Årsmöteshandlingar för 2016 - Södertälje

Södertälje - Nykvarn
Avs: Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn
c/o Lars Ljungdahl
Solhemsgatan 9
152 41 Södertälje
Vårprogrammet 2017
… finner du på omstående sida!
Kallelse till årsmöte och föredrag 2017-03-09
Kom och lyssna på Niklas Liljebäck från Öster Malma pratar om projektet Rädda Fjällgåsen Föredraget börjar 1830
därefter årsmöte. Vi bjuder på fika i pausen. Lokal: Södertälje stadshus.
Dagordning för årsmöte 2017
a)
Val av ordförande och sekreterare för stämman
b)
Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet
c)
Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
d)
Styrelsens verksamhetsberättelse samt Resultat och Balansräkning
e)
Revisorernas berättelse
f)
Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
g)
Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
h)
Val av ordförande i kretsen, tillika i styrelsen
i)
Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
j)
Val av revisorer och revisorsuppleanter
k)
Val av valberedning
l)
Ärenden som väckts genom motion
Styrelsens sammansättning 2016 hittar du på hemsidan samt verksamhetsberättelse och räkenskapsutdrag som läggs ut på hemsidan senast 2 veckor före årsmötet. Kontakta Lars Ljungdahl, 070-566 95 19 för vidare info.
Miljö- och naturåret 2016
Kära medlemmar,
Förluster av arter har under mänsklighetens historia aldrig varit större än nu! Sjuhundra km av Stora Barriärrevet är akut hotat p.g.a. den globala temperaturstegringen! Också människans ianspråktagande av allt
större markytor riskerar att minska viltet och utrota hela arter, t.ex. i Afrika. På hemmanplan har kretsen
propagerat för att markanvändningen i våra två kommuner ska ske på ett klokt och långsiktigt hållbart sätt,
t.ex. genom att ny bebyggelse läggs nära befintlig infrastruktur och på redan använd mark. Inte minst har vi
försökt motverka att strandnära områden exploateras för villabebyggelse, som inte bara påverkar livet vid
strandkanten utan också vattenlevande flora och fauna, t.ex. runt sjön Yngern och Mälaren.
Sedan flera år bedrivs projektet Rädda Fjällgåsen vid Noaks Ark i Bohuslän och på Öster Malma utanför
Nyköping. Niklas Liljebäck besöker vårt årsmöte och pratar om projektet 2017-03-09, och 2017-05-13 besöker kretsen Öster Malma Wildlife Park före årets kull sätts ut i Norrland. Tillfälle finns då att se också andra
and- och vadarfåglar.
Vi hoppas att dessa punkter och våra övriga arrangemang under våren 2017, i samband med de för medlemmar öppna styrelsemötena, ska locka Dig att bli aktiv i vår förening.
www.sodertalje.naturskyddsforeningen.se
Södertälje - Nykvarn
Program våren 2017
Även icke medlemmar är välkomna. Allt är gratis
OBS! Kontrollera på hemsidan före avfärd
12/1
Uppföljningsmöte om varg
Vi följer upp den välbesökta temakvällen om varg och Sveriges andra stora rovdjur. Därefter öppet styrelsemöte för alla
medlemmar. 1830 i Qulturum Sländan Nykvarn.
9/2
Medlems- och styrelsemöte
Passa på att diskutera Nykvarns natur- och miljövård med
Pernilla Barrud, som är kommunens miljöstrateg och miljöinspektör och Susanna Eriksson, miljö- och livsmedelsinspektör. Därefter öppet styrelsemöte för alla medlemmar. Kl. 1830
i ”Fuga” i Södertälje Stadshus.
9/3
Föredrag och Årsmöte
Torsten Larsson från Öster Malma pratar om projektet
Rädda Fjällgåsen innan årsmötet. Årsmötet hålls i Södertälje
Stadshus kl. 1830-2030, se omstående sida.
4 /5
Medlemsmöte om vår hotade flora och fauna
Rachel Carson påvisade 1962 med boken “Tyst vår” att många
arter utrotas pga utsläpp av gifter i naturen, och med klimatförändringarna är det nu ännu större risk än tidigare att vi
kommer att förlora en stor del av vår flora och fauna. Föredragshållare: Kimmy Jonsson från Naturskyddsföreningen.
