Erbjudande - Capital Conquest

NYEMISSION INFÖR LISTNINGEN PÅ
NASDAQ FIRST NORTH STOCKHOLM
Memorandumet utgör inte ett prospekt då Erbjudandet är undantaget prospektskyldighet
med anledning av att det belopp som inhämtas i Erbjudandet understiger 2,5 miljoner EUR.
Memorandumet har således inte upprättats i enlighet med bestämmelserna i lagen (1991:980)
om handel med finansiella instrument, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och
EU-kommissionens förordning (EG) nr 09/2004.
BERÄKNAT RESULTAT 2016/2017
60 MKR
ERBJUDANDETS STORLEK
10,0 MKR
TECKNINGSKURS
6,50 KR
SISTA TECKNINGSDAG
2017-03-24
Ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet
BAKGRUND OCH MOTIV
Capital Conquest AB är ett investmentbolag vars affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till
sina aktieägare genom att investera i verksamheter där Capital kan fungera som en engagerad ägare,
främst i mindre och entreprenörsleda företag. Ett investmentbolag som skapar både tillväxt och
lönsamhet med en soliditet på hela 76,40%.
Nyemissionen av stamaktier görs primärt för att få bredare ägarstruktur så att bolaget uppfyller de
krav som First North Stockholm ställer på bolagen som vill notera sig men även ta tillvara på de
investeringsmöjligheter som för närvarande föreligger i Capital Conquest AB och öka kapitalet i
bolagets kapitalförvaltning som har visat sig vara en väldigt god investering för koncernen.
Erbjudandet förväntas tillföra Capital Conquest cirka 10 MSEK före avdrag för emissionskostnader i
samband med erbjudandet. Emissionskostnader i samband med emissionen beräknas uppgå till
cirka 0,1 MSEK.
VIKTIG INFORMATION
En investering i värdepapper är förenad med risker. När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de
förlita sig på sin egen bedömning av Capital Conquest enligt denna bolagsbeskrivning och en allmän risk- och
omvärldsbedömning. Inför ett investeringsbeslut bör investerare anlita egna professionella rådgivare samt noga
utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får i förhållande till Capital Conquest endast förlita sig
på informationen i denna bolagsbeskrivning. Ingen person har fått tillstånd att lämna någon annan information
eller göra några andra uttalanden än de som finns i denna Bolagsbeskrivning och, om så ändå sker, ska sådan
information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Capital Conquest och Capital Conquest ansvarar
inte för sådan information eller sådana uttalanden.
De uttalanden av framåtriktad karaktär som finns i memorandumet återspeglar styrelsen för Capital Conquest
aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling och gäller vid tidpunkten för
memorandumet. Även om styrelsen för Bolaget anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade
uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig
vara korrekta. Presumtiva investerare uppmanas att ta del av den samlade informationen i detta memorandum
och att ha i åtanke att framtida resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt från styrelsens förväntningar.
Bolaget har som målsättning att lista bolagets B-aktie på First North Stockholm under första halvåret 2017.
Styrelsens uppfattning är att bolaget uppfyller de krav som ställs för en listning på First North efter att denna
nyemission är genomförd under förutsättningen att den blir fulltecknad men någon ansökan är inte ännu
inlämnad till First North Stockholm.
Capital Conquest styrelse ansvarar för detta informationsmemorandum och har vidtagit alla rimliga
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna som lämnas i informationsmemorandumet överensstämmer
med faktiska förhållanden. Även om styrelsen anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering
gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Såvitt Capital Conquest styrelse
känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av tredje parter varifrån
informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen
felaktig eller missvisande.
2
BÄSTE AKTIEÄGARE,
Det är med glädje vi kan idag meddela att bolaget har haft en mycket god tillväxt de senaste 6
månader och rörelseresultatet landade på hela 43,5 miljoner för perioden juli - dec 2016. Därför
vill vi nu ta klivet och notera bolaget på First North Stockholm då vi tror att det kommer gynna både
bolaget och dess aktieägare med en marknadsnotering nu när verksamheten har ett stabilt och
bra kassaflöde i verksamheten. Under innevarande kvartal kommer bolaget genomföra en fusion
med dotterbolaget Webbster Media Group AB (publ) där de externa aktieägarna kommer erhålla
nyemitterade aktier i Capital Conquest AB (publ) under förutsättning att fusionen godkänns på den
kommande årsstämma av Webbsters aktieägare. Fusionen beräknas öka Capital Conquest aktieägare
till ca 3 400st och därmed även öka förutsättningar till en marknadsnotering av bolaget.
