Inbjudan - Resultatservice

SKILLING 50
Skillingaryds MK inbjuder till årets Skilling 50
6 MAJ 2017
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF:s nationella tävlingsbestämmelser,
Scalextricregler, denna inbjudan samt ev tillkommande PM
Organisationskommitté Leif Samuelsson, Mats Bergman, Kim Söderstedt, Frida
Lindström, Pia Thulin och Sara Mejving
Tävlingsledare
Bitr Tävlingsledare
Säkerhetschef
Bitr Säkerhetschef
Teknisk chef
Biträdande teknisk chef
Administrativ chef
Banchef
Bitr Banchef
Miljöchef
Domarordförande
Domare
Teknisk kontrollant
Sara Mejving
Malin Gustavsson
Pia Thulin
Bitte Blansch
Kim Söderstedt
Keith Wennberg
Frida Lindström
Inge Petersson
Leif Samuelsson
Mats Bergman
Berndt Skogelind
Ulf Johansson
Hans Elfver
Tävlingsform
Nationell onotad rallytävling ingår i Scalextric rallycup 2017.
Totallängd ca 63,2 km varav ca 26 km SS fördelat på 2 st SS
(båda ss körs två gånger). Tävlingen planeras köras utan
uppehåll. Kärrparkering, Anmälan, B-besiktning vid Rydaholms
Trävaru AB. Start, serviceplats och mål vid Rydaholms
Värdshus, Rydaholm. Pilat från rv27. Service sker efter ss2.
Tävlingen är öppen för A-B-C-U-D förare med 2017 års
gällande licens. Debutanter kör ss1 och ss2. Deltagarantalet är
max ca 80 st. Gallring sker efter Scalextric regler.
Tidplan
10 mars
30 april
6 maj
070 – 247 01 19
073 – 663 57 31
073 – 053 34 00
073 – 545 50 42
070 – 380 93 21
070 – 549 02 81
073 – 088 13 30
073 – 331 86 95
070 – 399 67 09
Anmälningstiden börjar (inbjudan offentlig)
Anmälan stänger kl 18.00
Banans offentliggörande 07.00
Anmälan och Besiktning 07.00 – 10.30
Första start
11.00
Resultatlistan anslås
Fortlöpande
Prisutdelning
Efter tävlingens avslutande
Förarsammanträde
09.30 Föråkare
09.40 Debutanter
09.50 Ungdomsrally
Bilklasser
Startordning
Samtliga godkända enligt Scalextric regler.
Debutanter, Ungdomsrally, Klass 1, Klass 2, App K.
Allmän info
Reklam utöver Scalextrix reklam kan komma att anbringas på
tävlingsbilen som meddelas i PM. Däck enligt gällande
reglemente. Startljus. Fotocell i målet. Tidtagning på 1/10
sekund. Pilning enligt gällande reglemente, gulsvarta pilar.
Försäkringar enligt trafikskadelagen. Slutbesiktning kommer att
ske enligt VTF, därefter ska fordonet vara uppställt på anvisad
plats. Ingen lagtävlan.
Anmälan
Elektronisk anmälan www.resultatservice.com. Anmälan
arrangören tillhanda senast 2017-04-30 kl 18.00. OBS!
Slutinstruktion kommer att sändas ut via e-post, var noga med
att ange rätt e-postadress vid anmälan.
Startavgift
Startavgift Klass 1, 2, App K: 1000:-, Ungdom: 500:-.
Debutanter 200:- Ev VIP/PR licens: +300:-.
Efteranmälningsavgift: +1000:-. Tävlingsavgiften skall vara
SSMK tillhanda senast 2017-05-02 på bankgironr 787-4985
eller swish 123 148 21 99. Kvitto av någon form ska kunna
uppvisas på tävlingsdagen. Vid avanmälan efter
2017-05-04 behåller klubben 400:- i administrativ avgift.
Priser
Särskiljning
Avlysning
Miljö
Enligt Scalextric reglemente.
Vid lika sluttid avgör tiden på ss1, ss2, ss3, ss4
Arrangören äger rätt att avlysa tävlingen vid mindre än 40
anmälda, förbud från myndighet eller vid force majeure.
Videofilmning får endast ske för icke kommersiellt bruk och
efter samråd och godkännande av teknisk chef/tävlingsledare.
Kameratillstånd kommer att finnas i besiktningen.
PM kommer att vara uppsatta på anslagstavlan på HQ.
Dispenser från gällande hastighetsbegränsningar är sökt hos
Länsstyrelsen i Jönköping.
Tankningsmöjligheter finns ej vid startplatsen. Bensinmack
finns i Rydaholm.
Ev träning efter denna inbjudans offentliggörande medför
oavkortat startförbud.
Enligt RY0.2T.
Efteranm/Återbud
Föråkare
Frida 070 – 380 93 21
Intresserad av att åka föråkare? Kontakta Pia 073 – 053 34 00
Övriga upplysningar
Leif 073 – 027 76 77
Hemmaekipage
Varje tävlande för SSMK (förare eller kartläsare) bidrar med en
funktionär (kan gälla antingen besiktning eller sträcka).
Anmäls till Sara via sms 070 – 247 01 19 eller mail
[email protected]
Ingen anmäld funktionär vid anmälningstidens utgång
= ingen start. Lista över sedvanligt efterarbete upprättas
tävlingsveckan.
Videofilmning
PM
Dispenser
Bränsle
Träning
Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk.
FIA, SBF, SDF, SSMK eller dess funktionärer kan således inte utan vållande göras ansvariga för
person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren.
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen
samtyckt till att vederbörande personuppgifter registreras i arrangörens
dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet,
oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.
Välkomna till Rydaholm och årets Skilling 50!