Därefter öppet styrelsemöte för alla medlemmar. Kl. 1830 i
“Fuga” i Södertälje stadshus.
6/5
Kosläpp i Lina naturreservat
Nu är det dags för årets kosläpp i Lina naturreservat! Se mer
på kommunens hemsida. Kl. 10-14.
Vi samverkar med Södertälje kommun.
7/5
Fågelskådningens dag Tullgarn
Lördag 25 mars 2017 klockan 2030-2130 lokal tid släcker
världen för klimatet under Earth Hour – världens största
miljömanifestation. Kampanjen drivs av Världsnaturfonden
(WWF).
Ta med familj, vänner och lite fika och följ med på en tur runt
slott och parken under vägledning av skådare ifrån Södertälje. Stövlar och lite grövre kläder brukar behövas, finns kikare
så ta med den. Samling vid centralens parkeringsplats kl 0600
alt. vid Tullgarns slottsparkering cirka kl 0630. Se även www.
stjof.sormlandsornitologerna.se
Samarr. med Södertälje Ornitologiska förening.
31/3 (Prel) Uggleexkursion.
13/5
Vi åker tillsammans med Södertäljeornitologerna på en
kvällsutflykt för att lyssna efter ugglor i skogarna söder om
Södertälje. Samling kl. 1800 vid parkeringen vid Södertälje
Central för gemensam avfärd i bil. Hemkomst cirka kl. 0100.
Medtag matsäck, och glöm inte korven till lägerelden! Då
dagen är preliminär behöver vi anmälan till Håkan Hall
([email protected]) senast den 27 mars med info
om mobil dit vi kan SMS-a om utflykten blir uppskjuten eller
inställd pga olämpligt väder.
Besök hos årets kull av fjällgäss vid Öster Malma Slott kl. 1315. Mer information på hemsidan under april månad. Ansvarig: [email protected] Samåkning från Södertälje kl. 1145 i
mån av plats (anmäl senast 11/5).
19/3
6/4
Earth Hour – släck för en ljusare framtid
Projektet Naturen på lika villkor
Projektledaren Katrin Jones Hammarlund från Naturskyddsföreningen i Stockholms län presenterar det projekt som
går ut på att se över hur tillgängligheten ser ut i naturen för
personer som har någon slags funktionsnedsättning. Därefter öppet styrelsemöte för alla medlemmar. Kl. 1830 i ”Fuga” i
Södertälje stadshus.
1/4
Klädbytardagen
Sveriges största Klädbytardag och samtidigt Nordic Swap
Day. Skriv in datumet redan nu! Förra året bytte 58 000 plagg
ägare och 900 ideellt aktiva hjälpte till att anordna 112 klädbytaraktiviteter! Anmäl er till Klädbytardagen redan nu. Mer
info på hemsidan.
1/6
Vårutflykt till Öster Malma
Möte med föredrag om trollsländor
Vi avslutar säsongen med ett föredrag om trollsländor av
insektsfotografen Sven-Åke Kraft, bl.a. om deras livscykel och
om vilka arter vi kan se i våra trakter. Vi kommer att servera
en enkel måltid, varför vi behöver anmälan senast den 29
maj till Alf Claesson ([email protected]). Efter mötet tar vi om vädret tillåter en kort promenad i naturen för att
lyssna på kvällens fågelsång. Kl. 1830 i Båtklubbens klubbhus
vid Hökmossbadet, Nykvarn.
v31
Ängsvecka med slåtter, lär dig slå
Slåtter vid Skräddartorpskärret v31, skyltat från Tullgarnskrysset. Mer info på hemsidan. Ta med stövlar och ev.
redskap samt fika och lunch. Ingen anmälan.
Samarrangemang med Studiefrämjandet.
7/9
Medlems- och styrelsemöte
Öppet styrelsemöte från kl 1830 i Fuga Södertälje stadshus.
Kontakta oss!
