Infofolder Integrationspedagog 2017

Yrkeshögskolan
Kunskapsförbundet
Vuxenutbildningen Trollhättan | Vänersborg
Integrationspedagog
225 YH-poäng | 1 år | Vänersborg
t
s
a
n
e
s
Sök
l
i
r
p
a
23
Vill du arbeta med att ge människor ett bättre liv genom en
bra start i det nya hemlandet? Då är integrationspedagog en
utbildning för dig!
Sverige har på kort tid tagit emot många människor på flykt,
en stor del ensamkommande barn. Flertalet kommer kanske
att stanna i Sverige och bygga sin nya framtid här. Detta är
människor med väldigt olika förutsättningar. En del har en
utbildning med sig från sitt hemland, andra inte. Många bär
på otäcka minnen efter de trauman som flykten och/eller
tillvaron orsakat. Dessa människor kommer under överskådlig
tid att befinna sig i våra reguljära utbildningssystem, i arbetsmarknadsåtgärder, på arbetsplatser samt i särskilda boenden.
Om vi i Sverige ska bli framgångsrika med integrationsarbetet
förutsätts att de som möter våra nysvenskar i skolor, på arbetsplatser och i boenden har en formell och adekvat utbildning för uppdraget. Det har en Integrationspedagog!
En stor del av utbildningen, tio veckor, är LIA ”Lärande i arbete”. Då är du ute och praktiserar dina nya kunskaper i verkligheten i någon av alla de organisationer som efterfrågar den
här kompetensen och som vi samarbetar med.
Yrkesroll
Integrationspedagog, integrationshandläggare, flyktingguide,
boendestödjare, integrationssamordnare, elevassistent och
samhällsinformatör.
Samarbeten
Migrationsverket, Högskolan Väst, Arbetsförmedlingen,
Svenska kyrkan, Gryning Gård, Fyrbodals kommunalförbund,
Trollhättan Stad, Vänersborgs kommun, Uddevalla kommun,
Bengtsfors kommun, Dals Eds kommun, Färgelanda kommun,
Mellerud Kommun, Sotenäs kommun, Stenungsunds kommun,
Strömstads kommun och Tanums kommun.
Studiefinansiering/CSN
Kursavgiften för yrkeshögskoleutbildning finansieras med
statliga medel. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex
i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande
för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.
Läs mer på www.csn.se
Vuxenutbildningen
Nils Ericsonsgymnasiet | 461 84 Trollhättan
Vänerparken 5 | 462 24 Vänersborg
En del av Kunskapsförbundet
www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen
0521-72 27 40
Integrationspedagog
KURS
POÄNG
Dokumentation och kvalitetsarbete
10
Ensamkommande barn och ungdomar
20
Examensarbete
15
Hälsopedagogiska verktyg
10
Kommunikation, samtalsmetodik och konflikthantering
20
Kris, ångest och PTSD - bemötande och stresshantering
30
Kulturella möten, möjligheter och hinder för integration
25
LIA 1
25
LIA 2
25
Lärande, pedagogiska metoder och handledning
10
Professionellt förhållningssätt
20
Sverige för nyanlända
15
Totalt:
Behörighet att antas till utbildningen har den som:
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av
någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Särskilda förkunskaper:
För utbildningen krävs betyg och yrkeserfarenhet enligt följande:
Betyg: Lägst betyget G/E i Svenska A alt. Svenska 1 eller Svenska som andraspråk A alt. 1, Engelska A eller Engelska 5, Religionskunskap A eller Religionskunskap 1, Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2. För
motsvarande äldre gymnasieutbildning krävs betyget lägst 3 i dessa ämnen.
Urval: Om antalet behöriga sökande överskrider antalet platser för utbildningen
ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.
Särskilt prov: Utifrån relevanta fall från arbetslivet och de särskilda förkunskaperna läses branschanknuten text. Den sökande svarar skriftligt på frågor med
anknytning till texten i syfte att visa hur man klarar att ta till sig information och
vilken studieförmåga man har. (Max 15 poäng)
Tidigare utbildning: Om den sökande har relevant utbildning utöver det allmänna behörighetskravet utgör denna grund för urval. Relevant utbildning är
utbildning inom områdena integration och arbetsmarknad, eller utbildning med
pedagogisk/social inriktning eller kulturell inriktning med relevans för integration. Även utbildning i ett tredje språk som bedöms relevant är grund för urval.
Tidigare utbildning värderas enligt:
3-6 månader, 1p | 6-12 månader, 2p | 1-2 år, 3p | 2-3 år, 4p | 3-4 år, 5p | > 4år, 6p |
Max antal poäng är 6
Yrkeserfarenhet: Inga
Reell kompetens: Du saknar skriftlig dokumentation som styrker din behörighet
(betyg/intyg) och vill åberopa reell kompetens genom att du har motsvarande
kunskaper som du tillägnat dig på annat sätt.
Viktiga datum
Ansök senast: Ansökan ska vara KFV tillhanda senast 23 april, 2017.
Komplettering av betyg för pågående studier: Om du behöver komplettera
med betyg från pågående studier så måste du begära det i din ansökan.
Särskilt prov: Bokas via webbansökningen.
Antagningsbesked skickas ut senast: Vecka 26 | 2017
Studieperioder för CSN: se hemsida för utbildningen.
Så här ansöker du
Du ansöker via yh-antagning.se på: https://apply.yh-antagning.se/to/kunskapsforbundet/ht2017
Direktlänk till ansökan finns på Vuxenutbildningens hemsida under Yrkeshögskolan.
Ansökningshandlingarna ska vara Vuxenutbildningen i Kunskapsförbundet tillhanda senast 23 april, 2017.
Utbildningsort: Vuxenutbildningen Vänersborg
Examen: Yrkeshögskoleexamen
Utbildningens studietakt: Heltid, bunden
Antal platser: 30
Studiestart: Vecka 34 | 2017
Webb: www.kunskapsforbundet.se/vuxenutbildningen
225
Kontakt
Rektor
Patrik Bredberg | 0520-52 42 20
[email protected]
Studie- och yrkesvägledning | Vänersborg
Helena Gustafsson | 0521-72 18 83
[email protected]
Studie- och yrkesvägledning | Vänersborg
Ella Höglind | 0521-72 18 90
[email protected]