Koncernen har under det senaste verksamhetsåret haft en fantastisk tillväxt i både omsättning och
resultat vilket bevisar att bolagets affärsmodell fungerar mycket bra. Under året har man startat
upp 3 nya affärsområden, Capital Magazine, Capital Production och Capital Applikation. De nya
verksamheterna har tagit mycket tid och resurser från ledningen i anspråk men har visat sig vara en
mycket lönsam investering då koncernens intäkter har påverkats positivt och därmed även bidragit
till ett förbättrat rörelseresultat. Bolagets helägda dotterbolag Kapril i Karlstad AB har även uppvisat
en mycket bra tillväxt med en förbättrad rörelsemarginal vilket har ökat bolagets årsresultat till ca 6,0
miljoner för verksamhetsåret 2015/2016 före avskrivningar.
Bolaget kommer att fortsätta sin offensiva satsning på kapitalförvaltningen samtidigt som man
kommer fortsätta utveckla bolagets nya verksamhetsgrenar då vi ser en stor tillväxtmöjlighet inom de
olika affärsområdena.
Bolaget förvaltar idag ett kapital på cirka 90 miljoner och merparten av dessa tillgångar kommer från
bolagets egna intäkter genom en aktiv kapitalförvaltning. Så vi hoppas även att du ser möjligheten
och tar tillfället och blir aktieägare i ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet.
Bästa Hälsningar
Styrelsen i Capital Conquest AB (publ)
3
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I
CAPITAL CONQUEST AB (PUBL)
Bolagets styrelse beslutade den 16 januari 2017 att genomföra en spridningsemission om
motsvarande 10 MSEK med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen gör bedömningen att
nyemissionen stärker bolagets finansiella beredskap i syfte att kunna tillvarata vissa av de attraktiva
investeringsmöjligheter som bolaget avser att genomföra. Därtill utgör emissionen ett
väl lämpat finansieringsalternativ avseende stabilitet och långsiktighet.
Erbjudandet omfattar 1 550 000 b-aktier till en teckningskurs om 6.50 SEK per b-aktie, vilket har
fastställts av bolagets styrelse. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna stärka
bolagets allmänna finansiella ställning, bredda ägarkretsen så att bolaget uppfyller handelsplatsens
spridningskrav (First North Stockholm) samt att möjliggöra finansiering av företagsförvärv,
delar av företag eller andra tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet.
Anmälan om teckning skall ske under perioden från den 27 februari 2017 till den 24 mars 2017.
Styrelsen förbehåller sig rätten att återkalla erbjudandet om styrelsen bedömer att marknadsförutsättningar har väsentligt ändrats på kapitalmarknaden eller om täckningsgraden är för låg.
Vid fullteckning av erbjudandet kommer bolaget att tillföras cirka 10 MSEK före emissionskostnader
och andra kostnader relaterade till erbjudandet. Sammantaget beräknas bolagets aktiekapital öka
med 3 100 000 kronor genom nyemission av 1 550 000 b-aktier. Det innebär även att antalet aktier i
bolaget att öka från 50 041 560 stycken till 51 591 560 (fördelat på 51 552 810 stamaktier och 38 750
preferensaktier). Bolagets aktiekapital kommer likväl att förändras och öka från 25 019 373 kronor
till 28 119 373 kronor. Styrelsen har även bemyndigande att använda en överdelningsoption genom
emissionsbemyndigandet man erhöll från årsstämman den 31 juli 2016 om erbjudandet övertecknas.
Härmed inbjuds ni att teckna aktier i enlighet med villkoren i detta Informationsmemorandum,
varmt välkomna att bli aktieägare i Capital Conquest AB (publ)
Karlstad den 27 februari 2017
Capital Conquest AB (publ)
Styrelsen
4
VILLKOR I SAMMANDRAG
Syfte: Bredda ägandet för att uppfylla First North spridningskrav
för den kommande listningen under halvåret 2017.
Teckningskurs: 6,50 SEK/aktie (courtage utgår ej)
Aktieposter: 1 000 st aktier, motsvarande 6 500 SEK
Teckningstid: 27 februari till 24 mars 2017
Likviddag: 3 bankdagar efter utställande av avräkningsnota
Emissionsbelopp:10 Mkr
Värdering pre-money:
325 Mkr
Beräknat resultat 2016/2017:
60 Mkr
Direktavkastning:
18,50% per år
Anmälan: Skall vara Capital Conquest AB tillhanda senast 24 mars 2017
Anmälningssedlar kan insändas till:
Capital Conquest AB
Ref: Spridningsemission
Starrbäcksgatan 1
172 74 Sundbyberg
Alternativt inskannad via epost till: [email protected]
Anmälningssedlar kan hämtas på www.capital-conquest.se
5
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsekonomi och managementtjänster samt
förvaltningsverksamhet genom att direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra
aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar. Därutöver ska bolaget bedriva annonsförsäljning,
filmproduktion, mediaproduktion med tillhörande marknadsföringstjänster. Bolaget ska även bedriva
applikationsutveckling, försäljning, teknisk support, konsultation och utbildningsverksamhet inom IT
tjänster samt äga och förvalta fastigheter i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets ägare och därmed
förenlig verksamhet. Koncernen har vi för närvarande cirka 60-70 medarbetare samt ett
flertal inhyrda konsulter som tas in vid behov.