Kontakta oss gärna via epost på [email protected] för tips på nya programpunkter, synpunkter
på planärenden o.d, eller direkt till:
ordf. Pehr Lind (remissansv. Nykvarn) 070-644 12 56, Lars Ljungdahl 070-566 95 19, Helena Hellman 072-368 23 87.
www.sodertalje.naturskyddsforeningen.se
Södertälje - Nykvarn
Avs: Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn
c/o Lars Ljungdahl
Solhemsgatan 9
152 41 Södertälje
Bornsjökilen
Kära medlemmar
Naturskyddsföreningen vill rädda området Älgbostad i
Nykvarn från exploatering. Området är en naturresurs vid
Yngerns strand och utgör en del av värdekärnan i en grön
kil vars syfte är att för all framtid bevara de stora naturvärden som finns i Yngern och i dess sjönära omgivningar.
Saxat ur RUFS 2010 (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen): De gröna kilarna utgör en sammanhängande struktur av områden med höga rekreations-, naturoch kulturmiljövärden. De bildar en väv av grönska och
vatten i anslutning till bebyggelsestrukturen och ger god
tillgång till tätortsnära natur. De gröna kilarna knyter samman gröna värdekärnor.
Varje grön kil bör hållas samman och dess funktioner och
kvaliteter bör behållas och förbättras. Kommunerna bör
förvalta och utveckla de gröna kilarna i samverkan. En
kil bör ha en minsta bredd på omkring 500 meter. Loka-
lisering av ny bebyggelse, anläggningar och verksamheter
bör undvikas i kilen. Tillgängligheten till kilarna bör öka.
Särskilda kvaliteter som bör uppmärksammas är tysta områden, vattenområden och stränder.
De gröna värdekärnorna ingår i de gröna kilarna och innehåller de allra högsta rekreations- natur- och kulturmiljövärdena. De har ett stort utbud av upplevelse- och
kulturmiljövärden samt en stor biologisk mångfald och
variationsrikedom, som ger förutsättningar för fortplantning och spridning av djur och växter. Ny bebyggelse samt
nya anläggningar och verksamheter som påverkar en grön
värdekärna ska undvikas.
Vi välkomnar alla medlemmar och även andra intresserade till våra aktiviteter under hösten. Vi ber er uppmärksamma att våra styrelsemöten är öppna för föreningens
medlemmar. Varmt välkomna önskar styrelsen.
Pehr Lind, Ordförande
Kontakta oss!
Kontakta oss gärna via epost på [email protected] för tips på nya programpunkter, synpunkter
på planärenden o.d, eller direkt till:
ordf. Pehr Lind (remissansv. Nykvarn) 070-644 12 56, Lars Ljungdahl 070-566 95 19, Helena Hellman 072-368 23 87.
www.naturskyddsforeningen.se/sodertalje, [email protected]
Södertälje - Nykvarn
Program hösten 2016
Vår möteslokal blir framöver i konferensrummet Fuga på plan 1 i Södertälje stadshus.
Efter varje möte har styrelsen ett styrelsemöte, som är öppet för alla medlemmar.
Passa på att påverka vår verksamhet! Även icke medlemmar är välkomna till föredragen,
GlUYLRIWDEMXGHUSnNDɣHPHGI|UWlULQJ$OOWlUJUDWLV.RQWUROOHUDSnKHPVLGDQI|UHDYIlUG
8/9 Medlems- och styrelsemöte
Öppet styrelsemöte från kl. 1830 i konferensrummet
Fuga på plan 1 i Södertälje stadshus.
18/9 Familjedag vid Tveta Friluftsgård
Naturskyddsföreningen deltar i Friluftsfrämjandets
Familjedag vid Tveta Friluftsgård kl. 11-15. Välkommen till en härlig söndag med massor av aktiviteter för stora och små! För information om resväg
och/eller samåkning, kontakta Pehr Lind tel. 070*ULOODGNRUYNDɣHVP|UJnVHWFVlOMHV
25/9 Vandring längs östra Turingen
Samling kl. 1300 vid parkeringen till Vidbynäs golfbana för en enkel vandring längs nya Turingeleden. Medtag matsäck! Ansvarig: Håkan Hall
([email protected], tel. 070-722 48 02).
2/10 Strandskyddsmanifestation
Strandskyddsmanifestation sker i år vid Hökmossbadet och nybyggda caféet i Nykvarn kl. 14 – 16.
