Kardiovaskulära Vårmötet

19:e Svenska
19:e Svenska
Kardiovaskulära Vårmötet
Kardiovaskulära Vårmötet 26-28 april 2017, Malmö Live
26-28 april 2017, Malmö Live
INFLYTTNINGSTIDERDEMONTERINGSTID
Tisdag 25 april kl. 08.00-17.00 och onsdag 26 april kl. 08.00-10.00.
Fredag 28 april kl. 11.00-17.00
UTSTÄLLNINGENS ÖPPETTIDER
Utställningen är öppen under de tre mötesdagarnas öppettider. För mer exakta tider hänvisar vi till det vetenskapliga programmet.
HÖJDBYGGNATION - REKLAMEXPONERING
Standardhöjden för montrar är 2,5 meter. Har ni tänkt bygga en monter som överskrider standardhöjden måste ansökan skickas in för
godkännande till MKON innan den 28 februari.
MONTERMATERIAL - BYGGNATIONSREGLER
I monterytan ingår inget material. Undantaget är de ytor som står ‘rygg mot rygg’ till varandra, där ingår bakvägg.
Önskar ni beställa montermaterial går det bra via Malmö Mäss-Service. Sista datum för beställning innan förhöjd avgift är 5 april.
Kontaktperson för Mäss-Service: Lena Rosén Persson.
le[email protected] - direkt; 040-642 99 00 - växel; 040-30 67 20
TRANSPORT - GODSHANTERING
Måndag 24 april och tisdag 25 april kan vi ta emot gods på Malmö Live mellan kl 08.00-17.00.
Fredag 28 april kan gods/material avhämtas mellan 11.00- 17.00.
Observera att det inte finns någon truck på plats på Malmö Live. Lastbilar måste ha bakgavellift för att kunna lasta av pallar, vagnar.
Malmö Mäss-Service tar inget ansvar för gods som skickas till/från hallen.
Gods som är kvar efter 17.00 kommer att transporteras till Malmö Mäss-Service lager på utställarens bekostnad och detta kan
avhämtas på tisdagen den 2 maj på Malmö Mäss-Service lager.
Utställare/monterbyggare som inte avhämtat sitt gods i tid kommer att debiteras en lagringskostnad.
Utrymningsvägar får inte användas för in- och utflyttning utan lastkajen används för dessa ändamål. Varsamhet gentemot Clarion
Malmö Live’s golv, väggar, dörrar, glaspartier, hissar o.dyl. samt teknisk utrustning ska iakttas. Beställaren är ansvarig för skador som
uppstår i samband med deras beställning.
ADRESSERING AV UTSTÄLLARGODS
Mindre leveranser skickas till:
Större leveranser skickas till lastkaj:
Att: Konferensreceptionen, Kardiovaskulärt Vårmöte
Att: Konferensreceptionen, Kardiovaskulärt Vårmöte
-DITT FÖRETAGSNAMN--DITT FÖRETAGSNAMNClarion Hotel & Congress Malmö Live
Clarion Hotel & Congress Malmö Live
Dag Hammarskjölds torg 2Behringsgatan 3
211 18 Malmö211 18 Malmö
SwedenSweden
ANMÄLAN
All personal som deltager från ert företag ska anmälas. En monterpersonal ingår i kostnaden för er monteryta.
STÄD
Städning sker efter inflytt. Monterstädning under veckan kan beställas av monterservice.
EMBALLAGE OCH SKRÄP
Vänligen placera emballage och skräp i de burar som ställts ut i utställningsområdet. Har ni mycket avfall ska ni bokar extra
sophantering. Skulle detta inte följas kommer vi debitera hantering av emballage och skräp.
BEVAKNING - VAKT
Bevakning sker med patrullerande vakt i huset. Utställare ansvarar för sitt eget gods före, under och efter mötet.
BRANDSÄKERHET
Monterväggar och tak skall utföras i svårantändligt, brand-klassat samt av statens planverk godkänt material. Typgodkännande bör
finnas tillgängligt i monter/lokal. Trä, tex. spånskiva, plywood samt träfiberskiva (dock ej porös) godtas. Typ som används för dekoration
och tak måste vara inpregnerat mot brand. Detta gäller även dekorationer och skyltar mm. i frigolit. Övriga skyltar och dylikt bör göras
i brandklassad kartong. Ej tillåtna material är t.ex. wellpap, frigolit. Även material/ämnen som inte är nämda här men är av brandreaktiv
art är ej tillåtna. Stearin-, värmeljus och brinnande lyktor är inte tillåtna eftersom det kan orsaka rök, ånga eller högvärme. Det är ej heller
tillåtet att använda heliumballonger, såvida inte av Clarion Malmö Live godkänd brandvakt är tillsatt. Skydds- och brandinspektion kan
ske innan utställningens eller mötets öppnande alternativt under dess gång varvid uställare kan bli anmodad att avlägsna ej tillåten
byggnation eller föremål av ej tillåtna
UTRYMNINGSVÄGAR
Vi hänvisar till våra ritningar där utrymningsvägar är markerade. Dessa får under inga omständigheter blockeras, det skall vara minst 2
meter fri yta runt utrymningsdörrarna.
ALKOHOL
Det är inte tillåtet att bjuda på/sälja eller på annat sätt servera medhavd alkohol i montern om detta inte avtalats i förväg. Alkohol
som påträffas utan tillstånd kommer att beslagtas eftersom alkohollagstiftningen inte tillåter egen medhavd alkohol i Clarion Hotel &
Congress Malmö Lives lokaler.
ANSVAR
Om speciellt värdefull eller ömtålig utrustning används i samband med utställning rekommenderar vi att uställaren beställer bevakning
av utrustningen alternativt bokar vakthållning. påtar sig inget ansvar för utställningens varor, produkter, verktyg, m.m. vare sig före,
under eller efter arrangemanget. Utställaren har ansvar för all utrustning i montern både egen och hyrd under hela mässperioden.
Detta gäller även vid inhyrd vakthållning.
LOGOBILD
Ni får gärna använda er av vårmötets logga i samband med er marknadsföring. Se vår hemsida, under Utställning
APP - UTÖKAD FÖRETAGSINFORMATION
I år slopar vi programboken i tryckt format. All information om det vetenskapliga programmet, hallskiss,
utställarlista, abstract m.m. kommer att finnas i vår app.
I utställarlistan ges möjlighet för er att lägga in er företagslogga och vid klick på företagsnamnet kommer
deltagaren vidare till en sida med förtagsinformation, ca 400 tecken som ni själva fritt får formulera.
Här kan ni även lägga in kontaktperson, email och länk till företagswebb.
Kostnad är 4000 kr ex moms.
För bokning: sänd ett mail till [email protected], bifoga logga, fri text på ca 200 ord, email samt
webbadress som ni vill länka till.
KONGRESSTIDNINGEN
Tre dagsfärska tidningar trycks upp under Vårmötets dagar, delas ut på morgonen och
finns tillgänglig runt om i lokalerna. Deltagarna kan läsa om dagens föreläsningar,
intervjuer, sammandrag av gårdagens sessioner m.m.
Möjlighet till annonsering ges via Svensk Medicin AB, kontakt; Niclas Lindqvist,
[email protected]
Har ni frågor är ni varmt välkomna att ta kontakt med mig.
Charlotta Ekheim
Projektledare
MKON
0734-138101
[email protected]