Koncernstruktur och verksamhetsgrenar
Capital Conquest AB är moderbolag i en koncern bestående av det helägda dotterbolaget
Kapril i Karlstad AB samt delägda dotterbolaget Webbster Media Group AB (publ), Jämte
dotterbolaget bedriver Capital verksamhet inom 4 affärsområden samt att bolaget även
förvaltar en värdepappersportfölj bestående av aktier i främst noterade bolag.
Affärsidé
Capital Conquest AB affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom
att investera i verksamheter där Capital kan fungera som en engagerad ägare, främst i mindre och
entreprenörsleda företag. Mål
Capital Conquest AB har som målsättning att uppnå en avkastning på eget kapital om 50% per år
genom att ha en god kapitalstruktur fördelat mellan primärt och sekundärt kapital för att därmed
uppnå en hög avkastning på eget kapital.
Affärsmodell
Bolagets verksamhet går ut på att effektivt identifiera, analysera, genomföra, utveckla och realisera
investeringar i företag. Capitals affärsmodell bygger på ett betydande ägande i varje enskilt innehav
i syfte att skapa en grundläggande möjlighet att påverka viktiga beslut eller tillgodogöra sig löpande
kassaflöden från innehaven.
Strategi
Capitals övergripande strategi kan sammanfattas som ”buy and bild” vilket innebär att investeringar i
företag görs i syfte att genom kapital, ett aktivt engagemang och med tillförande av kompetens och
erfarenhet vara delaktig i företagens utveckling och på så sätt delta i skapandet av lönsamma företag
med långsiktiga ekonomiskt värde i form av ökat underliggande aktievärde eller avkastningsvärde i
form av löpande ökande utdelningar. Genom att Capital tillför kapital, finansiell kunskap och nätverk
till sina investeringar bedömer styrelsen att bolaget är en attraktiv partner för entreprenörer och
ägare.
6
Capital Kapitalförvaltning
Verksamheten bedriver konsultverksamhet inom företagsekonomi och managementtjänster samt
förvaltningsverksamhet genom att direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier,
andelar samt övriga finansiella tillgångar och omsatte 47,3 Mkr exklusive kapitalförsäkringen på
Avanza Bank som omsatte cirka 190 Mkr under 2015/2016 med 1 anställd.
Capital Magazine
Verksamheten bedriver annonsförsäljning, mediaproduktion med tillhörande marknadsföringstjänster under varumärket Värmlands Magasinet. En nöjestidning som fokuserar på det som händer
och där det händer. Tidningen finns att tillgå runt om i Värmland och varje månad så erbjuder
tidningen 32-64 sidor med intervjuer på aktuella profiler, sport, träning, mode, matlagningstips,
korsord, nöjesguiden och mycket mer. Värmlandsmagasinet är en tidskrift som är grundad att
nå ut till alla i Värmland. Idéen är att göra ett magasin som är tillgängligt och spännande för alla
målgrupper att läsa. Tidningen är gratis och du finner den på folktäta platser så som gallerior,
mathandel i orterna Torsby, Sunne, Kil, Forshaga, Karlstad, Hammarö, Grums, Kristinehamn,
Filipstad, Säffle, Karlskoga och Arvika.
Capital Application
Verksamheten bedriver applikationsutveckling, försäljning, teknisk support, konsultation och
utbildningsverksamhet inom IT tjänster samt att bolaget äger och driver Qpass.se vilket är en event
App som hanterar gästlistor och biljetter för dig och ditt event. Qpass är en applikation som fungerar
till iPad, iPhone, iPod touch samt Android mobil och surfplatta. Med Qpass har du som har hand om
flera mötesplatser möjlighet att administrera listor för de olika platserna.
Capital Production
Verksamheten bedriver annonsförsäljning, filmproduktion, mediaproduktion med tillhörande
marknadsföringstjänster och sysselsätter idag 2 medarbetare.
