Dagordning Läs här

Rö Folkets Hus- och Byalagsförening
DAGORDNING för årsmötet 12 mars 2017
1. Mötets öppnande
2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av ordförande för årsmötet
5. Val av sekreterare för årsmötet
6. Val av två protokolljusterare
7. Framläggande av verksamhetsberättelse för 2016
8. Framläggande av ekonomisk redovisning för 2016
9. Framläggande av revisionsberättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av medlemsavgift
13. Val av ordförande för en tid av ett år
14. Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år
15. Val av två ersättare som styrelseledamöter för en tid av ett år
16. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år
17. Val av två revisorer samt en suppleant för en tid av ett år
18. Val av två ledamöter i valberedningen samt en suppleant för en tid av ett år
19. Val av representant och suppleant i Landsbygdsrådet
20. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna ärenden. Väckt motion
21. Övriga frågor
22. Mötets avslutande