Naturskyddsföreningens kretsar i Stockholms län
genomför för sjunde året i rad en gemensam manifestation för att uppmärksamma hoten mot stränderna och vikten av att värna strandskyddet. Mer
LQIRUPDWLRQnWHU¿QQVSnYnUKHPVLGD
Ansvarig: Alf Claesson 070-341 13 00. Ej anmälan.
4/10 Sörmlands Natur
79IRWRJUDIHQ %HQJW -lJHUVNRJ YLVDU ELOGHU¿OP
från trakterna runt Nykvarn kl. 1830 i Qulturum
Sländan i Nykvarn. Bengt är en sann naturvän som
tillbringar mycket tid, i alla väder, alla årstider i
våra härliga omgivningar. Kameran hänger ofta
med, och Bengt kommer att dela med sig av en del
av bilderna. Qulturum Sländan Nykvarn kl. 1830.
Öppet styrelsemöte efter föredraget.
3/11 Natur- och miljövård i Nykvarn
Passa på att diskutera Nykvarns natur- och miljövård med kommunens nya miljöstrateg och
miljö-inspektör Pernilla Barrud! Därefter öppet
styrelsemöte för alla medlemmar. 1830, Caféet vid
Hökmossbadet i Nykvarn.
1/12 Information om ugglor
Stefan Bengtsson, som är ordförande i Södertälje
Ornitologiska förening, presenterar de vanligaste
ugglorna i Sverige med ljud och bild. Därefter öppet
styrelsemöte för alla medlemmar. 1830 i konferensrummet Fuga på plan 1 i Södertälje stadshus.
2017 12/1 Uppföljningsmöte om varg
Vi följer upp den välbesökta temakvällen om varg
och Sveriges andra stora rovdjur. Därefter öppet
styrelsemöte för alla medlemmar. 1830 i Qulturum
Sländan Nykvarn.
Allemansrätt innebär också ansvarstagande, att
inte skada eller nedskräpa på annans mark.
www.naturskyddsforeningen.se/sodertalje
!
"
'
&
#$
!
'
% $
$ "
!
'
1
.
1
!
'
( )
.
/
'
1
. +
1
4
!
2 3
&!
5!6
- 7/ !3
1
1
!
5! 8
+
2
.
.
.
.
5
5
5
' (3
!
!
!
!
!
!
!
**
!
'
(
**
+
,
+ 0)
+( *!
!
+
"# #
8 ! !
+!
+
'
9
'
+!
!
+
+
$
)
/6
+
%* ! ! ! '
!
$(
7 "7
:
7 7
:
7 #7
:
7 7 " ) *
?
7
+7
7 = :
" %
& ' #!
4 !
7 %7 " A
7 %7 #
7 7
'
!
*
!
: +
(&
(.
&
!
.
$
$7
= %7
$
(
+ '
<
(
;
1
.
+
C
+ + '
)
)
+
9
$7
""7 $
+ , !
; 9
%7
7
<
+
' (
8 +
, 9
+*
' '+
+
/
!+ @ABC) D ' C
% "
)
&'
0)
*!
)
7 #7 %
F
*
*
*
* >
'
+E
. 2
A
+
C
+
!
1'
'
D
?
'
+
$*
!
+
'
!
(: +
(
* !+
!
!+
! !+
7 F
.
+ , !
7
7
0
7
.
'
"B
'
2
'
D
;
.C
7 7 G;
+
.C
7 $7 $ G9
)
'
+ !
.C
7 7 = G0
+
! . 2 D
'
/
2
.
!
.
!
.C
7
7
G '
)
+! * A
!
)
)
G .
+
'
+
=
.
!
.
!
!
!
+
2
*
D
* G
+
'
G
)++
G F
.
!
#
%
$
$
"
"
& %' ( )
!
"
*+)),( ,'
-
!
"
."
#$
, $
$
$
. / 01.
/ 1
. / 01.
/ 1
0
1
"1""
1/
1/
0
1
" 0.10"
1/
1/
0
1
" 0.10"
1
1
"1""
./ 1
0 1
0 01
1/
1/
./ 1
"1""
"1""
/ "1"
1/
1/
!
22' *+)),( ,'
0 1 0
/ 1
3 )4& -56 &,&* 3'#+*')
&
" "
"
&
0
!
7
&
%
22' 3 )4& - &,&* 3'#+*')
1
1
0
0
1
.10
/ "1"
" 0.10"
!
