Dagordning Årsmöte 2017

Dagordning för årsmöte med Lunds lokalavdelning
Torsdagen den 9 mars 2017 på KG
Starttid: kl. 18:30 Sluttid: kl. 21:00
§1
Årsmötets öppnande
§2
Upprop och fastställande av röstlängd
§3
Val av ordförande för mötet
§4
Val av sekreterare för mötet
§5
Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallat
§6
Val av 2 justerare att jämte ordförande justera protokollet
§7
Val av rösträknare
§8
Godkännande av dagordning
§9
Behandling av styrelsens resultat- och balansräkning samt verksamhets- och
förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret
§ 10
Revisorernas berättelse för samma tid
§ 11
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
§ 12
Behandling av ärenden som styrelsen förelägger mötet
§ 13
Behandling av inkomna ärende/motioner
§ 14
Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar
§ 15
Behandling av styrelsens verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsräkenskapsår
§ 16
Val av ordförande för lokalavdelningens och dess styrelse
§ 17
Bestämmande av antalet styrelseledamöter och ev suppleanter
§ 18
Val av halva antalet ledamöter samt eventuella fyllnadsval
§ 19
Val av suppleanter
§ 20
Val av valberedning
§ 21
Val av 2 revisorer med personliga suppleanter
§ 22
Val av ombud till Regionstämman den 1 april 2017 i Karlskrona
§ 23
Övriga frågor och fika
§ 24
Föredrag och filmvisning om våra skidläger av Fredrik Möller, skidsektionen
§ 25
Mötets avslutande