Kallelse till sammanträde med Social

KALLELSE
Kallelse till sammanträde med Social- och arbetsnämnden
Dag och tid:
Plats:
2017-03-14 kl:18:00
KS-rummet, Kommunhuset, Partille
Val av justerare
Förslag: Marie Raask
Justeringsdag
2017-03-21
Ärende
Förslag
1.
Sammanträdets öppnande
2.
Val av justerare
Antecknas
3.
Circle of security - trygghetscirkelns
föräldrautbildning
Tjänsteskrivelse - Margareta Antonsson
Antecknas
4.
Uppföljning av verksamhetens resultat
Tjänsteskrivelse - Renée Thulin
Skickas ut senare!
Antecknas
5.
Sammanställning av kvalitetsuppföljning i
Treserva 2016
Tjänsteskrivelse - Ylva Friggerdal
Antecknas
6.
Ändring av belopp för högsta godtagbara hyror
Tjänsteskrivelse - Majed Shabo
Beslut
7.
Förvaltningschefen informerar
Antecknas
8.
Fadderuppdrag
Antecknas
9.
Inkomna handlingar och uppdrag
Antecknas
10.
Anmälan av beslut
Antecknas
11.
Anmälan av beslut i personalärenden
Antecknas
12.
Anmälan av protokoll
Antecknas
13.
Övrigt
14.
Sammanträdets avslutande
Anna Strand
Ordförande
KALLELSE
Sändlista
Ledamöter
Anna Strand (C)
Marie Raask (S)
Adam Algotsson (M)
Sofie Bichler (M)
Margareta Zettergren (L)
Ulla Lindgren (MP)
Vasvija Licina-Medic (V)
ordförande
vice ordförande
Ersättare
Vida Johansson (M)
Kristina Söderberg (M)
Eva-Christine Stenberg (L)
Markus Lund (KD)
Bahaddin Ali (S)
Katarina Bosetti Kristoffersson (S)
Leif Friberg (MP)
Förvaltningschef
Margareta Antonsson
Nämndsekreterare
Ylva Friggerdal
Controller
Renée Thulin
Utvecklingsledare
Majed Shabo
Revisor
Lars Lewander
Personalföreträdare
Kommunal
Vision
SACO