Kriterier för hemvården

Kriterier för hemvården
fr. o. m 1.1 2017
Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Kriterier för hemvården
Funktionsförmåga
Servicebehov
Nedsatt funktion när det
gäller att sköta ärenden
(IADL) och tillfälligt
nedsatt förmåga att klara
av dagliga sysslor (ADL)
IADL och ADL brister och
riskfaktorer gällande
hälsotillståndet (t ex att
ramla, näringstillståndet)
Målsättning för servicen
Serviceform
Anpassning till hemmet
Tillfälligt,
efter sjukhusvård, tillfälligt under
nedsatt funktionsförmåga 10h/mån
på grund av sjukdom
Servicebehovet tillfälligt:
2 veckor – 1 månad
Servicesedel för
korttidsvård
eller Soite
hemvård
Långvarig nedsatt
funktionsförmåga som
föranleder behov av vård
Regelbunden,
stödd
hemvård
10h/mån
Med hjälp av rehabiliteringsbefrämjande
hemvård förbättras
personens
funktionsförmåga eller
åtminstone bevaras
Soite hemvård
Regelbunden,
övervakad
hemvård 1129 h/mån
Vård enligt en vård- och
rehabiliteringsplan som
uppgjorts tillsammans
med klienten, en anhörig
och hemvårdens skötare,
och som stöder klientens
boende hemma
Soite hemvård
Vård enligt en vård- och
rehabiliteringsplan som
uppgjorts tillsammans
med klienten, en anhörig
och hemvårdens skötare
och som stöder klientens
boende hemma
Kognitionsproblem, svår
Långvarig nedsatt
Regelbunden, Vård enligt en vård- och
minnessjukdom samt
funktionsförmåga, varvid
effektiverad
rehabiliteringsplan som
svåra ADL brister och
personen varje dag
hemvård 30uppgjorts tillsammans
riskfaktorer gällande
behöver hjälp av en eller
60 h/mån
med klienten, en anhörig
hälsotillståndet
två skötare med de dagliga
och hemvårdens skötare
funktionerna
och som stöder klientens
boende hemma
Somatiskt/fysiskt problem, Långvarig svårt nedsatt
Regelbunden, Med hjälp av rehabilitebehöver hjälp med alla
funktionsförmåga där
övervakad
ringsbefrämjande
funktioner, kan larma
personen behöver fysisk
hemvård 11hemvård förbättras
hjälp
hjälp med IADL och ADL
29 h/mån eller personens funktionsfunktionerna
effektiverad
förmåga eller åtminstone
hemvård 30bevaras så länge att vård
60 h/mån
dygnet runt behövs
endast i livets slutskede
Soite hemvård
Kognitionsproblem, lindrig
minnessjukdom samt IADL
och ADL brister och
riskfaktorer gällande
hälsotillståndet
Långvarig nedsatt
funktionsförmåga, varvid
personen behöver
åtminstone fysisk hjälp
med IADL eller ADL
funktionerna samt
verksamhet som aktiverar
minnet.
Kognitionsproblem,
Långvarig nedsatt
medelsvår minnessjukdom funktionsförmåga, då
samt svåra ADL brister och personen varje dag
riskfaktorer gällande
behöver hjälp av en eller
hälsotillståndet
två skötare med de dagliga
funktionerna
Servicemängd
Regelbunden,
effektiverad
hemvård 3060 h/mån
Soite hemvård
Soite hemvård
Sid 2 / 5
Hemvård
Hemvården inom Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite grundar sig på lagen om
klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000), socialvårdslagen (1301/2014) och
socialvårdsförordningen (607/83), folkhälsolagen (66/72), hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) samt
på lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster
för äldre (den s k åldringsvårdslagen 980/2012). Hemvårdens målsättning är att med hjälp av
rådgivning, handledning, att utföra vården och ett arbetsgrepp som främjar rehabilitering trygga att
personer med nedsatt funktionsförmåga kan bo i sitt eget hem så länge som möjligt.
Hemvårdens verksamhet är konfidentiell och personalen är bunden av tystnadsplikt. Till hemvårdens
personal hör yrkesutbildade inom social- och hälsovård, och de arbetar i yrkesövergripande samarbete
med andra sakkunniga inom social- och hälsovården.
Hemvården är avsedd för personer som på grund av nedsatt funktionsförmågan inte kan använda sig av
servicen inom den för alla kommuninvånare avsedda öppna vården. Hemvården baserar sig alltid på en
bedömning av klientens funktionsförmåga och hälsotillstånd. På basen av det görs en individuell
bedömning av behovet av vård och hjälp. Klientens funktionsförmåga bedöms med hjälp av mätare av
funktionsförmågan.
