ansökan om arrangemangsbidrag

ANSÖKAN OM
ARRANGEMANGSBIDRAG
Utvecklingsenheten
Box 500
343 23 Älmhult
e-post [email protected]
Sökande
Förening/organisation/studieförbund
Organisationsnummer
Adress
Telefon
Antal sammankomster
Ansvarig ledare
Bankgiro
Arrangemang
Plats
Datum
Medarrangör
Åldersgrupp
Kostnader
Kalkyl
Publik/deltagare
Intäkter
Arvode (inkl soc kostnader)
Entréavgifter
Traktamenten
Bidrag via Länsbildningsförbund
Resor, transporter
Statliga bidrag
Logi och kost
Övriga bidrag
Annonser - reklamkostnader
Deltagaravgift
Lokalkostnader
Övriga intäkter
Kalkyl
Film- och utställningshyra
Övriga kostnader
Summa: Bruttokostnader
Summa: Intäkter
Avgår: Summa intäkter
Nettokostnader
Underskott/överskott
Sökande ansvarar för att alla tillstånd som krävs är sökta.
Ansökan ska vara Älmhults kommun, Kulturstrategen, Box 500, 343 23 Älmhult, tillhanda senast den 1 november (för
kommande år) samt för kompletterande ansökningar även senast 1 månad före arrangemanget.
Ort och datum
Av styrelsen utsedd firmatecknare
För ytterligare information använd bilaga!
Beslut om bidrag
Datum
Beviljat bidrag