och en sina kostnader för kost och logi vartefter de
uppstår. Dessutom kommer vi att samla in en summa på 20€/person för att
täckainträdesavgifternatilldeolikamuseerna.
Vihoppasattsåmångasommöjligttartillfälletiaktattbekantasigmeddenna
intressantadelavFinlandiförsommargrönska!
Jan-ErikLevlin
[email protected]
+358-40-5116049