Handlingsplan för Matprofilering - Mjölby

1(2)
Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning
Datum
Diarienummer
2017-01-27
KS/2017:41
Handläggare
Eva Rådander
Tfn 0142-851 13
Kommunstyrelsen
Handlingsplan för Matprofilering
Bakgrund
Under 2015 och 2016 har arbetet pågått med att ta fram en nationell
livsmedelsstrategi på uppdrag av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Målet
med den nationella strategin är ökad svensk livsmedelsproduktion, ökat
värde av den svenska livsmedelsproduktionen samt ökad export av svenska
livsmedel.
Arbetet med Östergötlands regionala strategi har skett parallellt med
framtagandet av den nationella och den blev klar under augusti månad
2016. Den nationella strategin presenterades i januari 2017.
Mjölby kommun har under flera år lyft fram den omfattande agrara
produktionen i kommunen.
Kommunstyrelsen gav 2016 Tillväxtkontoret i uppdrag att arbeta fram en
handlingsplan som bidrar till att kommunens aktörer medverkar till ökad
produktion och konsumtion av kommunalt producerade livsmedel vilket
främjar ett livskraftigt Östergötland.
Mjölby kommun har som mål att öka kunskapen om svenskt- och
lokalproducerat livsmedel hos allmänheten. Som ett resultat av detta
förväntas handeln av svenskt- och lokalproducerat livsmedel öka i
kommunen. Mjölby kommuns livsmedelsprofilering är ett viktigt medel för
att uppnå detta mål.
I Mjölby kommuns vision slås fast att kommunen ska skapa utrymme för att
både människor, företag och naturresurser ska kunna växa och utvecklas på
ett hållbart sätt. Här finns goda förutsättningar att utveckla befintlig
produktion och förädling av mat, men också verka för nyetableringar.
Konkurrenskraften i hela värdekedjan behöver stärkas eftersom lantbruket
och livsmedelsindustrin är viktiga för kommunens utveckling, tillväxt och
sysselsättning.
Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY
Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13
Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20
Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
[email protected]
2(2)
Missiv
Datum
Diarienummer
2017-01-27
KS/2017:41
Sammanfattning
Tillväxtkontoret föreslår därför att bifogad handlingsplan antas för att
förstärka Mjölby kommuns livsmedelsprofil.
Beslutsunderlag
Missiv 2017 01 27
Handlingsplan matprofilering
Kommunstyrelse förvaltningens förslag till beslut
Handlingsplan för matprofilering godkänns.
___
Beslutet skickas till:
Tillväxtkontoret
Akten
Kommunstyrelsens förvaltning
Dag Segrell
Kommunchef
Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY
Eva Rådander
Marknadschef
Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20
Internetadress
Ba
www.mjolby.se
79
e-postadress
[email protected]
G
A
L
S
R
Ö
F
Analys och handlingsplan
för Mjölby kommuns
livsmedelsprofilering
2017-2019
1. Bakgrund
Under 2015 och 2016 har arbetet pågått med att ta fram en nationell livsmedelsstrategi på uppdrag
av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. l maj 2015 besökte landsbygdsministern Östergötland och
ytterligare fem län för att samla inspel till livsmedelsstrategin från olika delar av värdekedjan och
olika delar av landet. Målet med den nationella strategin är ökad svensk livsmedelsproduktion, ökat
värde av den svenska livsmedelsproduktionen, samt ökad export av svenska livsmedel. Den nationella livsmedelsstrategin förväntades vara färdig under 2016, men är av okänd anledning fördröjd.
Arbetet med Östergötlands regionala strategi har skett parallellt med framtagandet av den nationella. Till skillnad från den nationella blev Östergötlands livsmedelstrategi klar under augusti månad
2016.
Mjölby kommun har under flera år lyft fram den omfattande agrara produktionen i kommunen.
Kommunstyrelsen gav 2016 Kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan som bidrar till att kommunens aktörer medverkar till ökad produktion och konsumtion av lokalt
producerade livsmedel vilket främjar ett livskraftigt Östergötland.
Mjölby kommun har som mål att öka kunskapen om svenskt- och lokalproducerat livsmedel hos allmänheten. Som ett resultat av detta förväntas handeln av svenskt- och lokalproducerat livsmedel
öka i kommunen. Mjölby kommuns livsmedelsprofilering är ett viktigt medel för att uppnå detta mål.