#
$
$
* %) %
"
"
% &' ( )
+ ,-.,%
/
0" "
05 "
1
/
2
2
11' * %) %+ ,-.,%
1
$67 8 $
450"
450
450
455"
1
/
$
/
$
$67 8 $
&
,,9:+
*8
" "
"
"
"
"
"
""
4"3""
"3""
"
"
"3""
4 "3""
"
""
4 "3""
""
4"3""
""
4 "3""
""
4 "3""
""
4"3""
""
4 "3""
""
3""
5"3""
0 3""
4"3""
5
530
4 "3""
5 3""
""3""
00
5
4"
3""
5"3""
0 3""
4"3""
0
55"3""
55"3""
,
5 4"3""
7
$
$
6
2 $
4 "3""
"3""
"443""
4 "3""
04 3
4 0 30
0
" "43
"
5 4"3""
"
"
"
""
5
4 "3""
"3""
"443""
4 "3""
04 3
0
$
)$
'
.$
,
#$
8
* %) %
%
"3""
4 "3""
$
00
.9 , ';%
0"
),', /* % ': .
/
45
"
5
0
"3""
0""3""
"3""
4 3""
"
3 "
3
4 3 "
3
4 5 35
3
0 53
00
0"
0 5
"
5
0
3
3
45
3
< $
54 "
54
*8
,
$
$
$
< $
%
),', /* % .',,
""3""
03 "
"
03 "
4 "3"
4 "3""
3""
00
0
""3""
03 "
4
3""
00
03 "
5
3
"
"
4 "3"
(
5
(
"3""
"
5
3
"
"3""
"
!
"3""
"
5
3
"
"3""
"
"3""
"
&% -. ', %
),',
4 "3"
4 "3"
! "
#
$
% &
'
'
(
%
) *
) *
+
+
.
%
(
- (
0(
0(
,(
/+
,(
1(
(
(
(
-
2
. . -
. $
%$
%.
%
%
$ 3
$ 3
.
.
.
3
3
.
)
)
3
3
.
3
3
.
%
*
*
%
3
3
%
#
.
.
. 56
. 56
4%
4%
.$5,(
.$5,(
$ $ 4%
$ $ 4%
..58(
..58(
$
$
4%
4%
. 54
. 54
4%
4%
. 54
. 54
4%
4%
.)5,(
.)5,(
4%
4%
. 5 +6
. 5 +6
4%
4%
. 58
. 58
5567
5567
#)
#
+
+
. 4%
. 4%
#
#
$
+
+
#
#
0
0
$ 3
$ 3
#
#.
.
$ $ 3
$ $ 3
%)
#$
+
+
$
$
.
.
.
.
4%
4%
56
56
4%
4%
5
5
7
7
(
(
%8
%8
..
+ %8
+ %8
(
(
..
3
,(
(
3
,(
(
3
,(
(
,(
4
1 +
4
1 +
4
..
1 +
"
,(
"
..
. $
$(
-
(
-
(
.
1 +
3 9
-
0
(
.
(
-
$$-
(
(
$)
$)
-
$ $ . -
(
. -
(
-
1 +
,( 0 (
..
. $
..
$-
1 +
,( 0 (
..
%8
%8
(
1 +
3 9
.
.
(
(
(
+
+
.
-
(
3
,(
1 +
;
0
0
(
(
(
..
. $
!
!
(
(
3
,(
:
:
0
0
0
0
6(
6(
(
1 +
4
..
(
3
,(
..
.
+ %8
+ %8
7
7
,(
3
-
$ -$
$ -$
(
..-
(
$
-
$)
-
1 +
$
-
$)
-
-
'
(
#
. 4%
. 4%
5,(
5,(
4%
4%
$5 "
$5 "
4%
4%
.5< ! 6( ( 0
.5< ! 6( ( 0
#
# $
$
$
# .
#
$
$
#
# )
<
<
<$
=
4%
4%
5
5
. 54
8<
8<54%
. 58
$ 8<
$ 8<54%
. 54
$
$
( "
( "
6(
6(
7
(
%8
+ %8
:
0
!
