Ansökan om bidrag 2018 - Stockholms läns landsting

1 (1)
Utvecklingsavdelningen
2017-03-03
Till ideella organisationer
Ansökan om bidrag 2018
Ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete med anknytning till Hälso- och
sjukvårdsnämndens (HSN) ansvarsområde, har nu möjlighet att söka bidrag till
länsövergripande verksamhet för 2018. Syftet med bidragen är att stödja och stimulera
frivilligt arbete som kompletterar hälso- och sjukvårdens mål och verksamhet.
Prioriterade verksamhetsområden framgår av de bifogade riktlinjerna. Dessutom beaktas
verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar samt åtgärder som motverkar skillnader i
hälsa mellan könen.
Samtliga uppgifter på ansökningsblanketten ska vara ifyllda för att ansökan ska behandlas!
Stadgarna ska bifogas ansökan om något av nedanstående gäller
a) det är första gången föreningen söker bidrag från Hälso – och sjukvårdsnämnden (HSN),
b) föreningen inte hade bidrag från HSN under 2017, men fått tidigare år,
c) förändringar gjorts i stadgarna sedan senaste ansökan till HSN.
På den bifogade checklistan prickas de dokument av som förvaltningen kräver, för att ansökan
ska gälla. Dokumenten och checklistan skickas tillsammans med ansökningsblanketterna till
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Sista ansökningsdagen är sista maj 2017!
Det är viktigt att hålla detta datum! Vi tar gärna emot ansökan tidigare. Obs att ni antingen
mejlar eller postar er ansökan, inte både och!
Har du frågor kring bidragen eller vill beställa ansökningshandlingar kontakta Cecilia Lindvall.
Tfn 08-123 131 83 , [email protected] eller [email protected]
Elektroniska handlingar finns att hämta på:
http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/bidrag-till-ideella-organisationer/
Elektronisk underskriven ansökan sänds till [email protected]
Välkommen med er ansökan!
Med vänlig hälsning,
Birger Forsberg
Enhetschef/Enheten för Hälsoutveckling
Stockholms läns landsting
Box 6909
102 39 Stockholm
Telefon: 08-123 132 00
Fax: 08-123 131 01
E-post: [email protected]
Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se
Besök oss: Hantverkargatan 11 B. Kommunikationer: T-bana Rådhuset, Buss 3, 40, 62 och 69