Du som värmer frusen mark

Du som värmer frusen mark
Tempo: Långsamt
Form: Intro, Vers 1, Vers 2, Refr, Vers 3, Refr, Stick, Refr, Outro
Intromelodi:
D
Intro
1
Mel
4
&
&
8
&
11
&
Q Q Q \\
QQQ
17
7
Hm
&
20
&
QQQ
7
Hm
in-
QQQ
A
.
&
26
&
28
&
QQQ
QQQ
la frå- gor som
.
hör
A
or-
kar
mer
Du
E GQ
.
ra när
jag ber?
och
ser,
.#
i kaos
Du
.
. . . . . .#
.
.
bör- 7 jan
Hm
och
u-
tan
. . .
ä-
ra
slut
till-
och larm
D FQ
.
7
Hmsus
När jag
in-
te vä-
.
hör
tar
gen ser
hel
E GQ
. . . . . . . .
Jag
är
en
av mån-
När jag
in-
-#
hand
A
-
he-
ga fler
6
Dm
te kom-
mer fram
F Qm
ge stark
E GQ
D
-
. . . . . .
lig,
Du
$
är
A
2.
-
Dig
Du
D
. . . . . . .
1.
-
7
Hm
D
är
. .
När jag
E
Esus
. . .
E
F !!
. . . . . . . .# .
F Qm
Dig
jag är?
7
7
F Q sus F Q
mig
Du som gör den sva-
Du
.
D E
7
Hm
min
A CQ
DE
E
.
.
-
Du gör
7 7
F Q sus F Q
. . . . . . . .
.
se mig där
. . . . . . . .
ter mig,
Em G
När jag trängs
Vem kan
A
Du som vär- mer fru- sen mark
makt
lyf-
. . . . . . . . -
Vem kan hö-
. . . . . . . . Em G
A
. . . . . . .
D
D E
A
A
D FQ
F ! E
!
. .#
.
.
. . .
.
6
te
E GQ
7
jag bär
Dm
D D E
AE
H
D mE
Esus
. . . . . .#
Refr 1 & 2
22
D
A
. . . . . . .
-
Vers 1
. . . . . . . . Al-
D
. . . . . . . .
E GQ
Q Q Q $ HDm E
QQQ
E GQ
E
. . . . . . . . . .# . -
Vers 2 & 3 7
14
&
A CQ
7
Hm
QQQ D E
QQQ
D E
© 2015 David Åström
Gud
D
E
. .
U- tan
A CQ
E
. .
Ja
all
. .
Allt
jag
1
2
Stick
31
&
33
&
35
&
37
&
QQQ
QQQ
QQQ
QQQ
Refr 3
39
&
43
&
45
&
48
&
QQQ
QQQ
QQQ
QQQ
Du som värmer frusen mark
D
E GQ
.#
D
.
. . . .
.
. . . . . . . . .# . sa mig
min väg
så jag
kan
få
ä-
7
Hm
Vi-
D
.
gläd7
Hm
.
Je-
A
ger
ska
för-
gå
som
.#
. . .
sus
Du
frid
D
. .
ger
7
Hmsus
me-
. . . . . . .
D
.
. . . . . .#
bör- 7 jan
Hm
u-
tan
makt och
F Qm
DE
he-
ä-
ra till-
.
lig
Vers 3
Vem kan ge mig lycka här?
Vad kan mätta mitt begär?
Är jag fattig eller rik
Ger du mening med mitt liv
Du älskar mig, Du gav ditt liv
För
.
-
slut
. . . . . . .
.
E
hör Dig
.
Du
ra
. .
.
-
.
Du
min
D
.
dag
.
.
med
D
Gud
e-
är
D E
he-
Verk-
tid
liv
Du
är
-
E
. . . . . . . . .
U- tan
bör- jan u-
D FQ
-
Gud
tan slut
.
lig
D
. .
U- tan
A CQ
Gud
D
Outro
D
E GQ
D E
. . . . . .
lig,
.
.
-#
ge stark
står
A CQ
Esus
F Qm
-
E
vig
. . . . . . .
. . .
är
DE
be-
. . . .
mitt
F Qm
.
. .
Esus
i
D FQ
.
Du som gör den sva-
Du
A
var
ning
A CQ
Du som vär- mer fru- sen mark
.
D
E GQ
ger
A CQ
Ba-
A CQ
. . . .
je
. .
A
. .
E
Ja
all
Rit.
. .
Du är