samråd - Haninge kommun

2017-03-06
Dnr PLAN2012.15
Planavdelningen
Detaljplan för Dalarö 4:4
Dalarö
SAMRÅD
Ett förslag till detaljplan för Dalarö 4:4 har upprättats och finns tillgängligt för samråd och
eventuellt yttrande under samrådstiden 2017-03-06 – 2017-04-21.
Följande handlingar har upprättats till samrådet



plankarta med planbestämmelser
planbeskrivning
behovsbedömning med bilaga
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ett flerbostadshus för åtta lägenheter
i två plan med inredd vind.
Avsikten med samrådet är att få fram synpunkter som kan påverka detaljplanens
utformning. Efter remisstidens slut kommer detaljplan att revideras och slutligen
färdigställas för att sedan skickas ut på granskning. Ni har då på nytt möjliget att lämna
synpunkter. Om du är sakägare behöver du lämna dina synpunkter skriftligt för att senare
kunna överklaga detaljplanen.
Eventuella synpunkter på detaljplaneförslaget ska ha inkommit senast 2017-04-21 till:
[email protected] eller Haninge kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen,
Planavdelningen, 136 81 Haninge. Märk ert yttrande med PLAN.2012.15
Detaljplanens handlingar finns tillgängliga i Haninge kommunhus foajé, måndag – onsdag
8-17, torsdag 8-18 och fredag 8-15. Materialet finns även på kommunens hemsida,
www.haninge.se/dalaro44.
Frågor i ärendet besvaras av undertecknad planarkitekt på telefonnummer 08-606 90 14
eller e-post [email protected]
Vänligen
Tove Dåderman
Planarkitekt
Postadress
136 81 HANINGE
Besöksadress
Rudsjöterrassen 2
Telefon
Växel: 08-606 70 00
Direkt: 08-606
E-post
[email protected]
Postgiro
1265-8
Bankgiro
364-5975