+
8<
8<54%
.)5,(
8<
8<54%
. 5 +6
8<
8<54%
8<54%
8<54%
56
5,(
5
(
+ %8
7
(
%8
+ %8
6(
.5< ! 6( ( 0
$5 "
00
8<
8<54%
5
8<
8<54%
5
$ 8<
$ 8<54%
)5
. 8<
. 8<54%
+
5 +6
<
<
<
<
0
0
0
0
6(
6(
+
%8..
%8.
%8
%8
6(
6(
8<
8<54%
8<
8<54%
8<54%
..
6(
6(
+
+
.
.
<
< $
5 +6
5 +6
..58(
<
<
4%
4%
)5
)5
+
+
$ $ 8<
$ $ 8<54%
<)
<
5
5
. 56
.$5,(
<
<
4%
4%
4%
4%
+ %8
+ %8
00
00
) 8<
) 8<54%
) 8<54%
<.
<
(
(
6(
%8
( "
..
1 +
,( 0 (
1 +
4 0
))-
))-
1 +
6( (
..-
..-
..
. $
1 +
..
. $
1 +
4
..
. $
1 +
..
. $
1 +
4
,(
1 +
1 +
(
..
..
,(
1 +
(
..
,(
1 +
(
..
,(
1 +
(
..
,(
1 +
(
..
,(
1 +
(
..
,(
1 +
(
..
,(
1 +
1 +
1 +
(
..
..
..
,(
.. 1 +
..
%8 1 +
(
,(
1 +
(
..
,(
1 +
(
..
,(
1 +
(
..
,(
1 +
(
..
.
.
$ $$ $-
.
.
-
-
(
(
.
-
$
-
$)
$ -
.
-
$
-
. . ..$ -$
$ -$
$ $$) $ $..))-
"
0
4 0
"
0
"
.
-
$
-
.
-
.
-
$
-
.
-
<
))-
<
. .-
)). .-
'
%
%
3(
3(
1"
(
$
+
.
(
+
+
!
.
+
=
!
"
" "
#
%& &
' ( )&
"
-$
1
-+
1
1$
#
1+
1
1
1/
-/
1
1
- "
1
1 "
1
1 $
*&
.
$
&
" "
(
, &
"
"
"
"
"$
"$
"+
"+
"+
"
"
"
"/
"
"
"
"
"
"
)&
0
(
21
0
21
0
21
" " 33%4
)
21
21
21
0
21
0
. )
"
21
0
(
21
0
(
21
21
21
21
$ +
"/
"$
/
"$
$
"
"
$
"
"
"
"
"
+ ",""
" $"$,"
$,""
,""
, "
$"",""
+ ",""
+ ",""
",""
"
"$
"
$"
$
+
$
$"
"",""
" ",""
, "
,
$,""
+",""
, "
,""
$"",""
+,
"",""
$ ,$
, "
"",""
, "
5 &
+ ",""
1
!
)
1
1
",""
",""
+ /,
,
1
",""
",""
,
" "
)
)
"
"
7 (
" "
8- ""+ 3%
4
-2
8- ""+$3*& &
( -2
2138- ""+ 3%
4
-2
2138- ""+$3*& &
( -2
8- ""++32&
8- ""+ 38
9
2138- ""++32&
2138- ""+ 38
9
8- ""+ 32
)
8- ""+ 38
(
2138- ""+ 32
)
2138- ""+ 38
(
8- ""+/3*& &
( -2
2138- ""+/3*& &
( -2
8- ""+ 3 ( %
2138- ""+ 3 ( %
8- "" "3%
4
-2
"
"
"
"
"$
"$
"$
"+
"+
"
"
"
"
"
"
"
"
)
,
//,""
+ +,
$
#
#
1
1
#$
#+
1
1$
#
#
1+
1
#
1
#/
1/
#
,
/
/
+
$
$
" "
6
6
++"
/
"
"
+ /,
$
"
/
,$
" ,$
" ,
,
+ ,
/" ,
/"/,
,
,
/,
" /,
/ , "
/ ,/"
/ ,/"
/ , "
, "
,
,
/ ,
/ ,
+ ,
" ,
,
,
" "
$
" "
$$ $ , /
$+
$$
$$
$
$
$
$
,$
+
$+ ,
",""
,
, /
, /
",""
"+
"
/
/
"$
$
$/
$/
,""
$",
+",""
,""
+",""
,""
"
$
"
"
$"
"
,""
$",
+,
"",""
+,
"",""
$ ,$
$ ,$
"",""
"",""
$/
,""
$/
,""
,
$",
",""
+",""
,""
,""
",""
+,
+,
"",""
",""
$ ,$
",""
"",""
",""
$ / ,""
' (
#
#
#
1
1
1
#
#
1
1
1
#
#
1
1
1
#
"
/
$
+
"
$
)& :;;; ++"<
8- ""
8- ""
8- ""
2138213821388- ""
8- ""
2138213821388- ""
8- ""
2138213821388- ""
3
%&
$3 !