I Mjölby kommuns vision slås fast att kommunen ska skapa utrymme för att både människor, företag
och naturresurser ska kunna växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Här finns goda förutsättningar att
utveckla befintlig produktion och förädling av mat, men också verka för nyetableringar. Konkurrenskraften i hela värdekedjan behöver stärkas eftersom lantbruket och livsmedelsindustrin är viktiga för
kommunens utveckling, tillväxt och sysselsättning.
Citat från Mjölbys vision
"Mjölby ska vara en kommun som är hållbar över tiden. Det innebär att vi ska hushålla med våra resurser så att kommande generationer får minst lika goda förutsättningar som nuvarande. Vår tillväxt
ska ske på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart.
2. Den regionala livsmedelstrategins syfte och fokusområden
Den regionala livsmedelsstrategin syftar till att öka produktionen och konsumtionen av livsmedel
producerade i Östergötland. Tillsammans verkar vi för ett livskraftigt Östergötland genom ökad innovation och utveckling i livsmedelssektorn. Den regionala livsmedelsstrategin delas i följande fokusområden:
Kund och konsument
 Konsumtion av regionalt producerade livsmedel är förutsättningen för att det ska finnas avsättning för produktionen.
 Kommunikation och kunskap mellan värdekedjans aktörer är bristfällig. Matchningen mellan
behov och möjlighet att få fram rätt råvara i rätt tid är akut.
 Kunder och konsumenters kunskap om svenska mervärden är avgörande för en ökad efterfrågan.
 Intresset för svenskt och närproducerat är stort och det behövs gemensamma satsningar för
att möta efterfrågan.
Konkurrenskraft
 Branschens konkurrenskraft är avgörande för en fortsatt produktion av livsmedel i länet.
 Lönsamheten är idag generellt sett låg. Branschen har låg attraktionskraft och det behövs fler
unga lantbruksföretagare.
 Alla parter och intressenter i livsmedelssektorn måste se potentialen och tillväxtfokus.
Offentlig upphandling
 Offentlig upphandling står för ca 4 % av den totala livsmedelsmarknaden i Sverige. Den förhållandevis lilla andelen har dock stor potential att göra skillnad för enskilda producenter och
för den regionala ekonomin.
 Marknaden präglas av ett fåtal stora leverantörer medan köparsidan är fragmenterad med
ett stort antal upphandlande myndigheter vilka köper relativt små volymer
 De senaste åren har det skett en positiv utveckling vad gäller andelen svensk mat i offentlig
upphandling i Östergötland men utvecklingspotentialen är stor. Det är komplext att styra den
offentliga upphandlingen så att det säkerställs att maten är producerad av svenska råvaror.
Trygghet
 Den svenska självförsörjningsgraden sjunker och det finns idag ingen målsättning för Sveriges
livsmedelsproduktion. Det finns heller ingen myndighet med samlat försörjningsansvar.
 Sverige har inte något beredskapslager och inte något civilförsvar. Om landet isoleras, om
transportsystemet inte fungerar eller om det saknas fossil energi kommer det att saknas tillgång på mat efter mycket kort tid.
Antibiotikaresistens och livsmedelssmittor
 Användningen av antibiotika för djur i Sverige är internationellt sett låg och det svenska antibiotikaresistensläget är gynnsamt. Det goda läget är resultatet av många års arbete med
fokus på att förebygga sjuklighet.
 Antibiotika i rent tillväxtökande syfte förbjöds i Sverige 1986 och inom EU 2006. I många
andra länder är sådan användning fortfarande tillåten.
 Mat producerad i Sverige bidrar till minskad risk för antibiotikaresistens och livsmedelssmittor.
3. Analys av livsmedelssektorn i Mjölby kommun
I november 2016 fanns drygt 2600 företag i Mjölby kommun. Många av dem har i någon form anknytning till livsmedel och i några av dessa fall är företagen ledande i landet på sitt område. Här följer
en kort analys av företagen i livsmedelssektorn.
Flest företag i Mjölby kommun, 609 stycken, återfinns inom jordbruk, skogsbruk och fiske som näringsgrenen kallas av Statistiska Centralbyrån. Därefter följer handel och byggverksamhet.
Näringsgren
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Utvinning av mineral
Tillverkning
Försörjning av el, gas, värme och kyla
Vattenförsörjning, avloppsrening avfallshantering och sanering
Byggverksamhet
Handel
Transport och magasinering
Hotell- och restaurangverksamhet
Informations- och kommunikationsverksamhet
Finans- och försäkringsverksamhet
Fastighetsverksamhet
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
Offentlig förvaltning och försvar
Utbildning
Vård och omsorg
Kultur, nöje och fritid
Annan serviceverksamhet
Förvärvsarbete i hushåll
Verksamhet vid internationella org., utländska ambassader o.d.
