Ladda ner informationsblad

- Workshop
FAGER &
FORSBERG
Efter att i ett par år ha utbildat en rad kommuner och organisationer har
vi upptäckt att behovet av att få möjlighet att diskutera barn/ungdom/
familjer utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv fortfarande är stort.
socionom I leg psykolog I psykoterapeut
Frågor som uppstår är exempelvis: Hur omsätter man sin kunskap i
praktiken? I det dagliga arbetet med utredning, behandling,
familjehemsvård?
För att möta detta behov erbjuder vi nu workshop för arbetsgrupper.
Det specifika innehållet utformar vi efter den kunskap som redan finns
i gruppen och vad man vill fortsätta utveckla. Vi kan till exempel lyfta
viktiga begrepp och hur dessa kan användas generellt eller ägna oss åt
specifika ärenden man vill konsultera kring.
Varje workshop varar tre timmar men omfattningen anpassas utifrån
era behov. Man kan även kombinera utbildning med efterföljande
workshop.
Kontakt
Emma Fager 0730-221088
Lotta Forsberg 0703-906060
Mejl: [email protected]
Välkomna att besöka hemsidan för mer information:
www.klaraanknytning.se
Vilka är vi?
Emma Fager är socionom och har lång erfarenhet av att arbeta som
utredande socialsekreterare inom socialtjänsten, Helsingborg. År 2008
startade Emma Fager företaget KLARA anknytning AB. Arbetsuppgifterna
är främst utredningsuppdrag och föreläsningar men även enstaka
handledaruppdrag.
Lotta Forsberg är leg psykolog och har varit verksam inom förskola, skola
och socialtjänst. Idag arbetar Lotta Forsberg inom familjehemsvård samt
som psykoterapeut och handledare. Tillsammans med Emma Fager utför
Lotta Forsberg utredning och behandling på uppdrag av socialtjänst samt
erbjuder utbildningsdagar och föreläsningar.
- Utredning med psykologisk kartläggning
Under våra uppdrag kommer vi i kontakt med komplexa familjer där vår
gemensamma kompetens och flexibla samarbete hjälper oss att skapa
kontakt med barn och vuxna. Resultatet blir oftast en mycket god och
fördjupad bild av barn och förälder, deras mående, förälderns
omsorgsförmåga, individuella behov och behov för hela familjen.
Utredningen genomförs med hjälp av observationer, aktstudier, intervjuer
med föräldern, förskola eller skola samt barnsamtal.
Den psykologiska kartläggningen ger ytterligare kännedom om barnets
behov och/eller förälderns förmåga och omfattar områden som ångest,
tecken på depression och traumatisering hos barn och/eller förälder samt
utredning av barnets emotionella, sociala och kognitiva nivå.
Exempel när utredning kan användas:
- barn som visar tecken på oro, psykiskt ohälsa, inåtvändhet,
utåtagerande beteende
- barn/förälder med svåra upplevelser bakom sig
- hemflyttsbegäran
- Utbildning
När vi utbildar varvas våra erfarenheter och perspektiv som socionom
och leg psykolog. Gemensam utgångspunkt är anknytningsteorin och
vår mångåriga erfarenhet av hur kunskap kan höja kvaliteten inom
socialt arbete med både barn, föräldrar och familjehem. Det vi
förmedlar av teori, modeller och verktyg ska kunna komma till nytta
direkt i det dagliga arbetet inom utredning och behandling! Varje
utbildning skräddarsys därför efter behov där vår rekommendation är
två till tre dagar med möjlighet till hemuppgift mellan tillfällena.
Vi erbjuder
Teori: Föreläsning, övningar, fallbeskrivningar
✓ Anknytningens kvalitet påverkar utveckling
✓ Hur anknytningsmönster växer fram
✓ Vuxnas anknytningsstil
✓ Föräldraskap
✓ Mentalisering
✓ Affektreglering
✓ Trauma
Implementering: Att utreda och behandla med anknytningsrelevant
fokus
✓ Observationer av samspel
✓ Att se tecken på trauma
✓ Hur vuxnas anknytningsstil påverkar föräldraskap
✓ Familjehem; anknytning i vardagen
Bra upplägg med psykolog och socionom ihop
som kan belysa från olika perspektiv (Falköping 2015)
Många bra modeller, förklaringar och verktyg som
kommer att vara användbara i vårt jobb! (Landskrona 2016)
Oerhört nöjd med utbildningen. Bra föreläsare! (Kristianstad 2016)