))
& !
3*& &
( -2
"" "3%
4
-2
"" 3*& &
( -2
"" 3
%&
3
%&
+31
%& & )
-2
"" +31
%& & )
-2
"" $3 !
))
& !
"" 3
%&
3
(
%&
3 (%
"" 3
(
%&
"" /3
(
%&
"" 3 ( %
/3
(
%&
-2
"
"
" +
"
"
"
"
" $"
"
-2 "
"
"
-
8
)
.
"
#
#
6
)
"
!
+ ",""
",""
+ ",""
+ ",""
",""
$
, /
$
",""
",""
+ ",""
+ ",""
+ ",""
+ ",""
" "
8- ""+ 32
" " 33%4
1 )
+ $"
=
#+
8- ""+ 38
)
)
)
"+ "
"+ "
"
",""
+,
$"",""
+ +,
+ +,
+,
+ +,
",""
+ +,
",""
" "
9
"$
+ $
8
&
#/
# /
#
8- ""+ 3 ( %
8- "" 3
8- "" 3 ( %
",""
,""
$
,""
,""
",""
" "
" $"
"
$"
%&
$
+ $
8- "" 3
8- "" 3
8- "" /3
(
(
"
"
%&
%&
%&
"",""
$"",""
",""
/ ",""
"",""
"",""
/ ",""
",""
"
#$
#
8
&
8- ""++32&
8- ""+ 38
"$ "$
"
$
" "
7&
>
/$ ,""
+",""
$ ,""
,""
/$ ,""
",""
" "
(
)&
"
+",""
"",""
+",""
+",""
+",""
",""
+",""
",""
+ ",""
$
/$ ,""
",""
" "
&
/ ",""
",""
+",""
,""
+ ",""
+ ",""
$
,""
",""
" "
# "
# +
#
-
",""
"++,""
//,""
$"",""
" "
$
+
, /
$"",""
"++,""
" "
$
+
+ ",""
$ ",""
+ / /,""
","
/ + ,"
"/ ,""
//,""
//,""
$
,""
//,""
$"",""
",""
+ ",""
$$",""
",""
+$",""
+ ",""
",""
$ / ,""
$ $,"
,""
$"
$"
$
+
$
$
,""
//,""
$ $,"
+ ",""
+ ",""
",""
+ ",""
' (
+ "
#
6
)& :;;; " "<
$
8 )
" "
8- "" $3 !
1 )
))
& !
-2
"
"
//,""
$
"
# $
%& &
#
#
8- "" +31
%& & )
-2
0 ?
" $"
4
4
-2
-2
" "+
"
$
#
#
#
*& ) &
-
8- ""+$3*&
8- ""+/3*&
8- "" 3*&
&
&
&
@(
.
( -2
( -2
( -2
" "
" "
" +
&
0
-$
-+
-/
- "
0
0
0
0
0
0
0
",""
",""
"++,""
"++,""
"++,""
",""
"++,""
(
" "/
&
(
(
(
",""
$/
$/
,""
,""
/ + ",""
$ / ,""
/ + ",""
",""
/ + ",""
&
",""
$",
$ ,$
$ $,"
$+
,
",""
" "
$
+
//,""
" "
$
+ "
//,""
",""
" "
8- ""+ 3%
8- "" "3%
"
//,""
//,""
" "
$
"
",""
$",
, "
,
$+
,
",""
"",""
"",""
"",""
",""
" "
"
"$
"+
"/
"
"
/"
$+
"",""
",""
"$
"$
"
"
"
"
"$
, "
$,""
, "
, "
, "
$,""
, "
$
$, "
, "
+, "
,""
/, "
,""
,""
$, "
",""
$, "