Uppgift saknas
Totalt antal företag
Antal företag
609
1
143
36
4
225
377
84
61
66
31
165
223
75
11
96
84
137
154
0
0
41
2623
Det fanns 465 jordbruksföretag i november 2016 i Mjölby kommun. Majoriteten, 202 stycken, bedriver blandat jordburk. Näst största gruppen av jordbruksföretag, 138 stycken, odlar spannmål, grönsaker och potatis. Tredje största gruppen av företag bedriver husdjursskötsel.
Bransch
Odling av ett- och tvååriga växter
Odling av spannmål (utom ris) baljväxter och oljeväxter
Potatisodling
Odling av grönsaker(köksväxter) på friland
Odling av grönsaker(köksväxter) i växthus
Odling av prydnadsväxter i växthus
Odling av övriga ett- och tvååriga växter
Odling av fleråriga växter
Odling av plantskoleväxter
Odling av plantskoleväxter i växthus
Odling av plantskoleväxter mm på friland
Husdjursskötsel
Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur och mjölkras
Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar
Uppfödning av hästar och andra hästdjur
Uppfödning av får och getter
Uppfödning av smågrisar
Uppfödning av slaktsvin
Äggproduktion (för försäljning)
Uppfödning av fjäderfä ej äggproduktion
Uppfödning av andra djur
Blandat jordbruk
Service till jordbruk och bearbetning av skördade växter
Service till växtodling
Service till husdjursskötsel
Jakt och service i anslutning härtill
Totalt
Antal företag
138 varav
81
27
9
1
4
16
1
2
1
1
73
12
15
15
8
4
6
7
2
4
203
47
24
23
1
465
Trots att det inte finns många företag i kommunen som föder upp fjäderfä eller har äggproduktion
som huvudnäring är Mjölby enligt Jordbruksverket den kommunen i landet med näst flest höns.
Mönsterås kommun har 458 000 höns och Mjölby 423 000.
I kommunen finns också ett av landets större företag (sett till omsättning) som föder upp smågrisar.
Den dominerande juridiska formen bland jordbruksföretagen är enskild näringsverksamhet följt av
aktiebolag.
Juridisk form
Enskild näringsverksamhet
Aktiebolag
Enkla bolag
Handels- och kommanditbolag
Övriga
Alla företagen i
Mjölby kommun
73 %
20 %
5%
2%
0%
Jordbruksföretagen i
Mjölby kommun
51 %
37 %
2%
2%
8%
Jordbruksföretagens åldersfördelning ser annorlunda ut mot genomsnittet för alla branscher i kommunen. Endast 10 % av jordbruksföretagen är 0-3 år gamla. Motsvarande siffra för alla branscher är
20 %.
25 % av jordbruksföretagen är 4-14 år gamla och 65 % är äldre än 15 år. 33 % av alla företagen i
kommunen är 4-14 år gamla och 47 % är äldre än 15 år. Jordbruksföretagen är alltså generellt sett
äldre än genomsnittsföretagen i kommunen.
366 jordbruksföretag motsvarande 79 % har ingen anställd. 16 % har 1-4 anställda, 2 % har 5-9 anställda och 1 % har 10-19 anställda. För 1 % saknas uppgift.
Under de senaste fem åren har antalet sysselsatta inom jord- och skogsbruket ökat med 50 personer.
Andelen sysselsatta inom branschen ligger mellan 3,9 % till 4,3 %. Motsvarande andel i riket är endast 2,2 procent.
Antal sysselsatta
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
443 397 422 442 443 456 439 460 477 493
Det finns ett tiotal företag i Mjölby kommun som har livsmedelstillverkning som huvudnäring. Några
av de större är:
Företag
Produktion
ASM Foods AB
tillverkning av choklad och chokladkonfektyrer
juice- och safttillverkning
charkuteri- och annan köttvarutillverkning
bageri
kräftkokning
bageri
bageri och konditori
Bouquet Saft & Vinjäst AB
Fåddman AB
Lantmännen Unibake Sweden AB
Marcuskräftan AB
Switsbake Int AB
Väderstad Centralkonditori AB
Antal anställda i
kommunen
140
3
65
42
2
25
10
I kommunen finns 25 företag som har partihandel med livsmedel som huvudnäring, exempelvis
Företag
Handel
Svensk Honungsförädling AB
Förädlar och säljer honung (Sveriges
största förädlingsanläggning för svensk
och importerad honung)
spannmålsmottagning och utsädesanläggning
handel med spannmål och utsäde
försäljning av djupfrysta livsmedel
packning och försäljning av frukt och
grönsaker
tillverkning och försäljning av majonnäsbaserade sallader och såser, samt
skivning av smörgåsmat
Lantmännen ekonomisk förening
Forsbecks Eftr. AB
Ecab Djupfryst AB
Svegro AB
AB Mantorpsköket
Antal anställda i
kommunen
5
9
35
8
15
15
I kommunen finns nästan 30 företag som har detaljhandel med livsmedel som huvudnäring. Några
exempel är City Gross Sverige AB i Mantorp, Lundbyhallen AB i Mjölby, Stocken Livs i Mjölby AB (ICA),
Systembolaget i Mjölby, Willys AB i Mjölby och Östenssons Livs AB i Skänninge. I bilaga 1 återfinns en
komplett lista över handelsföretagen.