Kapril i Karlstad AB
Bolaget etablerade sin verksamhet 2006 och bedriver restaurangverksamhet i Karlstad Kommun
under varumärket Koriander på Västra Torggatan 10. Verksamhet är fördelat i tre kategorier i form av
restaurang, bar och nattklubb. Verksamheten omsatte cirka 18 Mkr 2015/2016 och har ca 35 hel
och deltidsanställda. Bolaget genomförde även en aktieutdelning på 1,4 miljoner för året 2014/2015
vilket motsvarar en årlig direktavkastning på cirka 28 % på investerat kapital. Bolaget lämnade även
under Juni 2016 månad ett koncernbidrag till Capital Conquest AB om totalt 3 miljoner kronor.
Webbster Media Group AB (publ)
Webbster Media Group AB (publ) är i grunden en kreativ och teknisk digitalbyrå som levererar unika
idéer och lösningar med syfte att få företag att bli mer automatiserade och lönsamma. Webbster
levererar kvalité och vi är stolta över våra kunders slutprodukter och tjänster. Det som särskiljer
bolaget är vår kreativitet och förmåga att ta nästa steg. Webbster ger dig det senaste, men tummar
aldrig på kvalitén och hållbarheten. Webbster har sitt säte och huvudkontor i Karlstad och har cirka
8 000 aktieägare varav bolagets aktie är idag onoterad, läs mer på bolagets hemsida www.webbster.se.
7
STYRELSE, LEDNING OCH REVISOR
Håkan Karlsson Johan Stenberg Johan Backman
StyrelseordförandeStyrelseledamotStyrelseledamot
Glenn RenhultGöran Bringer
Styrelseledamot Revisor
Bolaget fick under december 2016 en ny styrelseordförande i form av Håkan Karlsson och han
arbetar idag som kontorschef på Modern Ekonomi i Sundbyberg och sitter förnärvarande i 26 olika
bolags angemeang. Modern Ekonomi är idag en av Sveriges ledande redovisningsbyråer och är själv
idag listade på First North Stockholm.
Bolaget ledning arbetar idag från företagets huvudkontor i Karlstad på Järnvägsgatan 7 och bolagets
ekonomihantering sköts idag av Modern Ekonomi i Sundbyberg på Starrbäcksgatan 1.
8
Stödjer välgörenhet och sponsrar
Stödjer välgörenhet och sponsrar
Stödjer föreningslivet och sponsrar
Stödjer välgörenhet och sponsrar
MOVE MB E R
F R IEN DS
FOT B O L L S L AG E T K B K 2
ROSA BA N D E T
2016
2016
2016
2016
9
ING BALANS
160701
DENNA PERIOD
160701-161231
UTG SALDO
161231
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Ackumulerade nedskrivningar på immateriella
Materiella anläggningstillgångar
Ackumulerade nedskrivningar på materiella
Ombyggnad på annans fastighet
Finansiella anläggningstillgångar
*
Reserverad värdeminskning för aktier
2 266 830
0
31 369
0
0
33 779 811
-700 000
0
-227 496
641 395
-30 551
431 123
-793 088
0
2 266 830
-227 496
641 395
-30 551
431 123
33 018 092
-700 000
Summa anläggningstillgångar
35 378 010
21 383
35 399 393
Omsättningstillgångar
Värdepapper, aktier, optioner, obligationer * *
Övriga omsättningstillgångar
***
Kassa och bank
2 720 164
5 907 549
492 997
48 562 022
-1 743 687
-97 095
51 282 186
4 163 861
395 902
Summa omsättningstillgångar
9 120 710
46 721 240
55 841 949
44 498 720
46 742 623
91 241 342
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt fritt eget kapital
Fusionsresultat
Beräknad resultat för perioden
Summa eget kapital
97 600
33 471 066
0
0
33 568 666
25 000 000
8 577 487
0
0
33 577 487
25 000 000
8 413 990
-9 900 000
43 632 163
67 146 153
Obeskattade reserver
Periodiseringsfond vid inkomståret 2016
Periodiseringsfond 2014
Summa obeskattade reserver
-3 500 000
-38 000
-3 538 000
0
0
0
-3 500 000
-38 000
-3 538 000
Kortfristiga skulder
-7 392 054
-13 165 135
-20 557 190
-44 498 720
-46 742 623
-91 241 342
TILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL
Kortsiktiga placeringar i aktier på OMX Stockholm, OMX First North Stockholm, Aktietorget, NGM och är
reliseringsbart till likvidamedel inom 48 timmar vid behov.
*
Kortsiktiga placeringar i aktier på OMX Stockholm, optioner, obligationer samt onoterade värdepapper
Kundfordringar, skattekonto samt övriga förutbetalda kostnader
**
***
WWW.CAPITAL-CONQUEST.SE
JÄRNVÄGSGATAN 7, KARLSTAD
054-54 19 90