INBJUDAN

INBJUDAN
Västra Bilsportförbundet inbjuder Tävlingsledning/funktionär i Rally
OMFATTNING
Utbildning av Rallyfunktionärer, tävlingsledning/funktionär/steg 3 för dig som ska klassa upp till B
Utbildning av Rallyfunktionärer, tävlingsledning/funktionär/steg 4 för dig som ska klassa upp till A,
alternativt vidmakthålla A
DELTAGARE
Kursen är öppen för tävlingsledning/funktionärer/.
Deltagarantalet är begränsat, kursledningen förbehåller sig rätten till gallring. Deltagare från
klubb inom VBF äger företräde.
TID OCH PLATS
Kursen avhålles i Falköpings Motorstadion
Tidsplan: Söndag 2017-04-02
kl. 08.58 - 09.30 Anmälan, kaffe
kl. 09.30 – 16,30 Kursverksamhet
kl. 16,30 - Avslutning.
KURSLEDNING Jan Ribnert, Västra BF Rally kommitté
ANMÄLAN OCH KURSAVGIFT 2017-03-27 klockan 11,00
Anmälan sker vi nedan länk:
http://iof1.idrottonline.se/SvenskaBilsportforbundet/Distrikt/VastraBilsportforbundet/Utbildning/Utb
ildningarVastraBF/
I andra hand på senast den 2017-03-23 klockan 11,00 telefon till kansliet
Kursavgiften 600 kr per person inkl. kost och kursmaterial. Deltagare från annat distrikt 800 kr
Kostnaden fakureras
Boende: ingår EJ I kursavgiften!
Ange faktura uppgifter vid anmälan
KURSMATERIAL
Kursmaterial ingår i ovanstående, kursdeltagarna skall medföra penna och anteckningsmaterial.
Deltagare medtager egen regelbok (RY & G).
OBS! Skriftligt kunskapstest kommer att skickas ut efter sista anmälningsdag.
Ska besvaras och medtagas till kursen.
LICENSER
Genomförd kurs berättigar till uppklassning av licensklass om övriga villkor enligt
licensbestämmelserna uppfylles.
AVLYSNING
Därest icke 15 deltagare anmält sig vid anmälningstidens utgång äger kursledningen rätt att avlysa kursen.
Kansli:
Karlsgatan 28
703 41 ÖREBRO
Telefon:
019-175581
Mail/Webb
[email protected]
www.vastrabf.se
Pg tävlingstillstånd
475 46 22 - 1