Vi kan konstatera att livsmedelssektorn är betydande i Mjölby kommun och har alltid varit så historiskt sett tack vare den bördiga östgötaslätten. Det gäller såväl sett till antalet företag som den relativa sysselsättningen jordbruket svarar för i kommunen.
4. Handlingsplan
Den regionala livsmedelsstrategins 12 mål:
1. Öka kunskapen om svenska mervärden genom utbildning till handeln, besöksnäringen,
restauratören och konsumenten.
2. Öka utbudet av svensk- och lokalproducerade livsmedel i handeln, på restaurangen och genom grossisten.
3. Öka informationsflödet i värdekedjan från tallrik till produktion (viktigt att utgå från kundens
efterfrågan istället för produktionens möjligheter).
4. Samtliga aktörer med koppling till livsmedelssektorn i Östergötland har tydligt tillväxtfokus.
5. Livsmedelssektorn är en attraktiv och välkänd näring i Östergötland.
6. Vreta Kluster är ett kunskapscentrum för affärsutveckling.
7. Kommunen har en antagen och kontinuerligt uppdaterad måltidspolicy eller motsvarande.
8. Till år 2025 upphandlas > 80 % livsmedel som är producerade i Sverige med delmål att till år
2020 upphandlas > 60 % livsmedel som är producerade i Sverige.
9. Till år 2025 upphandlas > 50 % lokalproducerade livsmedel med delmål att till år 2020 upphandlas > 30 % lokalproducerade.
10. Öka kunskapen om behovet av försörjningsberedskapen.
11. Minska användningen av fossil energi i livsmedelskedjan.
12. Öka konsumtionen av antibiotikafria livsmedel.
Utifrån dessa 12 mål och analysen på föregående sidor föreslås följande handlingsplan för att förstärka Mjölby kommuns livsmedelsprofil. Flera av punkterna 7-12 ovan behandlas i Service- och teknikförvaltningens måltidsstrategi och inte i denna handlingsplan.
Regionala livsmedelsstrategins mål.
1. Öka kunskapen
om svenska mervärden genom utbildning till handeln, besöksnäringen, restauratörer och konsu-
Aktiviteter för Mjölby kommun



Synliggöra och förmedla mervärdet
till konsumenten genom seminarieprogram.
Kommunen odlar grönsaker i krukor
för att inspirera till odling och kunskapsinhämtning.
Aktivt arbeta för att aktivera koloni-
År 2017
X
År 2018
År 2019
X
X
X
X
X
menter


2. Öka utbudet av
svensk- och lokalproducerade livsmedel i handeln, på
restaurangen och
genom grossisten







lotter.
Dela ut potatis på Linköping City Airport två gånger per år.
Informera samtliga förvaltningar och
företagarföreningar om syfte och mål
med matprofilen.
Skapa affärsnätverk mellan cityaktörer, restauranger och producenter.
Samverka och starta nätverk mellan
livsmedelsbutiker och livsmedelsproducenter för att marknadsföra samt
öka utbudet och efterfrågan av lokalt
producerat livsmedel.
Verka för att restaurangerna ska ha
mer närodlat på sina menyer genom
mera kunskap om utbudet, bl.a. genom studiebesök hos producenterna.
Seminarier där kunskap om mervärdet tydliggörs.
Öka samarbetet mellan producenter
och kommunen.
Vid representation bör maten i så
stor utsträckning som möjligt vara
närproducerat, vilket också ska
kommuniceras till gästen.
Genomföra ”Matvecka 43”. Kommunens olika förvaltningar uppmärksammar maten, tillsammans med företag i regionen genom olika aktiviteter.
Information i Mjölbys magasin, som
delas ut till samtliga hushåll, ska
handla om mat.