Hemvården riktas in på klienter och som behöver mest vård, omsorg och sjukvård och som uppfyller
kriterierna. Med hjälp av individuellt planerad omsorg handleder, stöder och hjälper man klienten att
självständigt eller med hjälp av stöd klara av sina dagliga funktioner och sin vård. Bedömningen av vårdoch hjälpbehovet är kontinuerligt och målet är att rehabilitera klienten och att behovet av vård och hjälp
ska minska/upphöra. Anhöriga och närstående handleds och uppmuntras i att delta i vården och omsorgen.
Hemvården inom Soites, Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommuns, område arbetar
huvudsakligen i två skift sju dagar i veckan.
Att ansöka om hemvårdstjänster
Man ansöker om hemvård genom att kontakta Hemvårdens verksamhetshandledningscentral där man gör
en preliminär kartläggning av behovet av vård och omsorg. På basen av kartläggningen hänvisas klienten till
rätt hemvårdsområde, eller om kriterierna för hemvård inte uppfylls till verksamhetshandledningscentralen
för närmare bedömning av servicebehovet. Behovet av vård och omsorg kan framställas av klienten själv,
en anhörig eller en annan närstående eller samarbetspart. Behovet av hjälp/stöd för en klient över 75 år
bedöms senast på den sjunde dagen efter att kontakt tagits. Brådskande bedömning görs genast.
Hemvårdens mängd och varaktighet bestäms individuellt och registreras i vård- och rehabiliteringsplanen
som görs upp tillsammans med klienten och vid behov med en anhörig/närstående. Hemvård förverkligas i
enlighet med den vård- och rehabiliteringsplan som uppgjorts tillsammans med klienten. Hemvårdens
avgift bestäms enligt familjens storlek, inkomster samt mängden service. För hemvården debiteras en
klientavgift som fastställts av Soites styrelse. Till hemsjukvård krävs ett läkarintyg. Inom hemsjukvården har
Sid 3 / 5
en sjukskötare huvudansvaret för att planera, genomföra, organisera och följa upp vården. För den
medicinska delen ansvarar en läkare.
Grunderna för beviljande av hemvård
Till hemvård kan antas en klient som inte klarar av sina dagliga funktioner självständigt eller med hjälp av
sina anhöriga och vars funktionsförmåga tydligt har blivit nedsatt. Klientens hemförhållanden bör motsvara
hans/hennes behov och trygghet och stöda att hen klarar sig hemma. Åt klienten anskaffas hjälpmedel som
är väsentliga för vården.
 Klienten behöver hjälp bl.a. med näring, skötsel av personlig hygien, påklädning och övrig grundskötsel
samt med förverkligande, uppföljning och bedömning av läkemedelsvård. Klienten behöver regelbunden,
huvudsakligen daglig, vård och omsorg som kräver specialyrkeskunskap inom hälsovård under en längre tid.
Klienten klarar sig huvudsakligen med hjälp av en person.
 Klienten behöver på grund av sina sjukdomar eller nedsatt funktionsförmåga sjukvård och kan inte
använda sig av hälsotjänster utanför hemmet.
 Klienten sköts av sina anhöriga. De anhöriga behöver hemvård som stöd för sitt vårdarbete.
 Klienten har varit i sjukhusvård och därför konstateras förutsättningarna för att hen ska klara sig hemma
vara begränsade antingen tillfälligt eller permanent.
 Kostnaderna för servicen i hemmet bör inte varaktigt överskrida dygnspriset för anstaltsvård eller
effektiverat serviceboende.
Krav på arbetarskydd inom hemvården
Arbetarskyddslagen (738/2002) fastställer arbetsgivarens ansvar för säkerhet och hälsa i arbetsförhållandena. Arbetsgivaren måste sörja för att arbetstagaren i en annans hem inte utsätts för
olycksrisker, exponering eller för skadlig belastning.
 Det allmänna tillståndet hos en klient som är drogpåverkad undersöks och planerade vårdåtgärder
förverkligas när klienten nyktrat till.
 En gäst till klienten/anhörig som är drogpåverkad eller beter sig hotfullt när en skötare är närvarande
ombeds avlägsna sig från platsen till dess att skötaren har utfört åtgärderna för vård av klienten.
 Klienten får inte röka när en skötare är närvarande.
 Klienten använder de hjälpmedel som anvisats honom/henne.
• Gårdsplanerna är tillräckligt upplysta och sandade.
• Det finns redskap som främjar brandsäkerheten i hemmet.
Sid 4 / 5
 Trasiga el-apparater som finns i klientens hem och som skötarna använder/behöver som arbetsredskap
bör man låta reparera. Alla behövliga arbetsredskap bör vara i användbart skick och man bör ha beaktat
säkerheten.
 Till hemvården kan inte antas en klient som inte själv vill ha denna service, vars aggressiva beteende det
inte går att få kontroll över, eller som inte förbinder sig till samarbete, fastän hen förstår dess betydelse för
vården.
Sid 5 / 5