Delta på matmässan i Norrköping.
Synliggöra matprofilen på hemsidan.
Julkort i matens tecken.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Punkt 3: Öka informationsflödet i
värdekedjan från
tallrik till produktion (efterfrågan
styr produktion,
genom dialog mellan kund och producent)

Punkt 4: Samtliga
aktörer med koppling till livsmedelssektorn i Östergötland har ett tydligt
tillväxtfokus
Punkt 6: Vreta Kluster är ett kunskapscentrum för affärsutveckling

Delta med kontaktperson i det regionala arbetet.
X
X
X

Delta med kontaktperson
X
X
X



X
X
X
Handelsföretag i Mjölby kommun december 2016. Bilaga 1 till Analys och handlingsplan för Mjölby kommuns livsmedelsprofilering 2017-2019.
Företagsnamn:
Aktiebolaget Mantorpsköket
Alexandersson, Sven Inge
Allmix i Mjölby AB
Dk Produkter i Skänninge Aktiebolag
Ecab Djupfryst Aktiebolag
Elins Livs Gross Handel
Foodab i Linköping AB
Forsbecks Eftr. Aktiebolag
Hahn, Karl Göran Ingemar
Hanpi AB
Hydinge Södergård L AB
I. A. Produkter
Järlesäter, Erika
Jute, Tommy
Karlsson, Jan-Erik
Landelius, Berit
Lantmännen Ek För
Magnusson, Anders
Mwh Overseas Industrial Consulting AB
Nilsson, Stefan
Oscar Johansson
Rasp Enterprize Handelsbolag
Stallmagasinet Helena o Gustav
Svegro AB
Vintage 79 AB
Partihandel med:
Mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett
Andra livsmedel, bl.a. fisk, skal- och blötdjur
Andra livsmedel, bl.a. fisk, skal- och blötdjur
Frukt och grönsaker
Andra livsmedel, bl.a. fisk, skal- och blötdjur
Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak
Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak
Spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder
Socker, choklad och sockerkonfektyrer
Kött- och köttvaror
Kött- och köttvaror
Socker, choklad och sockerkonfektyrer
Kött- och köttvaror
Levande djur
Spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder
Mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett
Spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder
Frukt och grönsaker
Socker, choklad och sockerkonfektyrer
Kött- och köttvaror
Spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder
Andra livsmedel, bl.a. fisk, skal- och blötdjur
Spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder
Frukt och grönsaker
Drycker
Ort:
Mantorp
Mjölby
Mjölby
Skänninge
Mjölby
Mjölby
Mjölby
Skänninge
Väderstad
Mjölby
Mjölby
Mjölby
Väderstad
Mantorp
Mjölby
Mjölby
Skänninge
Mjölby
Mjölby
Mantorp
Mjölby
Skänninge
Mjölby
Skänninge
Mjölby
Företagsnamn:
Änglarummet Knutssons Kram
Bgf Butikerna i Mjölby AB
Candy City Handelsbolag
Caroline's Candy AB
City Gross Sverige AB
Detaljhandel med livsmedel:
Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Specialiserad butikshandel med konfektyrer
Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Varuhus- och stormarknadshandel, mest livsmedel, drycker och tobak
Ort:
Mjölby
Mjölby
Mjölby
Skänninge
Mantorp
Coop Butiker & Stormarknader AB
Fröjd Lindell, Helena
Hälsobutiken i Mjölby AB
I.M:s Servicebutik Aktiebolag
Lidl Sverige Kommanditbolag
Lundbyhallen Aktiebolag
Marcus Andersson Livs AB
M In Vest AB
Mjölby Livs
Mjölby Orientlivs och Hälsokost Handelsbolag
Netto Marknad Sverige AB
Önnebo Lanthandel Kommanditbolag
Östenssons Livs Aktiebolag
Ostkänslan Handelsbolag
Patrik Dolk Försäljnings AB
Skänninge Saluhall AB
Stigs Blommor
Stocken Livs i Mjölby AB
Sweet Ri-Co AB
Systembolaget Aktiebolag
Tommy Lejon Närlivs AB
Willy:s AB
Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Specialiserad butikshandel med hälsokost
Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Specialiserad butikshandel med konfektyrer
Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel
Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker
Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel
Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker
Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Skänninge
Mantorp
Mjölby
Mjölby
Mjölby
Mjölby
Väderstad
Mjölby
Mjölby
Mjölby
Mjölby
Mjölby
Skänninge
Mjölby
Mjölby
Skänninge
Skänninge
Mjölby
Mjölby
Mjölby
Mjölby
Mjölby